JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Slik påvirker statsbudsjettet helse- og sosialarbeidere

Mer til det statlige barnevernet, flere heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsboliger og opptrappingsplan mot vold og overgrep. Samtidig kuttes det i minsteytelsen i arbeidsavklaringspenger for mottakere under 25 år og bevilgningen til dagpenger.
07.10.2019
14:52
21.08.2023 17:14

jbr@lomedia.no

Mandag klokken 10 presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Regjeringspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre danner en flertallsregjering, noe som betyr at statsbudsjettet i stor grad vil forbli slik det nå er foreslått.

«Regjeringen foreslår 307 millioner kroner til institusjonstiltak i det statlige barnevernet» heter det i statsbudsjettet. Ikke alle er enige i at dette er en reell økning til det statlige barnevernet.

– Institusjonsbarnevernet fikk tilført 250 millioner ekstra i revidert budsjett både i 2019 og 2018. Så dette er ikke en styrking, sier Jan Aarskog, virksomhetstillitsvalgt i FO for Bufetat, til Fontene.

Ingen nye stillinger i barnevernet

Ifjor mente regjeringen selv at de hadde et historisk kompetanseløft i kommunalt barnevern med en økning fra 30 millioner 2018 til 80 millioner i 2019.

Mener de har innfridd på rusfeltet

150 millioner kroner skal gå til opptrappingsplanen for rusfeltet i 2020 som vil bli det siste året i planen. Med det forslaget er økonomien overoppfylt, heter det i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet. Regjeringen mener de har brukt 2,4 milliarder i perioden 2016-2020.

– Regjeringen graver i gamle regnskap og finner penger de har brukt før. Rusfeltet trenger nye og friske midler, sier Kenneth Arctander Johansen i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) til Fontene.

– Regjeringen svikter rusfeltet

Departementet viser blant annet til nye beregninger fra Husbanken, som viser et samlet tilskudd på inntil 600 millioner kroner til boliger til personer med rusproblemer. Det betyr bortimot 800 boliger.

Videre vil regjeringen at 150 millioner kroner av kommunenes frie inntekter skal gå til rusfeltet. «Sammen med resultatene fra regjeringens satsing på boligtiltak til rusavhengige, har regjeringen dermed mer enn nådd målet om en opptrapping på 2,4 milliarder kroner i perioden 2016-2020», skriver Helsedepartementet.

Styrker innsatsen mot vold og overgrep

Regjeringen foreslår til sammen 54 millioner kroner til å styrke innsatsen mot vold og overgrep. 12,5 millioner kroner skal gå til å etablere et lavterskeltilbud og et helhetlig behandlingstilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn. Det skal også gå 19 millioner til å styrke behandlingen av personer som er dømt for seksuelle overgrep.

Videre skal kommunene få 6,5 milloner kroner til støtteverktøyet SNAKKE og nettressursen «Eg veit» for å oppdage og følge opp barn og unge som er utsatt for vold og overgrep. Det gis også 3 millioner til en hjelpetelefon for foreldre som skal driftes av Mental Helse. Stine Sofie Stiftelsen skal stå for opplæringen av de ansatte i dette arbeidet.

Alternativ til Vold skal også utvide sitt behandlingstilbud til også å gjelde i Finnmark og får 6 millioner i dette arbeidet. 5 millioner kroner skal gå til forskning på forebygging av seksuelle overgrep mot barn og 1 million skal gå til forskning på krisesentertilbudet.

Slik påvirkes Nav

Det skal kuttes i minsteytelsen for arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 198.000 til 130.000 kroner for mottakere under 25 år. Dette vil gjelde 12.000 mottakere. Samlet sett har regjeringen regnet ut at kuttene vil gi en innsparing på 119 millioner kroner i 2020. De unge under 25 som allerede er i ordningen, blir ikke rammet av kuttet.

Regjeringen skal også avvikle «ung ufør»- tillegget fra uføretrygden 119 millioner kroner i 2020. Dette er et tillegg som skal kompensere for de som blir uføre i ung alder og dermed ikke har rukket å tjene seg opp et godt beregningsgrunnlag for uføretrygden.

Nav-ansatte er «nesten sjokkert» over regjeringens nye AAP-kutt

Videre fortsetter regjeringen med kuttene tilknyttet Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) som ble startet i 2015 for å sikre effektivisering i statsforvaltningen. Regjeringen har over flere år redusert blant annet Navs driftsbudsjett gjennom flate kutt som skal effektivisere offentlig sektor. I år går de inn for å øke de årlige kuttene til alle statlige etater til 1 prosent som tilsvarer 1,7 milliarder kroner.

Regjeringen tar 58 millioner fra Nav neste år

For første gang passerer også uføretrygden 100 milliarder kroner. Utbetalingen for statsbudsjettet 2020 blir på 100,8 milliarder. Videre skal det økes med 2000 heldøgnsplasser i sykehjem- og omsorgsboliger . Halvparten går til rehabilitering og utskiftning av eksisterende plasser og resten til bygging av nye plasser. Regjeringen har satt av 3,6 millarder til dette. Bevilgningene til dagpenger reduseres også fra 10,3 milliarder kroner i 2019 til 9 milliarder kroner i 2020.

Egen post for sårbare grupper

466 millioner kroner er satt av i en egen post kalt «sårbare grupper». Av dette er 200 millioner kroner nye satsinger og resten er flyttet fra andre poster på budsjettet. Pengene skal gå til avskaffelse av det regjeringen kaller moderne slaveri, det omfatter menneskehandel, tvangsarbeid, gjeldsarbeid, tvangsekteskap og grovt barnearbeid.

Det er også satt av 300 millioner til mennesker med funksjonsnedsettelse og 16 millioner kroner til grupper som er utsatt for å bli smittet av hiv og aids.

Regjeringen foreslår 100 millioner kroner til sårbare grupper og 60 millioner kroner til utdanning av mennesker med funksjonsnedsettelse.

Barnetrygden skal også økes for første gang på 20 år med en årlig økning på 3 600 kroner. Tiltaket skal forhåpentligvis gi barn som vokser opp i familier med lav inntekt bedre vilkår ved at økningen vil ha mer å si for dem med lav inntekt enn dem med høy inntekt. Økningen skal også komme sosialhjelpsmottakere til gode.

Fjerner alderspensjon for flyktninger

Fra første dag i måneden etter at de har fått oppholdstillatelse får flyktninger i dag rett til full alderspensjon og andre trygde- og velferdsytelser uten opptjeningstid. Ellers kreves det 40 års medlemskap i folketrygden for å opptjene disse rettighetene. I dag kom det frem i statsbudsjettet at dagens regjering ønsker å fjerne retten til pensjon fra første dag etter oppholdstillatelse, og heve botidskravet fra tre til fem år for arbeidsavklaringspenger og uføretrygd for flyktninger.

07.10.2019
14:52
21.08.2023 17:14