Sterke profesjoner trenger et sterkt samlet FO

Å forankre profesjonspolitikken i landsstyret og ut i avdelingene vil styrke FO som profesjonsforbund, ikke svekke det.
12.03.2015
11:23
27.08.2015 20:01

Fontene har i siste nummer, samt på nettutgaven, hatt flere oppslag som har omhandlet vedtektssaken, samt valgkomiteens innstilling.

FO Oslo er en av de 13 avdelingene som har lagt inn forslag om at seksjonsrådene skal velges av landsstyret. FO Oslo mener at ved å forankre det profesjonsfaglige arbeidet i landsstyret, som er satt sammen av representanter fra de 19 fylkesavdelingene, så vil vi styrke det profesjonsfaglige arbeidet i FO.

De tre innleggene henger vedtektsendringene på valgkomiteens innstilling, samtidig som de forfekter at det profesjonsfaglige arbeidet vil bli nedlagt. Seksjonsrådene skal ikke nedlegges men velges av landsstyret. Seksjonsrådenes mandat vil i hovedsak videreføres.

FOs medlemmer vil ikke slutte å være opptatt av profesjonspolitikk fordi et råd blir valgt av landsstyret og ikke kongressen. Denne endringen medfører ingen endring i FO som profesjonsforbund, men det blir en vanlig demokratisk styringslinje lik den andre fagforeninger har.

Saken om vedteksendinger og det at Ellen Galaasen ikke blir innstilt er to forskjellige saker. Forslaget om vedtektsendringer kom som forslag fra 13 avdelinger flere måneder før valgkomiteens innstilling, eller i dette tilfellet; en manglende innstilling på Ellen Galaasen.

I tillegg til at 13 avdelinger har lagt inn forslag om vedtektsendringene, vet vi at to andre avdelinger har tilsluttet seg vedtektsendringen. Forslagene til endring er et resultat av brede diskusjoner i avdelingenes representantskap, gjennom flere runder med organisasjonsutviklingsdebatt.

Vi mener at denne endringen vil styrke det profesjonsfaglige arbeidet, samt FO som profesjonsforbund og fagforening. En forankring av profesjonspolitikken i landsstyret og ut i avdelingene vil styrke det profesjonsfaglige arbeidet, ikke svekke det.

Det er pr i dag flertall for denne endringen, og det ville være merkelig av avdelingene å fremme en slik endring hvis det skulle innebære å ødelegge profesjonsbygginga vår. Det forholder seg også slik at heller ikke seksjonsrådene er enstemmige i å skulle opprettholde dagens organisering av seksjonsrådene.

Valgkomiteen i FO er valgt av kongressen, som er FOs høyeste organ. Valgkomiteen velges til å gjøre et omfattende arbeid med intervjuer og kartlegging av dem som blir foreslått til å sitte i ulike verv. Det ligger også i valgkomiteens mandat å sette sammen et arbeidsutvalg som fungerer som et team som drar i samme retning, støtter opp om hverandre og utfyller hverandre politisk og faglig. Delegatene på kongressen får valgkomiteens innstilling, som regel på kongressen. Imidlertid har vi de siste årene sett at valgkomiteen har lagt fram sin innstilling etter hvert som kandidatene har vært klare.

De 200 delegatene på kongressen har ikke mulighet til å gjøre samme kartlegging/intervjuer som valgkomiteen er valgt til å gjøre. Delegatene på kongressen må derfor velge å stole på at valgkomiteen har gjort en grundig og inngående jobb, eller komme med egne forslag til kandidater. Valgkomiteen er valgt på tillit, og det skal derfor vektige grunner til for ikke å følge valgkomiteens innstilling.

Når FO Oslo har uttalt støtte til valgkomiteens arbeid, er det på bakgrunn av deres inngående kjennskap til prosessen og til dem som stiller til valg i FO. Så når den endelige innstillingen foreligger, er det opp til kongressen å velge det beste mannskapet i FO for de neste fire årene.

FOs medlemmer vil ikke slutte å være opptatt av profesjonspolitikk fordi et råd blir valgt av landsstyret og ikke kongressen.

12.03.2015
11:23
27.08.2015 20:01