HEVER TILLITEN: Å flytte barnevernssaker fra fylkesnemndene til utvalgte tingretter kan heve tilliten til barnevernet, mener professor Elisabeth Gording Stang.

HEVER TILLITEN: Å flytte barnevernssaker fra fylkesnemndene til utvalgte tingretter kan heve tilliten til barnevernet, mener professor Elisabeth Gording Stang.

Eirik Dahl Viggen

Eksperter positive til familiedomstol

Legg ned fylkesnemndene og overlat barnevernssaker til tingretter med spesialkompetanse på barn. Det er anbefalingen til regjeringen fra et ekspertutvalg.
10.03.2017
13:52
26.04.2017 16:46

solfrid.rod@lomedia.no

Barnevernssaker avgjøres i dag av fylkesnemnder, mens foreldretvistsaker og straffesaker som involverer barn går for domstolene. Dette skillet bør oppheves, og alle saker som angår barn bør samles i utvalgte tingretter.

Det foreslår Graver-utvalget, oppkalt etter sin leder jusprofessor Hans Petter Graver. Utvalget ble oppnevnt i 2015 for å se på regjeringens løfte om å utrede en særdomstol for familiesaker.

Oppfattes ikke uavhengig

Utvalget understreker at dagens ordning i hovedsak fungerer ganske godt, men at det er en svakhet at fylkesnemndene tilhører samme forvaltningsgren som barnevernet selv.

Fylkesnemndene er uavhengige, men de oppfattes ikke alltid slik, påpeker utvalget.

«Fagfolk mener det er høy kvalitet og gode avgjørelser i fylkesnemndene, mens folk flest ikke har samme tillit til dem som til domstolene», skriver Hans Petter Graver i en kronikk i Aftenposten i dag.

Han understreker behovet for barnefaglig kompetanse.

• Les også: Omsorgsovertakelser behandlet av fylkesnemnder: Barnevernet får medhold i 86 prosent av sakene

– Bra for tilliten til barnevernet

Den klareste fordelen med forslaget er at saker etter barneloven og barnevernsloven samles i samme rettsinstans, og at denne har barnefaglig kompetanse, mener Elisabeth Gording Stang, professor dr. juris. ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun ser for seg at befolkningens tillit til barnevernet kan øke hvis forslaget blir vedtatt. Gording Stang understreker at fylkesnemndene tilfredsstiller kravene til rettssikkerhet, og at kravene til dokumentasjon er like strenge der som i domstolene.

– Likevel kan det nok være slik at private parter opplever at fylkesnemndene er for tett koblet til barnevernssystemet. Barnevernstjenesten har tre måneder til å undersøke og dokumentere, mens foreldrene jo har et begrenset timer advokatbistand. Det kan framstå som om det er en skjevhet her, sier Gording Stang.

Hun understreker at barnevernstjenesten også plikter å dokumentere foreldrenes og familiens ressurser.

Kan heve terskelen

Gording Stang påpeker at saksbehandlingstiden kan komme til å øke dersom dagens fylkesnemnder overføres til et utvalg tingretter.

– Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i tingrettene i dag for foreldrekonflikter er seks-sju måneder. Det er for lenge for et barn som lever med omsorgssvikt. Hvis ikke kapasiteten er god nok, og saksbehandlingstiden øker ytterligere, vil det svekke barnets rettssikkerhet, mener hun.

Gording Stang frykter også at overbelastede barnevernstjenester vil måtte prioritere enda hardere enn i dag.

– Vi vet at barnevernstjenesten allerede opplever at det er en høy terskel for å fremme saker om omsorgsovertakelse. Hvis det som hittil har vært ankeinstans blir førsteinstans, kan det tenkes at den psykologiske terskelen vil oppleves enda høyere, og vi kan risikere at barnevernstjenesten bare prioriterer de aller mest alvorlige sakene, og at flere barn blir boende hjemme lenger enn de burde, sier Gording Stang.

Hun er bekymret for at en slik utvikling kan gi flere akuttplasseringer, fordi barnevernet venter for lenge med å planlegge omsorgsovertakelse.

Gording Stang anbefaler at forslagene testes ut i pilot-tingretter, som så evalueres før de eventuelt vedtas.

• Fikk du med deg denne? Barnevernet i Kongsberg reduserte akuttplasseringer med 90 prosent

Mindre belastende for barnet

Advokat Cecilia Dinardi har mange saker der barn er involvert. Hun er svært positiv til forslaget om å samle sakene i tingretter med særskilt kompetanse. Særlig håper hun at en omorganisering kan få fram barnets stemme på en mindre belastende måte.

– I dag er det så fragmentert. Jeg har selv flere saker der barn parallelt gjennomgår foreldretvistsaker, barnevernssaker og straffesaker. Barnet skal da høres i hver enkelt sak for seg. Dette blir veldig belastende for barnet. Jeg er glad for at utvalget vil finne enklere måter å gjøre dette på. Det er godt å lese, sier Dinardi.

– Gode, gjennomtenkte forslag, mener advokat Cecilia Dinardi.

– Gode, gjennomtenkte forslag, mener advokat Cecilia Dinardi.

Kathrine Geard

Hun er enig i at forslaget vil kunne heve befolkningens tillit til barnevernet.

Siden utvalget understreker behovet for barnefaglig kompetanse hos dommerne, kunne de gjerne ha utdypet noe mer om advokatenes kompetanse også, mener Dinardi.

– Det kan få store konsekvenser når advokaten ikke har god nok kompetanse, særlig når det gjelder barnets advokat, påminner hun.

FO vil spørre medlemmene

FO-leder Mimmi Kvisvik er også positiv til å samle saker om barn og barnevern, slik at barn og familier slippe å pendle mellom fylkesnemnder og domstoler.

Men også hun avdvarer mot lengre saksbehandlingstid.

– Lengre ventetid gir risiko for flere akuttsaker. Det er ikke bra, sier Kvisvik.

Positivt at barn og familier slipper å pendle mellom fylkesnemnder og domstoler, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

Positivt at barn og familier slipper å pendle mellom fylkesnemnder og domstoler, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

Tri Nguyen Dinh

Hun forsikrer at FO skal lese utvalgets anbefalinger grundig og trekke med egne medlemmer.

– Vi skal bruke tid på dette. Vi vil ha fokus på hensynet til barnets beste og det som kan styrke rettssikkerheten for barn og foreldre. Og vi vil legge vekt på erfaringene til medlemmer i barnevernstjenesten og ikke minst medlemmer som er sakkyndige i fylkesnemndene, sier Kvisvik.

Les også:

• Forsker på omsorgsovertakelser

• Kva treng barnevernet?

10.03.2017
13:52
26.04.2017 16:46