– Et solid budsjett for barn og unge

FO-leder Mimmi Kvisvik gleder seg over det hun kaller et statsbudsjett med gjennomgående og helhetlig barneprofil.
14.10.2013
14:14
17.12.2013 00:11

Regjeringen styrker i 2014 ordninger som gir barn i lavinntektsfamilier muligheter til aktivitet og deltakelse. En nasjonal tilskuddsordning som involverer flere departementer skal åpne nye dører for barn som lever i fattige familier.

Satsing på tvers

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet for å forebygge og redusere fattigdom blant barnefamilier som er i kontakt med Nav.

Aktivitetstilskudd og utstyrsbanker for sports- og fritidsutstyr vil bli prioritert. Tilskuddet økes med 20 millioner kroner til samlet 45 millioner kroner over Arbeidsdepartementets budsjett.

Fem millioner bevilget over Kulturdepartementets budsjett skal øke deltakelsen i kulturtilbud og organisasjoner. 96 millioner fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett skal gå til «kommunal tiltaksutvikling i samarbeid med frivillig sektor og forebyggende tjenester»

Etterlyser inntektssikring

FO-leder Mimmi Kvisvik er begeistret over at regjeringen tenker barn og unge inn i flere budsjetter enn BLD.

– Vi hadde ønsket at regjeringen la seg på strategien inntektssikring i stedet for strategien særskilte tiltak. De erkjenner ikke fullt ut at dette i bunn og grunn handler om de pengene du har å leve av. Men de erkjenner at barn lever i fattigdom og at noe må gjøres. Det er bra, fastslår Kvisvik.

Regjeringen foreslår riktignok å heve boutgiftstakene i bostøtten for at ordningen skal bli bedre for barnefamilier med lave inntekter. Men barnetrygden heves ikke, og det foreslås ikke nasjonale satser for økonomisk sosialhjelp i årets budsjett heller. Slike savn til tross, dette er et solid budsjett for barn og unge, mener FO-lederen.

Les også: Aleneforeldre savner visjoner

150 nye barnevernere

I tråd med for lengst annonserte lekkasjer foreslår regjeringen å øremerke penger til 150 nye stillinger i det kommunale barnevernet.

Som Fontene skrev tidligere i høst, vil regjeringen bruke mer penger på å utdanne barnevernpedagoger. Forslaget innebærer å løfte denne utdanningen i finansieringskategorisystemet, noe som vil koste 12,5 millioner i 2014.

Les også: Dyrere barnevernere

Penger til opplæring

Regjeringen foreslår videre flere opplæringsprogrammer, blant annet 5,5 millioner til et program som skal gjøre ulike faggrupper i kommunene flinkere til å snakke med barn.

Et nasjonalt opplæringstilbud i undersøkelser i barnevernet foreslås opprettet til en pris på 9,5 millioner.

Og regjeringen vil opprette en modul på mastergradsnivå rette mot ledere i barneverninstitusjoner.

200 nye rusplasser

Som Fontene skrev for et par uker siden, foreslår regjeringen i statsbudsjettet for 2014 å styrke innsatsen på rusfeltet. Målet er å øke antall plasser med om lag 200 totalt i de fire helseregionene.

– Den økte kapasiteten skal rette seg mot pasienter med samtidige rus- og psykiske lidelser, pasienter med behov for akutt- og abstinensbehandling, gravide eller småbarnsfamilier med rusproblemer og unge med omfattende hjelpebehov, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

20 millioner kroner foreslås brukt på å etablere nye lavterskeltiltak til gravide og foreldre med rus og psykiske problemer.

For å redusere frafall fra rusbehandling vil regjeringen opprette såkalte drop-out-team i de regionale helseforetakene.

Les også: Støre spanderer 200 rusplasser

Spent på ny regjering

Mimmi Kvisvik er spent på hvilke endringer den nye regjeringen vil gjøre i det budsjettet som ble lagt fram i dag. Satsingen på rusfeltet har hun godt håp om at de blåblå lar stå.

– Dette er i tråd med det de skriver i sin regjeringserklæring, påpeker Kvisvik.

Hun håper inderlig at også tiltakene overfor barn i fattige familier forblir urørt.

– Jeg skulle gjerne sett at de supplerte med noen inntektssikrende tiltak. Det er vel ikke særlig realistisk. Men da må de i hvert fall la de tiltakene stå, sier hun.

Les om statsbudsjettet og reaksjoner på frifagbevegelse.no

14.10.2013
14:14
17.12.2013 00:11