Helsetilsynets rapport var avgjørende da regjeringen brukte tvungen lønnsnemd for å stanse sykehusstreiken.

Helsetilsynets rapport var avgjørende da regjeringen brukte tvungen lønnsnemd for å stanse sykehusstreiken.

Skjermdump av rapporten. Bakgrunnsfoto: Martin Guttormsen Slørdal.

Her er rapporten som fikk regjeringen til å stanse sykehusstreiken

En opptrapping av streiken ville ha gått utover liv og helse, ifølge Helsetilsynet. I rapporten kan du lese hvorfor.
28.06.2019
10:28
28.06.2019 10:28

aslak@lomedia.no

Regjeringen og arbeidsminister Anniken Hauglie (H) avblåste søndag i forrige uke sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd. Bakgrunnen var at Helsetilsynet hadde varslet om at den planlagte opptrappingen av streiken ville gå utover liv og helse ved flere av sykehusene i landet. Særlig gjaldt det kreftpasienter ved Sykehuset Østfold. Da valgte arbeidsminister Anniken Hauglie (H) å gripe inn.

Tvungen lønnsnemnd betyr at resultatet av årets lønnsoppgjør for LO og YS i helseforetakene bestemmes av rikslønnsnemnda alene. Det er ikke bestemt når det vil skje.

Utdanninga i vernepleie reddet i Namsos

Kravet fra de fagorganiserte var at ansatte som jobber i mindre enn 20 prosents stilling skal få pensjon fra første krone på lik linje med kommuneansatte.

I dag må de som jobber for arbeidsgivere organisert i Spekter, som helseforetakene, ha minst 20 prosent stilling før de kan opptjene tjenestepensjon. Det rammer tilkallingsvikarer og særlig kvinner ansatt i små stillinger.

Ni kreftpasienter

FriFagbevegelse har bedt om innsyn i rapporten fra Helsetilsynet som Hauglie viste til. Det har vi nå fått.

Rapporten la særlig vekt på stort etterslep av journaldokumenter og forsinket undersøkelse og behandling ved Sykehuset Østfold. Dette fikk arbeidsminister Anniken Hauglie til å gripe inn. Hun innkalte til et møte med partene og iverksatte tvungen lønnsnemnd.

Du kan lese hele rapporten fra Helsetilsynet her

Helsetilsynets vurdering var at det ville oppstå fare for liv og helse ved arbeidstidens start om morgenen mandag 24. juni dersom den varslede opptrappingen av streiken hadde blitt iverksatt. Uten regjeringens inngripen ville 810 sykehusansatte vært i streik mandag 24. juli.

FO streiket på Ullevål sykehus.

FO streiket på Ullevål sykehus.

Martin Guttormsen Slørdal

Den 20. juni, fire dager før den planlagte opptrappingen av streiken, mottok Helsetilsynet informasjon fra Sykehuset Østfold om ni kreftpasienter i kreftpakkeforløp. De hadde ikke fått operasjon eller undersøkelse innen fastsatt frist som en konsekvens av streiken.

– Forsinket diagnostikk og operasjon kan få alvorlige konsekvenser for pasientenes prognose. Pasientene vil bli operert, men ikke innen pakkeforløpsfristen. Sykehusets konklusjon er at det per 21. juni allerede er fare for pasienters liv og helse som konsekvens av streiken, skriver direktør Jan Fredrik Andresen og seniorrådgiver Ståle Ackermann i Helsetilsynets rapport.

750 dokumenter hver dag

Etterslepet av uskrevne dokumenter ved Sykehuset Østfold som følge av streiken omfattet 21. juni – tre dager før den planlagte opptrappingen – 2.860 dokumenter inkludert 184 hastenotater fra leger som ikke var skrevet.

I tillegg ble 382 uregistrerte henvisninger, som ikke var vurdert av lege, heller ikke håndtert og derfor ikke prioritert. Etterslepet kunne også ha omfattet pakkeforløpspasienter.

– Med bakgrunn i dette har de (sykehuset, red.anm.) etter deres vurdering et så stort volum med uskrevne dokumenter, at kompenserende tiltak med prioritering av skriving og utsendelse ikke lenger kan bli ivaretatt, heter det i rapporten som arbeidsministeren fikk fra Helsetilsynet.

Sykehuset Østfold anslo at etterslepet av dokumenter ville øke med 750 uskrevne dokumenter per dag fra og med samme uke som det ble varslet at streiken ville bli trappet opp. Vurderingen var derfor at sykehuset «ikke ville ha oversikt over type dokumenter og alvorlighetsgrad i innkallinger eller henvisninger».

Uforsvarlig i lang tid

– Sykehusets vurdering er at det vil det ta tre til fire måneder før håndteringen av dokumenter er tilbake i en normalsituasjon når streiken er avsluttet, skriver Andresen og Ackermann.

Det er økt sannsynlighet for at tjenestetilbudet ved Sykehuset Østfold ville ha blitt uforsvarlig i lang tid etter avsluttet konflikt som følge av den varslede opptrappingen av streiken, mener Helsetilsynet.

Det uttrykkes også bekymring for at etterslepet av uskrevne dokumenter vil øke med 25 prosent allerede første dag av den varslede opptrappingen av streiken.

I løpet av arbeidskonflikten mottok også Statens helsetilsyn daglige rapporter og vurderinger fra fylkesmennene om fare for liv og helse.

Selv om Helsetilsynet ikke fikk bekreftet at det var umiddelbar fare for liv og helse til enkeltpasienter mens streiken pågikk, ga rapportene grunn til bekymring.

Rapportene gjorde det stadig mer krevende for foretakene å ha oversikt over situasjonen og gjøre de riktige prioriteringene for å sikre forsvarlig ivaretakelse av pasientene.

To dager i fylkesnemnda: Her forhandles det om et barn

Kritikk fra opposisjonen

Kritikken uteble ikke da sykehusstreiken ble stanset. Siden arbeidstakersiden aldri mottok noen søknader om dispensasjon, svekker det arbeidsministerens begrunnelse om fare for liv og helse, mener LO.

– Vi har hele tiden i løpet av streiken vært nøye og livredde for at selv en liten opptrapping ville bli stanset med tvungen lønnsnemd, sa blant annet Tone Faugli, leder av forhandlingsenheten i Fagforbundet, til FriFagbevegelse.

– Arbeidsgiversiden ved Spekter har helt fra starten vært tydelige på at de ikke vil søke dispensasjoner når de mener liv og helse er truet, sa nestleder Marianne Solberg i Fellesorganisasjonen.

Marianne Solberg, nestleder i FO

Marianne Solberg, nestleder i FO

Martin Guttormsen Slørdal

– Vi vet at det er ledere på sykehusene som har ønsket å søke dispensasjon, men de har ikke kommet noen vei med det. Nå får vi sette vår lit til lønnsnemnda.

Hennes første løslatte klient døde i overdose. Nå er Lise Sannerud tilbake som sjef i kriminalomsorgen

28.06.2019
10:28
28.06.2019 10:28