Sosiale problemer øker, samtidig som den sosialfaglige kompetansen svekkes, advarer Kathrine Haugland Martinsen i FOs ledelse.

Sosiale problemer øker, samtidig som den sosialfaglige kompetansen svekkes, advarer Kathrine Haugland Martinsen i FOs ledelse.

Tri Nguyen Dinh

Sosialarbeidere taper konkurransen om jobbene i Nav

Andelen sosialarbeidere i Nav synker, viser ny rapport. – Nå må Nav våkne. Utviklingen rammer de som trenger hjelpen mest, sier FOs Kathrine Haugland Martinsen.
29.08.2019
19:40
29.08.2019 19:54

solfrid.rod@lomedia.no

61 prosent av de ansatte i den kommunale delen av Nav var sosialarbeidere i 2011. I 2018 hadde andelen sunket til 51 prosent.

Det viser rapporten «Medarbeidernes kompetanse ved Nav-kontorene», som ble presentert torsdag ettermiddag. Senter for profesjonsstudier på OsloMet står bak undersøkelsen.

I tråd med Navs kanalstrategi sluses brukerne over på nett, og stadig færre ansatte oppgir at de jobber i publikumsmottak. Andelen som jobber med sosiale tjenester synker, mens andelen som driver med markedsarbeid øker. Markedsarbeid dekker den tiden Nav-ansatte bruker på mulige arbeidsgivere.

– Sosialarbeidere taper konkurransen

Ser man den statlige og kommunale delen av Nav under ett, har andelen med sosialarbeiderutdanning holdt seg stabilt på 32 prosent. Samtidig har andelen ansatte med annen høyere utdanning økt fra 34 til 46 prosent. Sosialarbeidere taper med andre ord terreng sammenlignet med andre utdanningsgrupper.

Forskerne kan ikke svare sikkert på årsakene til nedgangen.

– Nav har mange ledere med annen høyere utdanning enn sosialfag. Ledere ser ofte etter ansatte med samme bakgrunn som seg selv. Oppgavene har også blitt veldig mangfoldige. Det kan se ut til at lederne i Nav er mer åpne for å rekruttere personer med ulik utdanning og at sosialarbeidere taper i konkurransen, sa forsker Lars Inge Terum da han la fram rapporten.

FO: – Nav mangler strategi for kompetanse

Kathrine Haugland Martinsen, som sitter i FOs politiske ledelse, er bekymret for at sosialfaget er på vikende front i velferdsstatens sikkerhetsnett.

– Forskjellene øker, og det blir flere fattige. Samtidig blir det færre ansatte i Nav som har nødvendig kjernekompetanse til å bistå dem. Hvis vi skal nå målet om at flere skal i arbeid og klare seg selv, må sosialfaget stå sterkt, sier Martinsen.

Hun understreker at hun ikke har lest rapporten, bare omtale av funnene.

Sosionomen har fulgt Nav tett i flere år, og er ikke overrasket. Hun mener Nav mangler en strategi for å rekruttere nødvendig kompetanse. Martinsen understreker at hun ikke mener sosionomene skal eie Nav.

– Tverrfaglighet er helt nødvendig. Men jeg mener at Nav ikke klarer å utnytte de ansattes kompetanse, fordi de ikke har en bevissthet om hva de ulike profesjonene kan.

Ny bok feirer pionerene i sosialt arbeid

– Nav må våkne

Martinsen mener andre store velferdsetater er langt bedre på dette.

– Bufdir påvirker sosionom- og barnevernspedagogutdanningen aktivt. Går du på et sykehus, har de ansatte skilt med navn og profesjon. Det er viktig informasjon til pasientene. I Nav virker det som det ikke betyr noe om du er sosionom eller ergoterapeut.

– Sosionomutdanningen har blitt kritisert for å være svak på arbeidsliv. Kan det være at Nav derfor har en strategi på å rekruttere andre yrkesgrupper?

– Sosionomer har god kompetanse på å inkludere dem som står lengst unna arbeidslivet. Dette handler om relasjonsarbeid med personer med store utfordringer, og det handler om å jobbe ut mot arbeidsgiverne, sier Martinsen.

Hun håper rapporten blir fulgt opp internt i etaten. Fra øverst i direktoratet, gjennom fylkesleddene og ned på hvert eneste Nav-kontor må det være bevissthet om ulike profesjoners bidrag, mener hun.

– Nå må Nav våkne. Utviklingen går så fort. Bare siden denne undersøkelsen har kuttene i arbeidsavklaringspenger gjort enda flere avhengig av økonomisk sosialhjelp.

Nav bommer grovt når de ikke satser på sosionomer

Nav: – Ingen grunn til panikk

Kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt, avviser at Nav mangler bevissthet om hvilken kompetanse kontorene rekrutterer.

– Jeg skjønner godt at sosionomer vil ha flere fra sin egen gruppe. Det vil også andre yrkesgrupper. Vi må se på hvilke oppgaver Nav skal løse, og sørge for riktig kompetanse, sier Åsholt.

Åsholt understreker at andelen sosialarbeidere i hele Nav har holdt seg konstant, selv om det har vært en nedgang i den kommunale delen.

– Nav skal ha, og vil alltid ha, sosialfaglig kompetanse. Men Nav trenger også andre yrkesgrupper. Det ligger en utfordring til utdanningene her; de må gjøre seg relevante og attraktive, sier Åsholt.

– Å nei, ikke praksis i Nav!

– Nye kull med ny forståelse

Åsholt avviser påstanden om at Nav ikke bryr seg om å påvirke utdanningene. Nav har hatt folk i de gruppene som har gjennomgått flere utdanninger, blant annet i sosialt arbeid og vernepleie, forsikrer direktøren.

Han mener at sosionomutdanningen tradisjonelt ikke har vært så sterk på arbeidsliv, noe som kan ha medvirket til at Nav velger andre typer kompetanse for å nå målet om flere i arbeid. Men utdanningene er i positiv endring, mener kunnskapsdirektøren.

– Når det gjelder langtids mottakere av sosialhjelp, er det nå en bredere enighet om at det er grunnleggende å komme i arbeid. For noen år siden var det motstand mot den tanken. Nå ser vi at nye kull kommer ut med ny forståelse, sier Åsholt.

Han understreker at det er lokale ledere som rekrutterer, i tråd med lokale behov.

• Les også:

Tobarnsmor ble kastet på gata – Nav må svare for seg

Aleksander oppdrar hunden Lena mens han er i fengsel

7 millioner besøk på Nav-kontorene hvert år

29.08.2019
19:40
29.08.2019 19:54

7 millioner besøk på Nav-kontorene hvert år