Nyttige ministermøter

FOs ledelse har hatt møte med arbeids– og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og helse– og omsorgsminister Sylvia Brustad. Nå står barne– og likestillingsminister Karita Bekkemellom for tur.
26.01.2006
14:26
15.12.2013 22:37

– Det har vært nyttige møter, statsrådene har vært godt forberedt og vi har vært godt mottatt, forteller FO-leder Randi Reese fornøyd.

Sosialfaglig kompetanse

På møtet med Bjarne Håkon Hanssen tok FO-lederne blant annet opp behovet for medbestemmelse for kommunalt ansatte. – Omstillingsavtalen i staten regulerer kun sammenslåingen av de statlige etatene. Man har ikke etablert tilsvarende medbestemmelsesstrukturer for kommunalt ansatte når det gjelder prosessen med etablering av ny felles førstelinje, sier Reese. FO mener dessuten at NAV-reformen også er mangelfullt finansiert. Budsjettene for NAV-interim dekker ikke planlagt aktivitet for 2006, FO frykter at det kan føre til uheldige utsettelser. De tok også opp behovet for en høy sosialfaglig kompetanse i den nye felles førstelinja og i den nye statlige etaten med arbeids– og omsorgsministeren. Andre temaer var autorisasjon for sosionomer og barnevernpedagoger, og nasjonale normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold tilsvarende SIFOs satser.

Psykisk utviklingshemmede

I møtet med helse– og omsorgminister Sylvia Brustad var FO opptatt av å få fram at løftene i ansvarsreformen fra 1991 for mennesker med psykisk utviklingshemming må innfris. Dette handler blant annet om retten til arbeid, en meningsfull fritid og sosial inkludering i samfunnet. – Det må sikres at det er kvalitet og godhet i de kommunale tjenestene overfor mennesker med psykisk utviklingshemming. Dette krever en egen tiltaksplan med systematisk utbygging av tjenestene, fremholder Reese.FO er også bekymret for at Helsetilsynets tilsyn viser at det fortsatt brukes ulovlig tvang og makt overfor mennesker med psykisk utviklingshemming. Tilsynet viser også at det i stor grad gis dispensasjon fra lovens bestemmelser om at det skal være kvalifisert personell tilstede når bruk av tvang foregår.– Derfor er det viktig at det sikres at det er kvalifisert personell, sier Reese.Også med helseministeren var autorisasjon for sosionomer og barnevernpedagoger et tema. FO– ledelsen ba også om at forskriftene blir endret slik at vernepleierne blir gitt anledning til å dele ut legemidler til pasienter ved akuttpsykiatriske avdelinger.

Barnevernet

– Vi er opptatt av å holde fokuset på det statlige– og kommunale barnevernet. Vi ønsker også å få fortgang i å få gjort noe i forhold til at medlemmer som gjør en innsats i barnevernet henges ut på nettet, sier Reese. Møtet med barne– og likestillingsminister Karita Bekkemellom er utsatt til 2. februar.

26.01.2006
14:26
15.12.2013 22:37