Kenneth Arctander Johansen i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) er verken fornøyd eller misfornøyd med neste års statsbudsjett.

Kenneth Arctander Johansen i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) er verken fornøyd eller misfornøyd med neste års statsbudsjett.

Hanna Skotheim

Statsbudsjettet 2021:

Ingen kutt i rusomsorgen: – Jeg er balansert fornøyd, sier leder i rusorganisasjon

Kenneth Arctander Johansen i brukerorganisasjonen RIO ser ikke noe grunn til bekymring for at det skal skje kutt i tiltaksapparatet, hos brukerorganisasjonene og de ideelle organisasjonene.
07.10.2020
15:11
07.10.2020 15:15

hanna.skotheim@lomedia.no

– Gitt situasjonen med pandemien, opplever jeg det som forsvarlig at ikke forslaget i statsbudsjettet innebærer kutt i rusomsorgen. Men jeg forventer at rusomsorgen styrkes i revidert budsjett, sier Kenneth Arctander Johansen, daglig leder i RIO, en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet.

Regjeringen skriver i statsbudsjettet 2021 at rus, psykisk helse, vold og traumer tidligere ikke har fått den oppmerksomhet og prioritering som utfordringene på området tilsier. Derfor prioriterer regjeringen nå disse områdene, og de satser på forebygging, tidlig innsats og bedre behandling. De generelle bevilgningene til spesialisthelsetjenesten er økt, og helseregionene er bedt om å prioritere tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern høyere enn somatikk.

– Jeg er balansert fornøyd. Ikke negativ til forslaget, men heller ikke strålende glad, sier Arctander Johansen.

Heroinassistert behandling

Ut ifra det som kommer fram i statsbudsjettet for 2021, ser ikke Arctander Johansen noe grunn til bekymring for at det skal skje kutt i tiltaksapparatet, hos brukerorganisasjonene og de ideelle organisasjonene. Arctander Johansen synes ellers det er bra at regjeringen foreslår å bevilge midlene til heroinassistert behandling med 21,7 millioner kroner. Dette er penger til et femårig forsøk med heroinassistert behandling som skal etableres i Oslo og Bergen.

– Det er bra at regjeringen følger opp lovnadene de har gjort, sier han.

– Bra det satses på

I statsbudsjettet foreslås det fem millioner til FACT ung. Dette er tverrfaglige og oppsøkende team rettet mot barn og unge med langvarige og sammensatte behov. Målet er at ungdom med psykiske lidelser og/eller rusproblemer og funksjonsvansker får den langvarige oppfølgingen de trenger.

– Det er små beløp, men det er bra at det satses på. Samtidig er det viktig at man ikke kommer dit at man erstatter dette med sentraliserte tilbud, sier den daglige lederen.

Av de 30 millionene til barnevernet går tre millioner til implementering av pakkeforløp for kartlegging og behandling av somatisk og psykisk helse og rus hos barn og unge i barnevernet.

I statsbudsjettet omtales også NOU-en Rusreform – Fra straff til hjelp som ble lagt fram i desember 2019. Planen er at Stortinget skal vedta reformen våren 2021.

– Rusreformen er den viktigste sosialpolitiske reformen på vårt felt i vår tid. Det vil måtte medføre en del kostnader som jeg forventer at partiene kommer til å måtte forhandle om, sier Arctander Johansen.

07.10.2020
15:11
07.10.2020 15:15