- Høyres verdisyn er sammenfallende med engasjementet jeg tror mange helse- og sosialarbeidere har, sier Svein Harberg.

- Høyres verdisyn er sammenfallende med engasjementet jeg tror mange helse- og sosialarbeidere har, sier Svein Harberg.

Høyre/LO Media

- Vi vil hjelpe barnet til en god livssituasjon i hjemmet sitt

- Høyre vil sette inn ressurser i begge ender for å gjøre barnevernet bedre. Vi må ha innsats tidlig og styrke ettervernet, sier Svein Harberg (H).
29.08.2017
11:54
29.08.2017 11:54

anne@lomedia.no

1. Hva er mest negativt med Norge akkurat nå?

– Jeg ser lite som er direkte negativt, men flere ting kunne selvsagt vært bedre. Da tenker jeg spesielt på at for mange faller utenfor utdanning og arbeidsliv. Vi må bli bedre til å fange dem opp tidligere, vise fleksibilitet i løsninger. Vi må bygge kompetanse til å se den enkelte og gi målrettet hjelp til å bli deltakere i samfunnet, sier Svein Harberg (59).

Han leder Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, er representant fra Aust-Agder og er en av ni politikere Fontene stiller til veggs før stortingsvalget.

2. Hva er det første du vil gjøre for å gjøre barnevernet bedre?

– Sette inn ressurser i begge ender! Vi må ha tidlig innsats for å forebygge problemer, og dessuten se om vi kan hjelpe barnet til en god livssituasjon i hjemmet sitt. Vi har satt i gang arbeidet med dette og vil styrke det mer, også med mer dialog med barnet. I andre enden vil vi styrke ettervernet. De som har vært gjennom en barnevernsperiode, har for dårlig ettervern. Vi vil lovfeste dette, men er ikke så opptatt av om det skal være til 23 eller 25 års alder. Dette må vi være fleksible på. For noen vil det ta lengre tid med overgang til et normalt samfunnsliv enn for andre og de må vi hjelpe.

3. Hva vil du gjøre for å bedre levekårene for utviklingshemmede?

– Det viktigste og beste er å gi dem en plass i hverdagen, at de får ta del i arbeidsoppgaver og fritidsaktiviteter. Her må vi stimulere både organisasjoner og arbeidsliv til aktivt å ta dem med, inkludere dem. Høyre vil styrke BPA, ordningen med brukerstyrt personlig assistent, det er nøkkelen til å få til integreringen som vi ønsker.

4. Vil du øke budsjettene til rus og psykiatri raskere enn til somatisk behandling i sykehusene?

– Ja, opp til et visst nivå. Vi har gjort det i denne regjeringsperioden og fortsetter å gjøre det, men ikke inn i evigheten. Vi innfører også pakkeforløp for rus- og psykiatri og fritt behandlingsvalg i kombinasjon med dette. I tillegg til å øke budsjettene handler det om måten vi gjennomfører behandlingsforløpet på. Fritt behandlingsvalg øker deltakelse og motivasjon hos dem selv, det er ekstra viktig for akkurat denne gruppen pasienter.

5. Hvorfor bør helse- og sosialarbeidere stemme på ditt parti?

– Haha, jeg synes jo alle bør stemme Høyre! Helse- og sosialarbeidere som arbeider med mennesker, ser en del enkeltskjebner og er opptatt av deres ve og vel. Det passer godt inn i Høyres politikk, vi er et parti som vil gi muligheter til hver enkelt. Vi skal alle ta ansvar og bry oss – for eget liv og for dem rundt oss. Høyres verdisyn er sammenfallende med engasjementet jeg tror mange i denne yrkesgruppen har.

6. Bør private aktører kunne ta utbytte fra velferdstilbud som barnehager, sykehjem, barnevernsinstitusjoner?

– Det er naturlig at private aktører kan ta utbytte når det er rom for det. Det innebærer at de kan få avkastning på kapitalen de har investert. De fleste private aktører har investert stort i penger, og i ubetalt tidsbruk og engasjement. Det som er viktig for oss er at kvaliteten er god, og det er vår oppgave som politikere å tilpasse offentlige overføringer til oppgaven som skal utføres. De aller fleste som er leverandører er ikke i den situasjonen at de kan ta ut stor profitt, det er en misforståelse. Men det er noen store aktører, og hvis de får litt igjen for investeringen de har gjort mange steder, så blir det store summer. Det er imidlertid viktig å vite at overskuddet de får kommer av verdiskapningen de har gjort, det er ikke skattepenger de tar i utbytte. Skattepengene går til tjenestene.

7. Bør enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år bli barnevernets ansvar?

– Jeg ser ingen grunn til at denne gruppen automatisk skal inn i barnevernets portefølje. Barnevernet er koblet inn allerede i dag gjennom barnevernloven, som sier at kommunene er forpliktet til å gjøre vurderinger av den mindreåriges behov. I hovedsak skal flest mulig ivaretas av asylmottakene og behandles som andre barn og unge i lokalsamfunnet.

8. Hvilket velferdsgode kan vi være for uten?

– Økonomiske goder til voksne med god økonomi kan vi ikke fortsette med. Vi må se på noen ordninger som ikke er behovsprøvd. I Høyre foregår det en diskusjon om barnetrygden skal endres. Vi har også noen ordninger der vi bidrar til kurs og kompetansebygging for voksne med god økonomi, som vi kan fjerne. Vi må heller bruke budsjettene til å løfte svakere grupper.

9. Glem ditt eget parti – hvilken nålevende norsk politiker inspirerer deg mest?

– Jeg kan ikke glemme Erna, hun er så dyktig at det inspirerer til innsats… Det er faktisk få norske nålevende politikere som inspirerer meg, men jeg tenker stadig på Krf-politiker Jon Lilletun, han inspirer meg den dag i dag. Hans måte å møte mennesker på er et eksempel til etterfølgelse. Han var åpen, varm, raus, og enkel i kommunikasjonen. Jeg ble kjent med ham da han var Krfs stortingskandidat fra Sørlandet samtidig som jeg var ordfører i Grimstad.

10. Bør ansatte som arbeider turnus i omsorgsinstitusjoner ha faste lønnstillegg (for ubekvem arbeidstid) tilsvarende resten av arbeidslivet?

– Selvfølgelig skal lønn og tilleggsytelser gjenspeile arbeidet som gjøres, men betingelser for den ansatte er det andre enn oss politikere som skal sette. Hva som er ubekvem arbeidstid og hvor mye som er lagt inn i den ordinære lønnsavregningen, må avklares mellom partene. Men i bunn må det ligge en selvfølge at ubekvem arbeidstid skal avspeiles i lønnen.

11. Hva kan politikerne gjøre for å bedre sikkerheten til ansatte i helse- og sosialtjenestene?

– De som er ansvarlig for tjenesten, enten det er på kommunalt eller statlig nivå har ansvar for sikkerheten, men på politisk nivå kan vi være med å sørge for at de bygningsmessige omgivelsene har skikkelige forhold og at det er nok folk til å utføre de ulike oppgavene, og at det finnes utstyr og gode hjelpemidler til kommunikasjon og varsling.

Les tidligere politikerintervjuer her:

• Sveinung Rotevatn (V): - Det må være lov å tjene penger på å gi et godt velferdstilbud

• Kirsti Bergstø (SV): – Vi tar kampen for profittfri velferd

• Kjersti Toppe (Sp): – Sykehusene vrir seg unna psykiatriløftet

29.08.2017
11:54
29.08.2017 11:54

Mest lest