Ikke svekk seksjonsrådenes selvstendighet

Vi må vise at vi tar profesjonene på alvor ved å bevare profesjonsidentiteten innad i FO.
02.03.2015
10:40
27.08.2015 20:01

Seksjonsrådendes autonomi blir et hett tema på årets FO-kongress. Dette handler om den enkelte profesjons rett til å diskutere og avgjøre saker om egen profesjon. I mine øyne er det naturlig at vernepleiere har beslutningsmyndighet i vernepleiefaglige saker. I like stor grad som sosionomer og barnevernpedagoger har rett til å avgjøre saker som faller inn under deres fagfelt. Dette er for meg en viktig side ved det å være et profesjonsforbund.

At profesjonene har en sterk rolle innad i FO mener jeg er sentralt for utviklingen av utdanningene våre og i arbeidet med å synliggjøre og styrke våre profesjoners rolle i samfunnet. Det kan også tenkes at profesjonenes sterke rolle hadde medvirkning i den enorme og vellykka mobiliseringen for å stoppe sammenslåingen av våre utdanninger høsten 2011.

Vi har mye felles i utdanningene våre. Det er derfor vi passer så godt sammen i FO, et fellesskap vi skal bevare og dyrke videre. Dette lar seg gjøre samtidig som profesjonene får drive sin egen politikk.

Utdanningene våre er også særegne på hver sine måte. Vernepleiere er for eksempel den eneste utdanningen som retter seg spesielt mot mennesker med utviklingshemning. Det er viktig at utdanningene våre består som de er i dag og ikke slås sammen til en felles. Vi må vise at vi tar profesjonene på alvor ved å bevare profesjonsidentiteten innad i FO. Derfor er mitt budskap til dere som skal på kongress; ikke svekk seksjonsrådenes selvstendighet!

02.03.2015
10:40
27.08.2015 20:01