JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SKEPTISK: – Klassisk høyrepolitikk. De vil gjerne hjelpe de som har det vanskelig, men de vil ikke sørge for at folk ikke får det vanskelig, sier FO-leder Mimmi Kvisvik om regjeringserklæringen.

SKEPTISK: – Klassisk høyrepolitikk. De vil gjerne hjelpe de som har det vanskelig, men de vil ikke sørge for at folk ikke får det vanskelig, sier FO-leder Mimmi Kvisvik om regjeringserklæringen.

Leif Martin Kirknes

FO: – En politikk for å lappe feil og mangler heller enn å fjerne dem

Regjeringen vil ha autorisasjon og kompetansekrav i barnevernet og lover bedre ettervern. – Gode detaljer, men jeg er bekymret for helheten, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.
15.01.2018
14:08
15.01.2018 14:19

solfrid.rod@lomedia.no

For første gang får Norge en regjering som vil innføre autorisasjon og kompetansekrav i det kommunale barnevernet. Viktige FO-krav gjennom mange år. Men FO-leder Mimmi Kvisvik er ikke overbevist. Regjeringen har ikke vist vilje til å la penger følge ulike barnevernsløfter, og så lenge barnevernet er overarbeidet og underfinansiert er gode enkelttiltak til liten nytte, mener Kvisvik.

– Det går igjen i denne erklæringen. Det er mange gode detaljer, men det er ikke nødvendigvis slik at summen blir en god helhet, sier Kvisvik.

– Klassisk høyrepolitikk

Hun tar fattigdomssatsingen som eksempel. I dette avsnittet lover regjeringen å redusere foreldrebetalingen og utvikle ordninger med gratis kjernetid i barnehage og skolefritidsordning for foreldre med lav inntekt.

– Klassisk høyrepolitikk. De vil gjerne hjelpe de som har det vanskelig, men de vil ikke sørge for at folk ikke får det vanskelig, mener Kvisvik.

Hun etterlyser løft i barnetrygd og andre universelle ordninger, som kommer alle til gode.

– Regjeringen burde bygge opp et inkluderende samfunn, heller enn å utvikle hjelpetiltak for dem som faller utenfor, fastslår Kvisvik.

Hun understreker at FO nå skal lese erklæringen grundig og se på hvordan ulike punkter skal følges opp framover.

Kvalitet og mangfold i barnevernet

Regjeringen understreker at barn skal høres i saker som gjelder dem: «Regjeringen mener barnevernet og andre instanser som jobber med barn i større grad må involvere barnet i viktige avgjørelser som angår deres liv».

«Regjeringen vil legge til rette for et mangfold av tilbud for å sikre høy kvalitet, valgfrihet og tilpasning til det enkelte barns behov», heter det i regjeringens omtale av barne- og familievern.

Barnevernet i Kongsberg reduserte akuttplasseringer med 90 prosent

Regjeringen vil styrke barnevernsbarnas mulighet til å medvirke og til å klage på tjenestene de mottar.

Det skal settes ned et ungdomspanel som skal gi råd til regjeringen. Integrering, psykisk helse, frafall i videregående skole er særlig nevnt som eksempler på saker der regjeringen vil ha innspill fra et slikt panel.

De ulike tjenestene som jobber med barn og familier må bli flinkere til å samarbeide. Barnets beste, forebygging og tidlig innsats skal ligge til grunn for arbeidet, skriver regjeringen i sin erklæring.

Hornes læreplan for barnevernet tilsvarer 14.000 per ansatt

Følger opp forslag om familiedomstol

Et ekspertutvalg la i 2017 fram et forslag om å legge ned fylkesnemndene og overlate barnevernssaker til tingretter med spesialkompetanse på barn.

Regjeringen vil følge opp forslagene fra dette utvalget og opprette en domstolsordning for å behandle saker som omhandler barn og familier.

• Les mer om familiedomstol her: Eksperter positive til familiedomstol

Regjeringen vil utrede om det skal gjøres opptak av samtaler i barnevernssaker for å styrke rettssikkerheten.

– Strammere arbeidslinje

Regjeringen vil videreføre og styrke ordninger for å hjelpe flere inn i arbeidslivet, som for eksempel lønnstilskudd og arbeidstrening. Den vil også utrede et system med fast aktivitetsplikt eller arbeid for trygd for unge som står i fare for å falle ut av arbeidslivet.

– Arbeidslinja strammes ytterligere til, det gir utfordringer for de som står utenfor, advarer Kvisvik.

I kapitlet om pensjon heter det at regjeringen vil legge opp til trygge og verdige pensjonsordninger, men at det også er viktig å oppfordre til individuell pensjonssparing.

– Med det leser jeg at de ønsker å basere mer på det personlige ansvaret, sier Kvisvik.

Ambisjoner for rus og psykisk helse

Det mest positive i erklæringen fra Jeløya er, ifølge Kvisvik, regjeringens ambisjoner for rus og psykisk helse. Her loves pakkeforløp etter mal av pakkeforløp for kreft innen 2020. Både forebygging, behandling og ettervern skal styrkes.

• Fikk du med deg denne? Her tetter de gapet mellom behandling og et rusfritt liv

Bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

Regjeringen vil intensivere kampen mot overdosedødsfall. Det skal bli større valgfrihet i den legemiddelassisterte rehabiliteringen (LAR), og det åpnes for forsøk med heroinassistert behandling.

Lavterskeltilbudet for barn av rusavhengige skal styrkes. Det samme skal arbeidet for å hindre at barn og unge begynner med rus.

– Ny narkotikapolitikk betyr behov for flere sosialarbeidere

Vil bedre utviklingshemmedes levekår

«Regjeringserklæringen var langt bedre enn fryktet og inneholdt mange punkter av betydning for mennesker med utviklingshemming. (...) Regjeringen synes å vektlegge inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, bekjempe fattigdom og å opprettholde og sikre gode velferdsordninger», skriver Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) på sin facebookside.

Regjeringen vil legge til rette for å få flere med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet, blant annet gjennom å satse på varig tilrettelagt arbeid (VTA), funksjonsassistentordning og traineeordning i offentlig forvaltning.

Et av punktene er å vurdere anbefalingene fra det såkalte Kaldheim-utvalget, som foreslo en rekke tiltak for å forbedre levekårene for mennesker med utviklingshemming. Dette punktet setter NFU særlig pris på. Organisasjonen er derimot skuffet over at mennesker med utviklingshemming ikke er nevnt i kapitlet om likestilling.

Direktoratet vil avslutte leieavtalen om soningsplasser med Nederland

Oppdater deg på lovverket for 2018

Lite seksuell trakassering i FO

Regjeringen om barnevern

Gjennomføre barnevernsreformen ved å gi kommunene økt faglig og økonomisk ansvar for

det kommunale barnevernet.

Innføre kompetansekrav og autorisasjon i de kommunale barnevernstjenestene.

Foreta en helhetlig gjennomgang av familievernet for å styrke tilbudet.

Gjennomføre kvalitets- og kompetanseløftet i kommunalt barnevern.

Gi kommunene rett til fritt å velge barnevernstiltak, etter en vurdering av kvalitet, pris og hva

som gir best hjelp til det enkelte barn, uavhengig av hvem som leverer tiltaket.

Sikre åpenhet om innhold, kvalitet og pris i barnevernstilbudet.

Gi barn under barnevernets omsorg en bedre tilpasset skolegang.

Styrke retten til ettervern for barnevernsbarn.

Ha som mål at søsken skal vokse opp i samme fosterhjem, der det er mulig og til barnets beste.

Gjennomgå og bedre vilkårene for fosterfamilier.

Regjeringen om rus og psykisk helse

Følge opp opptrappingsplanen for tilbudet til rusavhengige, herunder styrke ettervernet.

Rusreform som flytter fokuset fra straff til behandling

Forsterke samarbeidet med frivillige aktører og sosiale entreprenører.

Styrke innsatsen mot overdosedødsfall.

Innføre pakkeforløp for rusbehandling innen 2020 etter mal av pakkeforløp for kreft.

Styrke lavterskeltilbud for barn av rusavhengige.

Styrke forebyggende tiltak mot rusmisbruk overfor barn og ungdom.

Sikre at de som er motivert for det, får tilbud om medikamentfri behandling ved

rusavhengighet.

Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervern for alkoholmisbrukere.

Styrke forskningen på rusbruk og behandling.

Innføre pakkeforløp innen psykisk helse.

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.

Kommunal betalingsplikt for utskrevne pasienter innen psykisk helsevern, for å sikre

forpliktende samarbeid og bedre oppfølging etter behandling.

Innføre «jobbresept» og videreutvikle ordningen med grønn resept for å aktivisere pasienter

Legge til rette for tilbud om aktivitet og arbeid, for eksempel Fontenehus.

Styrke tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene.

Styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern i kriminalomsorgen.

Styrke samarbeidet med frivillige og andre private aktører for å legge til rette for et mangfold av tilbud.

Videreføre og forsterke samarbeidet mellom barnevern og ungdomspsykiatri.

15.01.2018
14:08
15.01.2018 14:19

Regjeringen om barnevern

Gjennomføre barnevernsreformen ved å gi kommunene økt faglig og økonomisk ansvar for

det kommunale barnevernet.

Innføre kompetansekrav og autorisasjon i de kommunale barnevernstjenestene.

Foreta en helhetlig gjennomgang av familievernet for å styrke tilbudet.

Gjennomføre kvalitets- og kompetanseløftet i kommunalt barnevern.

Gi kommunene rett til fritt å velge barnevernstiltak, etter en vurdering av kvalitet, pris og hva

som gir best hjelp til det enkelte barn, uavhengig av hvem som leverer tiltaket.

Sikre åpenhet om innhold, kvalitet og pris i barnevernstilbudet.

Gi barn under barnevernets omsorg en bedre tilpasset skolegang.

Styrke retten til ettervern for barnevernsbarn.

Ha som mål at søsken skal vokse opp i samme fosterhjem, der det er mulig og til barnets beste.

Gjennomgå og bedre vilkårene for fosterfamilier.

Regjeringen om rus og psykisk helse

Følge opp opptrappingsplanen for tilbudet til rusavhengige, herunder styrke ettervernet.

Rusreform som flytter fokuset fra straff til behandling

Forsterke samarbeidet med frivillige aktører og sosiale entreprenører.

Styrke innsatsen mot overdosedødsfall.

Innføre pakkeforløp for rusbehandling innen 2020 etter mal av pakkeforløp for kreft.

Styrke lavterskeltilbud for barn av rusavhengige.

Styrke forebyggende tiltak mot rusmisbruk overfor barn og ungdom.

Sikre at de som er motivert for det, får tilbud om medikamentfri behandling ved

rusavhengighet.

Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervern for alkoholmisbrukere.

Styrke forskningen på rusbruk og behandling.

Innføre pakkeforløp innen psykisk helse.

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.

Kommunal betalingsplikt for utskrevne pasienter innen psykisk helsevern, for å sikre

forpliktende samarbeid og bedre oppfølging etter behandling.

Innføre «jobbresept» og videreutvikle ordningen med grønn resept for å aktivisere pasienter

Legge til rette for tilbud om aktivitet og arbeid, for eksempel Fontenehus.

Styrke tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene.

Styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern i kriminalomsorgen.

Styrke samarbeidet med frivillige og andre private aktører for å legge til rette for et mangfold av tilbud.

Videreføre og forsterke samarbeidet mellom barnevern og ungdomspsykiatri.