Olaug V. Bollestad er stortingsrepresentant for Krf

Olaug V. Bollestad er stortingsrepresentant for Krf

Krf/LO Media

– Brukerstyrt personlig assistanse må bli bedre

– Både Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Norges Handikapforbund er blant dem som har gitt vårt program terningkast 6, og det tar vi som en god attest, sier Olaug Bollestad (KrF)
05.09.2017
06:05
05.09.2017 12:39

edv@lomedia.no

1. Hva er mest negativt med Norge akkurat nå?

Bollestad: «Det faktum at vi ikke klarer å se og hjelpe alle barn som lever med vold og overgrep tror jeg er det verste, dersom jeg skal nevne én ting», sier Olaug Vervik Bollestad, 1. nestleder i Kristelig Folkeparti (KrF).

Hun representerer partiet i Helse og omsorgskomiteen på Stortinget.

*NB: Dette intervjuet er gjennomført per e-post med svar skrevet av intervjuobjektet selv. Svarene er gjengitt uredigert.

Kari Kjønaas Kjos (FrP): – Barnevernet bør deles i to

2. Hva er det første du vil gjøre for å gjøre barnevernet bedre?

Bollestad: «Jeg tror flere ansatte er nødvendig for å sikre alle barn rett hjelp til rett tid. Det er ikke akseptabelt at barn som er utsatt for overgrep, møter køer og venter lenge på et stabilt og trygt omsorgstilbud. Da snakker jeg om køer for å få fosterhjem, ventetider i fylkesnemnda, for dårlig oppfølging av fosterfamilier, for raske og dårlige utredninger som gir feilplasseringer og hyppige flyttinger, for å nevne noe.»

Bjørnar Moxnes (Rødt): – Stans pengestrømmen ut av barnevernet

3. Hva vil du gjøre for å bedre levekårene for utviklingshemmede?

Bollestad: «Jeg mener vi har en jobb å gjøre når det gjelder all tilrettelegging, hjelp til foreldre og søsken, skole, utdanning, arbeidsliv, bolig, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som en bedre ordning. Jeg tror jeg vil vise til KrFs program: KrF ønsker et samfunn hvor alle kan bidra og delta på lik linje, ha de samme mulighetene og leve i tråd med egne ønsker. Vi har et godt program for alle med behov for tilrettelegging og ulike bidrag fra det offentlige for å sikre at samfunnet ikke skaper hindringer for den enkelte, enten det gjelder utviklingshemmede medborgere, funksjonshemmede eller andre. Både Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Norges Handikapforbund er blant dem som har gitt vårt program terningkast 6, og det tar vi som en god attest»

Kjersti Toppe (Sp): – Sykehusene vrir seg unna psykiatriløftet

4. Vil du øke budsjettene til rus og psykiatri raskere enn somatisk behandling i sykehusene?

Bollestad: «Ja, Den gylne regel, altså at psykisk helse og rus skal prioriteres med mer ressurser hver for seg enn somatisk helse, må videreføres og følges opp.»

5. Hvorfor bør helse- og sosialarbeidere stemme på ditt parti?

Bollestad: «Fordi de får politikere som tar beslutninger basert på nestekjærlighet, forvalteransvaret og menneskeverd (alle er uendelig mye verdt, og vi er alle like mye verdt). Vi prioriterer de aller svakeste blant oss, de som virkelig trenger politikk. Vi prøver å anlegge et barneperspektiv på samfunnet og på politikken, for vi tror at et samfunn som er bra for barna, er bra for alle. Vi har et sterkt program, og vi trenger mest mulig styrke for å dra politikken i vår retning.»

Sveinung Rotevatn (V): - Det må være lov å tjene penger på å gi et godt velferdstilbud

6. Bør private aktører kunne ta ut utbytte fra velferdstilbud som barnehager, sykehjem, barnevernsinstitusjoner?

Bollestad: «KrF mener at offentlige midler bevilget til drift av velferdstjenester, skal gå til nettopp det.

Det er en utfordring når kommersielle aktører tar ut så mye overskudd, at det oppleves som at skattebetalernes penger går i lomma på noen som tar ut uforholdsmessig mye fortjeneste. KrF har flere ganger tatt til orde for en å nedsette et utvalg som skal kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester og foreslå løsninger for å sikre at offentlige midler i størst mulig grad går til velferd.

Det som er en utfordring med kommersielle aktører er dersom store, internasjonale konserner tar stadig større andeler av «markedene», på bekostning av små, ideelle aktører. Vi har sett tilfeller av at hyppige anbudskonkurranser, korte kontrakter, prispress og lite forutsigbarhet gjør at gode ideelle aktører må stenge. Dette er ikke en ønsket utvikling. KrF mener det er riktig og viktig å bruke politiske virkemidler for å sikre at ideelle aktører kan tilby sine tjenester, og at det blir mer ideell virksomhet, og ikke mindre. KrF mener at det er god ressursbruk at skattebetalernes penger går til drift av velferdstjenester og ikke til profitt for store multinasjonale selskaper.»

Kirsti Bergstø (SV): – Vi tar kampen for profittfri velferd

7. Bør enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år bli barnevernets ansvar?

Bollestad: «Ja. Enslige mindreårige asylsøkere er en spesielt sårbar gruppe. De har ofte vært gjennom

svært traumatiske opplevelser i hjemlandet eller på reisen, og har et stort behov for et

trygt og godt omsorgstilbud. Årlig forsvinner rundt 100 barn og ungdommer fra

asylmottakene, og dette er uakseptabelt. Ungdommene kan bli trukket inn i kriminelle

miljøer, blitt utnyttet eller utsatt for kriminelle handlinger, som for eksempel

menneskehandel. Enslige mindreårige asylsøkere med midlertidig opphold eller med

avslag er spesielt sårbare for rekruttering, fordi de ofte er preget av manglende

fremtidsutsikter og samtidig ser det som uaktuelt å vende tilbake til hjemlandet. KrF

ønsker derfor å styrke omsorgen rundt disse barna gjennom at barnevernet overtar

ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere.»

Hege Haukeland Liadal (Ap): – Enslige mindreårige asylsøkere skal ikke være barnevernets ansvar

8. Hvilket velferdsgode kan vi være foruten?

Bollestad: «Det var et vanskelig spørsmål. Jeg tenker at vi er veldig heldige i Norge som har dette sikkerhetsnettet rundt oss, og jeg har liten tro på å fjerne velferdsgoder fordi noen mener at noen ikke fortjener dem eller misbruker dem. Det hadde vært flott dersom vi ikke hadde trengt for eksempel ordninger for uføre fordi ingen hadde behov for dem, men sånn er det ikke. Vi har alle behov for noe støtte før eller siden, en dag er det du som trenger noe, en annen dag er det jeg som trenger noe. Det er flott at vi med vårt velferdssamfunn støtter opp om hverandre.»

Per Espen Stoknes (MDG): – Fagfolkene må bli lyttet til

9. Glem ditt eget parti – hvilken nålevende norsk politiker inspirerer deg mest?

«Bent Høie. Du kan være dundrende uenig med han, men han klarer å skille sak og person. Utrolig viktig egenskap!»

10. Bør ansatte som arbeider turnus i omsorgsinstitusjoner ha faste lønnstillegg (for ubekvem arbeidstid) tilsvarende resten av arbeidslivet?

Bollestad: «Ja. Skulle bare mangle.»

Svein Harberg (H): – Vi vil hjelpe barnet til en god livssituasjon i hjemmet sitt

11. Hva kan politikerne gjøre for å bedre sikkerheten til ansatte i helse og sosialtjenestene?

Bollestad: «Det viktigste for sikkerheten er et lederansvar, enten det handler om lengden på arbeidsøkter, nattarbeid eller roterende skift, som påvirker risikoen for skader og ulykker i arbeidslivet. Vi vet jo at søvnmangel påvirker funksjon og sikkerhet, og at det er økt risiko for unnlatelser, ulykker og feilhandlinger ved arbeid utover normal arbeidstid og ved arbeid i nattfasen og roterende skiftarbeid når en jobber og sover til stadig endrede tider. Jeg mener politikerne har et overordnet ansvar for å sikre gode arbeidsvilkår i helsetjenesten, og da handler det først og fremst om å sikre god ledelse og et godt trepartssamarbeid. I tillegg handler det om nok folk på jobb, nok folk med kompetanse.»

05.09.2017
06:05
05.09.2017 12:39

Mest lest