Helsehjelp for papirløse er i Norge overlatt til frivillige leger, sykepleiere, sosionomer, jordmødre og andre. Som her hos Helsesenter for papirløse i Oslo.

Helsehjelp for papirløse er i Norge overlatt til frivillige leger, sykepleiere, sosionomer, jordmødre og andre. Som her hos Helsesenter for papirløse i Oslo.

arash nejad/nyebilder.no

FN krever helsehjelp for papirløse innvandrere. Regjeringen frykter helseturister.

Torsdag kveld demonstrerer FO sammen med Norsk Folkehjelp og en rekke organisasjoner for at papirløse innvandrere skal få vanlige helsetjenester.
07.12.2017
11:26
07.12.2017 14:37

solfrid.rod@lomedia.no

Papirløse, tidligere kjent som illegale innvandrere, har økt i antall de siste ti årene. Dette ifølge generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

– Situasjonen er uholdbar og ødeleggende både for den enkelte og for oss som samfunn. Nå må det gjøres noe med rettighetene til denne gruppa, skriver Westhrin i en pressemelding.

Folkehjelpa, Kirkens Bymisjon, Antirasistisk senter og organisasjonen Mennesker i Limbo skal torsdag kveld demonstrerer foran Stortinget.

De krever at det er den enkeltes behov, ikke oppholdsstatus, som skal utløse rett til helsehjelp. Mennesker som oppholder seg i Norge uten tillatelse har kun rett til akutt helsehjelp. De har ingen tilknytning til Folketrygden.

Redaksjonell kommentar: Sosialhøgskolen snakker ikke til meg

Kvinner i fagbevegelsen forteller om hvordan de ble seksuelt trakassert

FO, Røde Kors, Norsk medisinstudentforening og Den norske legeforening har sluttet seg til demonstrasjonen. Stortingsrepresentanter fra Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti er blant appellantene.

LO Oslo er ikke blant arrangørene til demonstrasjonen, men støtter kravet, skriver leder i LO Oslo Roy Pedersen i en sms til Fontene.

FO: – En grunnleggende menneskerettighet

Kathrine Haugland Martinsen sitter i FOs politiske ledelse og har selv jobbet frivillig som sosionom på Helsesenter for papirløse.

– For oss sosialarbeidere handler dette om å innfri en helt grunnleggende menneskerettighet, sier FOs Kathrine Haugland Martinsen.

– For oss sosialarbeidere handler dette om å innfri en helt grunnleggende menneskerettighet, sier FOs Kathrine Haugland Martinsen.

Bjørn A. Grimstad

– For oss sosialarbeidere handler dette om å innfri en helt grunnleggende menneskerettighet. Det er en usolidarisk og udemokratisk praksis at mennesker som oppholder seg i Norge ikke har tilgang til helsehjelp, sier Martinsen.

Sykdommer som i utgangspunktet ikke er alvorlige utvikler seg til store helseproblemer, og også til sosiale problemer, mener hun.

– Det offentlige lukker øynene for denne nøden, og overlater det til frivillige, selv om det jo er et slags godkjentstempel at helsesenterne får økonomisk støtte.

Kravet er helsehjelp på linje med befolkningen forøvrig. Omfatter det all helsehjelp, eller skal det være grenser?

– Vi har ikke gått inn og gradert hvor syk man må være. Vi krever grunnleggende helsehjelp. Hvis vi skulle få medhold, må det lages retningslinjer for dette skal forstås. Slik er det jo for resten av befolkningen også, sier Martinsen.

Papirløse har bare rett til akutt livredning

På en skjult adresse i Oslo jobber leger og helsepersonell gratis for de papirløse

– Dagens situasjon er både farlig og uverdig, sier daglig leder på Helsesenter for papirløse, Frode Eick til Fontene.

– Øyeblikkelig hjelp er ikke nok. Tenk på alt som vi andre går til fastlegen med. Ikke alt er akutt, men det kan være plagsomt likevel. Papirløse kommer for seint til diagnose og behandling. Sykdommen blir alvorligere enn den hadde trengt å være.

Kreft, ubehandlet epilepsi og livstruende høyt blodtrykk er blant tilstandene som oppdages av helsepersonell som jobber frivillig på helsesenteret.

LO-kongressen i 2013 vedtok å opprette et informasjonssenter for papirløse, men det ble aldri noe av

Papirløs tilværelse forsterker psykiske problemer

– Helseproblemene inkludert psykiske plager forsterkes av den ustabile livssituasjonen og det at mange blir utnyttet og utsatt for overgrep her i Norge, sier Frode Eick.

Psykiske plager kan blander seg med traumer fra hjemlandet, eller fra livet på flukt. For en del oppleves den usikre livssituasjonen i Norge tyngre enn vonde opplevelser i fortiden, forteller Eick.

Eick, som selv er sykepleier, var med på å starte Helsesenter for papirløse i 2009. Skiftende regjeringer har lagt seg på den samme restriktive linja, mens lokale myndigheter har beveget seg mer, erfarer han.

Eick viser til at Trondheim kommune har vedtatt å gi papirløse tilbud om helse- og sosialtjenester. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har bevilget penger til et helsesenter i Bergen. Helsesenteret i hovedstaden får støtte fra Oslo kommune.

Frode Eick er daglig leder på Helsesenter for papirløse i Oslo.

Frode Eick er daglig leder på Helsesenter for papirløse i Oslo.

Kirkens Bymisjon

Delta i Fontenes julequiz!

Helsesenter krever helsehjelp på linje med resten av befolkningen

Reglene må endres, mener Eick. Han mener det er uforståelig at regjeringen ikke har endret sin politikk i kjølvannet av kritikken fra FN.

I 2013 kritiserte FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter Norge for ikke å tilby papirløse migranter helsehjelp på linje med resten av befolkningen.

– Kan du forstå argumentet om at staten ikke kan tilby hjelp til mennesker som oppholder seg i landet ulovlig?

– Nei. I et moderne samfunn må vi forholde oss til at det finnes folk innenfor grensene våre som ikke har lovlig opphold. Helsehjelp er et minstemål, det handler om menneskerettigheter. Det er heller ingen dekning for at flere vil komme hit dersom vi tilbyr helsehjelp. Undersøkelser tyder på at to-tre prosent av migrantene som kommer til Europa gjør det fordi de trenger helsehjelp, sier Eick.

Regjeringen frykter helseturister

Fontene har bedt helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kommentere kritikken fra FN og kravet fra dagens demonstrasjon. Vi har fått svar på e-post fra statssekretær Maria Jahrmann Bjerke, som her gjengis i sin helhet:

FN har kritisert Norge for at papirløse migranter ikke har tilgang til helsehjelp utover akutt medisinsk hjelp. FN har også anbefalt Norge å gi denne gruppa helsehjelp på lik linje med befolkningen ellers. Hva er grunnen til at regjeringen ikke følger FNs anbefaling?

Maria Bjerke: «Norge, som andre land, har et regelverk som skiller mellom de som har lovlig opphold, og de som ikke har det. Det mener vi er riktig, og i tråd med våre internasjonale forpliktelser. Hvis personer uten lovlig opphold i Norge skulle ha samme rett til helsehjelp som personer med lovlig opphold, kan det innebære at flere vil oppsøke Norge for å få gratis behandling. Det vil være uheldig, og feil bruk av helseressursene»

Papirløse asylsøkere kan jobbe uten å straffes

Regjeringen: Barn og gravide får hjelp

– Ifølge Helsesenter for papirløse fører norsk politikk til at mennesker går rundt med livstruende og smittsomme sykdommer som ikke blir behandlet. Hva er Helsedepartementets kommentar til det?

Maria Bjerke: «Alle personer som oppholder seg i Norge har rett til øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente. Alle har også krav på smittevernhjelp etter smittevernloven. Barn og gravide uten lovlig opphold har tilnærmet samme rettigheter som personer med lovlig opphold i Norge. Det er derfor ikke riktig når det fremstilles slik at personer uten lovlig opphold ikke har krav på helsehjelp hvis de har livstruende sykdommer eller alvorlige smittsomme sykdommer. I tillegg har alle personer som oppholder seg i Norge, krav på smittevernhjelp etter smittevernloven.»

Bjerke: Lager tydeligere regelverk

– Flere organisasjoner går sammen i demonstrasjon for rett til helsehjelp torsdag 7. desember. Har politisk ledelse i departementet et svar til demonstrantene?

Maria Bjerke: «Det er positivt at organisasjoner og helsepersonell engasjerer seg i dette spørsmålet. Jeg har forståelse for at mange opplever disse problemstillingene som vanskelige. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor utarbeidet en egen forskrift som regulerer rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten lovlig opphold i landet. Målet er å samle og tydeliggjøre regelverket slik at det skal bli enklere for helsepersonell å håndtere disse sakene.»

Arya Kalhor har bodd 4 år i telt. Nå har han blitt aktivist i organisasjonen Mennesker i Limbo

Papirløse migranter

Bor i Norge uten lovlig opphold

Noen har fått avslag på asyl, andre har ikke søkt

Er ikke folkeregisterført og har ikke personnummer

Mellom 5.000 og 10.000 i Norgen, anslår NOAS

I Europa: mellom 1,9 og 3,8 millioner

Mange lever i skjul av frykt for å bli kastet ut

Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo

Drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors

Tilbyr gratis helsehjelp til papirløse migranter

Dokumenterer og informerer om papirløses situasjon

Har ca. 170 frivillige, blant dem leger, psykologer, sykepleiere og sosionomer

Åpent tirsdag 16-20 og torsdag 11-15, og etter avtale

07.12.2017
11:26
07.12.2017 14:37

Papirløse migranter

Bor i Norge uten lovlig opphold

Noen har fått avslag på asyl, andre har ikke søkt

Er ikke folkeregisterført og har ikke personnummer

Mellom 5.000 og 10.000 i Norgen, anslår NOAS

I Europa: mellom 1,9 og 3,8 millioner

Mange lever i skjul av frykt for å bli kastet ut

Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo

Drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors

Tilbyr gratis helsehjelp til papirløse migranter

Dokumenterer og informerer om papirløses situasjon

Har ca. 170 frivillige, blant dem leger, psykologer, sykepleiere og sosionomer

Åpent tirsdag 16-20 og torsdag 11-15, og etter avtale