Tap og vinn med samme sinn

Nytt prinsipprogram, nye vedtekter og ny ledelse.
24.03.2015
13:15
27.08.2015 20:01

FOs 6. ordinære kongress er over. Vi har med mer enn 2/3-dels flertall endret vedtektene. Vi har valgt ny ledelse og besluttet et sterkt prinsipprogram som skal være med å styre kursen de neste fire årene i FO. Vår nye politiske ledelse er: leder Mimmi Kvisvik (s), nestleder Tone Faugli (v), leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger Irmelin Sangolt Tjelflaat, leder for profesjonsrådet for sosionomer Kathrine Haugland Martinsen og leder for profesjonsrådet for vernepleiere Marianne Solberg Johnsen.

Det er delte meninger om prosessene som foregikk under kongressen. Det har vært to sider som har hatt forskjellige meninger om hva som er best for FOs videre utvikling og hvordan vi skal nå de målene vi hadde satt oss for vår organisasjon før kongressen. FOs øverste ledelse må fatte beslutninger som påvirker medlemmene. Det ligger det mye makt i, noe som er naturlig og nødvendig. Så må vi kunne ha diskusjoner og komme frem til kompromisser som alle kan leve med.

Helse- og sosialfaglig arbeid utøves i møte mellom mennesker. Måten yrkesutøveren møter enkeltmennesker og grupper på er avgjørende for å kunne yte tjenester og hjelp. Å vise respekt, åpenhet, tillit og omsorg krever etisk klokskap og et bevisst, profesjonelt forhold til egne motiver og verdier. Forholdet mellom brukerens/klientens selvbestemmelse og bruk av makt og tvang er særlig kompliserte temaer.

Dette sitatet er punkt 3.1 «Møtet mellom mennesker» i FO sitt Yrkesetiske dokument. Dette dokumentet er kanskje det viktigste vi kan dele ut til studenter og medlemmer. De blir stolt av å lese det - det bekrefter det de har lært i utdanningene og de utfordringene de lever med i en travel arbeidsdag.

Det er min opplevelse at debatten på kongressen stort sett gikk for seg på saklig vis, i tråd med dette prinsippet for omgang mellom mennesker. Det er ikke å komme utenom at når andre argumenterer for sitt syn så kan det av og til oppleves som om de tillegger «oss andre» synspunkter og holdninger vi ikke har. Slik er det med debatt i offentlige fora. Jeg hører fra tidligere medlemmer som ikke var tilstede at «delegater bues ut». Dette er helt ukjent for meg og min delegasjon – som var lydhøre og godt plassert i salen.

Landsstyrets forslag til nye vedtekter, som ble vedtatt av kongressen, er et forslag om en organisasjon som bygger på trygghet og tillit. De gir oss makt og mulighet i en demokratisk organisasjon. Dette stemmer godt overens med slagordet for denne kongressperioden som er STÅ OPP FOR TRYGGHET. Kanskje trenger vi å minne hverandre på det med tillitt også, men vi som er medlemmer av FO trenger ikke egen plakat om det, vi har de yrkesetiske prinsipper!

Det medlemmer kan være trygge på, er at FOs politikk og verdigrunnlag, jfr. vårt prinsipprogram, er et felles anliggende, ikke et personanliggende, men et organisasjonsanliggende. Under kongressen ble det også snakket mye om demokrati og hvilke verdier FO skal stå for. FO sine verdier og vårt felles ansvar er å jobbe for det kongressen som øverste besluttende organ har bestemt. Det skal vi gjøre fremover slik at FO fortsetter å være et forbund som har fokus på profesjon, helse og sosialpolitikk og selvfølgelig lønns- og arbeidsvilkår!

Vi ser at det stilles spørsmål i sosiale medier knyttet til valg av ny politisk ledelse og at Ellen Galaasen ikke ble gjenvalgt. Vi tror ikke det er mange som ikke ser de mange gode ressursene hos Ellen, men når valgkomiteen i sin begrunnelse for ikke å innstille Ellen informerer om at hun har sagt til dem at hun ikke har tillit til Mimmi Kvisvik som de foreslo som leder – da stemte kongressen Ellen Galaasen ut av politisk ledelse. Vi må ha en organisasjon bygget på tillit i alle nivå.

Jeg ser det ikke slik at «kongressen brått fikk et ultimatum». Ellen Galaasen hadde riktignok opprettholdt sitt ønske om en plass i politisk ledelse og det kom benkeforslag på å opprettholde dette. Noen mener det var unødvendig at tre av de som var innstilt sa fra at de ikke ønsket å velges inn i den politiske ledelse med Ellen Galaasen. For meg var dette en klar melding til kongressen om at dersom hun ble valgt ville tre av de andre måtte trekke seg etter valget.

Jeg mener at valgkomiteen har gjort et grundig arbeid og innstilt et lag som de mener vil kunne lede vår organisasjon på en god måte i neste periode. Selv om hver enkelt kandidat, inkludert Ellen Galaasen, kunne være en utmerket kandidat til vervet, så er det sammensetningen av lederlaget som alltid må veie tyngst.

FO Hordaland har hatt en hardtarbeidende og dyktig delegasjon til stede under kongressen, og har opplevd at også de andre delegasjonene har jobbet godt for sine saker, og gjort det de kunne for å overbevise kongressdeltakere om sine syn.

Vi har vært opptatt av demokratiske prosesser, og av å fremme det som et overveldende flertall i representantskap vedtok å sende inn til kongressen. Det er det som karakteriserer delegasjonens syn på demokrati. Vi har blitt kjent med masse nye fantastiske mennesker. Vi har lært mye om organisasjonsarbeid, om FO som organisasjon, om organisasjon og debattkultur, veldig mye om mennesker, verdier, holdninger, makt og konspirasjonsteorier.

FO er fortsatt et sterkt profesjonsforbund, med mange gode fagpersoner som ønsker å være med å gjøre profesjonene enda bedre. Vi har vedtatt en flott profesjonsstrategi som blir et viktig hjelpemiddel i dette arbeidet. Det er fortsatt takhøyde i FO til å ta debatter og melde seg til tjeneste. På neste landsstyremøte skal det velges representanter til de tre profesjonsutvalgene. De har samme mandat som de gamle seksjonsutvalgene og jeg er ikke i tvil om at de blir fylt til randen av gode fagfolk, for de har vi mange av i FO!

En stor takk til delegasjonen fra FO Hordaland for innsatsen. Vi mener å ha bidratt til at FO Hordaland sitt syn har kommet godt frem. Vi mener å ha bidratt til at FO går en lys fremtid i møte. Vi gleder oss til fortsatt å være med å påvirke FO til det beste for medlemmene, og ser frem til å samarbeide med vår nye ledelse. På kongressens siste dag holdt forbundsleder Mimmi Kvisvik et fint innlegg om blant annet det å bygge broer, og å bygge de lengste brospennene først. Denne invitasjonen ønsker vi også å følge opp lokalt. Takk til dere alle som blir med videre for å gi oss alle en sjanse til å prøve ut en demokratisk avgjørelse. Her som ellers i livet er det praksis som avgjør om FO vil lykkes med sin nye modell!

24.03.2015
13:15
27.08.2015 20:01