JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Oslo kommunes budsjett for 2023 er lagt fram i dag.

Oslo kommunes budsjett for 2023 er lagt fram i dag.

Ole Palmstrøm

Oslobudsjettet: Gode prioriteringer i krisetider

Det er gledelig å se at byrådet i budsjettet for 2023 prioriterer områder som vil bety mye for både de som har minst – og for fellesskapet i byen vår.
21.09.2022
17:22
22.09.2022 13:26

Byrådsleder Raymond Johansen har tidligere bedt Oslofolk være forberedt på krisetid – og at det vil merkes på budsjettet. FO har lenge påpekt at de som har minst fra før er de som rammes hardest når krisetider kommer. Mot slutten av 2022 og inngangen til 2023 lever vi alle i en hverdag preget av store internasjonale kriser. Derfor er det ekstra gledelig å se at byrådet i budsjettet for 2023 prioriterer områder som vil bety mye for både de som har minst – og for fellesskapet i byen vår.

Selv om vi er bekymret for at den samlede rammereduksjonen for kommunens virksomheter er på 128 mill. i 2023 – og at det nødvendigvis vil føre til at bydelene får færre midler til å gi et godt tilbud til sine innbyggere, mener FO at byrådet gjør mange viktige og gode prioriteringer.

Tenker vi overordnet, langsiktig og i solidaritet med kommende generasjoner mener vi byrådet i Oslo tydelig leverer på et grønt og klimavennlig budsjett. Kutt i priser på kollektivreiser, 25 km ny sykkelvei, satsing på karbonfangst på Klemetsrud, solceller på kommunale bygg og planting av 100.000 nye trær i årene som kommer er alle positive satsinger.

Sammenlignet med 2022 setter byrådet av 15,3 millioner kroner ekstra for å bedre økonomien til de som mottar sosialhjelp for å greie en trang hverdag. Dette gjøres ved å justere opp satsene for økonomisk sosialhjelp i tråd med forventet konsumprisindeks. En justering av sosialhjelpssatsene i tråd med prisveksten vil kunne bidra til at de som har minst fra før opprettholder kjøpekraften når alle prisene øker. Et viktig grep for at de som har minst ikke skal ende opp med enda mindre sammenlignet med andre.

Byrådet viser til en dreining av etterspørsel fra tradisjonelle institusjonsplasser til institusjonsplasser som har et mer omfattende tilbud til mennesker med rusproblemer som har et større omsorgsbehov. FO støtter byrådets ambisjon om at innbyggere med rusproblemer skal få bistand ut fra sine egne behov, få bistand til å etablere seg og få oppfølging i egen bolig og motta kommunale tjenester i bydelen de bor. Det er betryggende å se at byrådet tar inn over seg at noen personer med rusproblemer har større omsorgsbehov som vanskeliggjør det å bo i egen bolig og at man ser sammenhengen mellom styrket bemanning og en trygg bosituasjon for disse personene, slik de gjør ved de forsterkede bo- og behandlingsenhetene Lassonløkken og Svingen, samt Thereses Hus.

Byrådet signaliserer at det skal satses på at flere som i dag står utenfor arbeidslivet skal få mulighet til å komme i jobb. Uten at vi har fått gått inn i detaljene bak tallene mener vi det er positivt at det settes av 150,3 mill. i økonomiplanperioden (2023–2026) for å gi flere mulighet til arbeid. Ikke minst er det gledelig at det settes av 180 mill. i samme periode til 4000 jobber for ungdom – noe som skal være i regi av bydelene.

FO organiserer i hovedsak medlemmer i kvinnedominert offentlig sektor. Vi er opptatt av stabile, forutsigbare, trygge arbeidsforhold og hele faste stillinger. Partene i Oslo kommune er enige om å satse på heltidskultur. Det nye kommunale Lambertseterhjemmet åpner i 2023, med bare hele stillinger – et steg i riktig retning. Samtidig er dette en videre satsing på at velferdstjenestene skal være i offentlig regi – noe FO støtter opp om. At det også skal åpnes en sentral ressurspool for helse- og omsorgssektoren vil kunne bidra ytterligere til styrking av heltidskulturen. FO har i mange år stått på kravet om innføring av sekstimersdagen. Vi er glade for at det nå settes i gang et pilotprosjekt for dette i Oslo kommune i 2023 – og vil spent følge med på resultatene av følgeforskning på dette prosjektet.

Altfor mange ansatte i offentlig sektor utsette for vold og trusler på jobb. Dette er problemstillinger FOs medlemmer kjenner svært godt til. Vi synes derfor det er svært positivt at Byrådet i budsjettet for 2023 signaliserer at erstatningen til ansatte som blir skadet som følge av vold fra brukere vil utvides.

Når det gjelder Osloskolen satser Byrådet på at ansatte skal ha en trygg arbeidshverdag gjennom at alle skal få opplæring i forebygging av vold og trusler. Videre innføres gratis skolemat (starter med videregående, deretter ungdomsskoler) og gratis deltidsplass i AKS for alle barn på 1.–4. trinn. Dette mener FO er å prioritere viktige tiltak for å gi alle barn et godt utgangspunkt–og for å utjevne økende forskjeller.

Det FO derimot ikke finner i budsjettet er en styrket innsats på laget rundt eleven. Så langt vi har fått satt oss inn i budsjettforslaget kan vi ikke se at det settes av midler til å satse på å styrke laget rundt eleven i Osloskolen med sosialfaglig kompetanse. Vi mener det er på høy tid at det satses langt kraftigere på å få på plass mer sosialfaglig kompetanse i Osloskolen. Dette hadde vi håpet at dagens Byråd ville prioritere.

Vi bifaller tiltaket om å utvikle en tredje boligsektor og er glad for at dette er et område som styrkes utover prosjektperioden. FO er opptatt av en rettferdig boligpolitikk som gjør at grupper med lav inntekt kommer seg inn på boligmarkedet. FO vil understreke viktigheten av at kravet til privatøkonomien ikke må være så streng at lavtlønnede ekskluderes for ordningen. Leie til eie fører til en forutsigbar og stabil bosituasjon som er viktig for den enkelte og for et godt boligklima.

FO bifaller kommunens satsing og styrking av de kommunale boligene og at utleie av disse sees i sammenheng med leie til eie.

Kvalitetsreform for Oslos barnevern er et godt og sentralt verktøy for byrådets ambisjoner for Oslobarnevernet.

Det skal utarbeides en Oslostandard for samarbeid med barn i barnevernet for å sikre at barnerettighetene praktiseres. Barne- og familieetaten skal utvikle en digital kompetansepakke som skal sikre implementering, læring, trening og veiledning knyttet til Oslostandarden.

Tjenestetilbudet i Barne- og familieetaten innebærer at etaten har i oppgave å omstille tjenestetilbudet for bedre å tilby botiltak som møter det enkelte barns behov og fase ut kommersielle aktører. I budsjett 2023 øker byrådet bevilgningen for å støtte ytterligere opp om å omstille og tilpasse tjenestetilbudet.

Gjennom ny barnevernlov kommer det nye kompetansekrav i barnevernet og det er innført nye krav om bemanning og kompetanse i barnevernsinstitusjoner. Oslo kommune skal igangsette tiltak for å begynne forberedelser til disse nye kompetansekravene i barnevernstjenesten. FO ser fram til å bidra i dette viktige arbeidet.

For FO er det dessverre blitt en hverdagsøvelse å bemerke at det satses for lite på å styrke tilbudet til personer med utviklingshemming. Det er få av brukerne som får spalteplass i offentligheten angående sine behov. FO skulle derfor også i år ønske at det i budsjettet kom fram en tydeligere satsing på tilbudet til denne gruppen og en styrking av fagkompetanse innen disse tjenestene.

Uten å ha fått satt oss inn i detaljerte tall og tiltak, oppsummerer vi at det er mange positive prioriteringer i budsjettforslaget Byrådet legger fram i dag – til tross for at vi lever i usikre tider preget av kriser.

 

21.09.2022
17:22
22.09.2022 13:26