Anne Myklebust Odland " />
Fontene har hentet inn oversikt over hvilken utdanning statlige Nav-ledere har. Fire fylker oppgir at de har Nav-ledere med bakgrunn fra Forsvaret.

Fontene har hentet inn oversikt over hvilken utdanning statlige Nav-ledere har. Fire fylker oppgir at de har Nav-ledere med bakgrunn fra Forsvaret.

Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Flere ledere i Nav er utdannet ved Krigsskolen og trent for strid. FO er kritisk

Krigsskolen er en anerkjent lederutdanning, sier Nav-ledere med militær bakgrunn. FOs Hanne Glemmestad er kritisk. Hun vil ha sosialfaglige ledere i Nav.
12.02.2020
08:00
12.02.2020 16:58

anne@lomedia.no

Espen Bjørnsund Gundersen var 16 år i Forsvaret og hadde tittelen major før han ble leder for Nav Sortland i Nordland.

– Jeg håper og tror at Krigsskolen er en anerkjent lederutdanning. Det er ikke noe oppsiktsvekkende med at forsvarsfolk leder Nav, sier Gundersen.

Krigsskolen er en avdeling under Forsvarets høgskole og har drevet lederutdanning siden 1750. Flere Nav-ledere er utdannet her.

– Militær utdannelse betyr at man har godt med ledelse i ryggsekken, sier han.

Mangfoldig bakgrunn

Fontene har hentet inn oversikt over hvilken utdanning statlige Nav-ledere har. Fire fylker oppgir at de har Nav-ledere med bakgrunn fra Forsvaret. Ellers finner vi jurister, journalister, teologer, psykologer, lærere, sosionomer, og de som er utdannet i helse, sosial, og idrettsfag, handel og kontor, økonomi, og hotell-management.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Espen Bjørnsund Gundersen var 16 år i Forsvaret og hadde tittelen major før han ble Nav-leder.

Espen Bjørnsund Gundersen var 16 år i Forsvaret og hadde tittelen major før han ble Nav-leder.

Bladet Vesterålen

– Det beste er å ha en variasjon av ansatte i Nav, både på gulvet og i ledelsen. Det er uheldig om det blir overvekt av en utdanning. Vi må også fokusere på å ha med oss de rette folkene, ikke bare de med rett utdanning, mener Gundersen.

FO: Nav skiller seg ut

Hanne Glemmestad i FO mener det burde være en selvfølge at lederstillingene i Nav bekles av en sosialfaglig person.

Nav er den eneste velferdstjenesten som har en så allsidig tilsettingspraksis, til tross for at oppdraget er å løse kompliserte samfunnsutfordringer og ivareta mennesker i svært sårbare livssituasjoner, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hanne Glemmestad ønsker seg sosialfaglige ledere i Nav og oppfordrer sosionomer til å ta lederutdanning.

Hanne Glemmestad ønsker seg sosialfaglige ledere i Nav og oppfordrer sosionomer til å ta lederutdanning.

Adrian Nielsen

Hun leder FOs profesjonsråd for sosionomer og har selv vært Nav-leder.

– I Nav er det en tro på at med tilstrekkelig internopplæring, så vil en leder være rustet. Innen skoleverket forventer man pedagogisk formalkompetanse hos lederne. Slik bør det også være i Nav, sier Hanne Glemmestad.

– Sosionomer må bli ledere

Hun ønsker at sosionomer og andre med sosialfaglig utdanning utdanner seg til å bli ledere.

– De har fått opplæring i lovverket og forstår kompleksiteten i sosiale problemer. Det har man ikke med andre utdanninger, og disse må jobbe hardt for å tilegne seg det.

– Er det ikke mye forlangt å kreve en bestemt utdanning eller skole?

– Det viktige er at de må forstå den faglige oppgaven som skal løses. Nav-ledere trenger innsikt i formålsparagrafen til Nav-loven, Folketrygdloven og Sosialtjenesteloven, mener Glemmestad.

– Er det ikke en forutsetning at en leder setter seg inn i det?

– Jo, men det krever at leder tar denne innsikten med inn i en sosialfaglig setting og at de anvender det.

FO: Nav trenger ledere med faglig autoritet

– Krigsskolen er en anerkjent lederutdanning, holder ikke det?

– Det er ikke tilstrekkelig. Nav har vært opptatt av styringsledelse, men har hatt for lite fokus på fagledelse. Det trengs for å gjøre gode resonnementer, for å fatte rettsriktige beslutninger og til å utøve godt skjønn. Har du ledere som er opptatt av å lede og administrere, kan det fort glippe på det kvalitative i faget, sier hun.

– Ledere argumenterer med at de har dyktige ansatte som ivaretar fagkompetansen.

– Det er øverste leder som har ansvar for kvaliteten på arbeidet. Hvis man ikke forstår hva som kjennetegner god faglig kvalitet, er det vanskelig å gi gode anvisninger eller forstå når noe ikke er godt nok. FO får tilbakemelding fra frustrerte ansatte om at de ikke får god nok hjelp. De etterlyser mer faglig autoritet hos sine ledere, sier Glemmestad.

Nav: – Viktig med variert utdannelse

Arbeids- og tjenestedirektør i Nav, Kjell Hugvik understreker at lederrollen i Nav er krevende fordi det er to styringslinjer, statlig og kommunalt.

– Vi bedømmer kompetansekrav til ledere ut fra bredden i oppdraget. Kjernekompetansen i Nav er inkluderingskompetanse, veiledningskompetanse, markedskompetanse og forvaltningskompetanse, påpeker han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Arbeids- og tjenestedirektør i Nav, Kjell Hugvik.

Arbeids- og tjenestedirektør i Nav, Kjell Hugvik.

Espen A. Istad

– Kan man være utdannet i hva som helst for å bli Nav-leder?

– Det er ingen enkeltutdanning i dag som ivaretar hele bredden i det Nav skal løse. Derfor er det viktig at vi har ledere med variert utdannelse og erfaring.

Direktoratet er i gang med å utrede hva slags kompetanse Nav skal ha, både blant ansatte og ledere.

– Vi ser på hvordan vi kan utvikle våre ledere. Vi har et eget program for ledere i Nav, og vi samarbeider med universiteter for å få god forskning og for å forsterke opplæringen i profesjonsfagene, sier Hugvik.

– Fagforbundet FO får tilbakemelding fra ansatte som etterlyser mer faglig autoritet hos sine ledere. Er du kjent med kritikken?

– Vi har rundt 1200 ledere i etaten, og den faglige autoriteten til en leder kan selvsagt variere. Halvparten av lederne som ble tilsatt i 2018 ble rekruttert internt og kom fra fagdisipliner i Nav.

– Vi ser også på personlige egenskaper. Det er ikke gitt at en som er faglig sterk også er god til å lede mennesker, sier Hugvik.

– Ønsker Nav flere sosialfaglige ledere?

– Ja, det er viktig med tanke på Navs arbeid og vårt kommunale partnerskap.

Ansatte etterlyser mer faglig autoritet hos sine ledere.

Hanne Glemmestad

Nav-lederes kompetanse

Alle fylkene har svart på Fontenes henvendelse. De har rapportert utdanningsbakgrunn for statlige Nav-ledere.

Fire fylker har ledere med militær utdannelse: Nordland, Troms/Finnmark, Innlandet og Vestfold/Telemark.

Noen fylker peker seg ut med å ha en del sosionomer blant lederne: I Vest-Viken er seks av 14 ledere sosionomer. I Rogaland har alle de ti statlige lederne utdanning i enten sosiologi, sosialt arbeid, spesialpedagogikk eller jus.

Nav-ledere med militær disiplin

– Jeg kan ta avgjørelser under press

Espen Bjørnsund Gundersen, leder Nav Sortland, utdannet fra Krigsskolen og 16 år i Forsvaret

Espen Bjørnsund Gundersen er inne i sitt tredje år som Nav-leder ved Nav Sortland.

Espen Bjørnsund Gundersen er inne i sitt tredje år som Nav-leder ved Nav Sortland.

Bladet Vesterålen

– Jeg har noen militære fakter og får tilbakemelding på at jeg snakker i TBF-er, Tre-Bokstav-Forkortelser. Men det er lite oppstilling i korridorene, sier han.

– Hvilke fortrinn gir den militære bakgrunnen til å lede offentlig forvaltning?

– Enten man er fotsoldat i strid eller stabsoffiser med ansvar for en personalavdeling, får man verdifull erfaring med å lede ulike avdelinger, i ulike situasjoner. Sammen med lederutdanningen Krigsskolen gir, vil jeg fremheve evnen til å tenke analytisk, ta avgjørelser i pressede situasjoner hvor kanskje informasjonsgrunnlaget er tynt, og samarbeide om krevende oppgaver.

– Har du savnet å ha sosialfaglig utdannelse?

– Ja, jeg har tenkt at det kunne være nyttig. For eksempel når jeg sparrer direkte med de ansatte om tjenesteutvikling. Samtidig tror jeg det er verdifullt at jeg ikke har samme bakgrunn. De ansatte som jobber med sosialfaglig oppfølging er dyktige i faget sitt, og jeg kan komme inn med andre perspektiver. Jeg har ikke forutsetninger for å detaljstyre tjenesten, men jeg kan forsøke å gi dem noen tydelige rammer. Det er når de ulike perspektivene får møtes at vi sammen kan komme opp med de gode løsningene.

– Vi er trent i stridsledelse

Grunde Grimsrud, leder Nav Porsgrunn, utdannet fra Krigsskolen og 17 år i Forsvaret

Grunde Grimsrud har ikke angret på overgangen til Nav. Det er virkelig en jobb med mening, sier han.

Grunde Grimsrud har ikke angret på overgangen til Nav. Det er virkelig en jobb med mening, sier han.

Maud Lervik

– Utdannelse ved Krigsskolen er mye mer enn militære fag, blant annet språk, realfag, pedagogikk. Tidligere kollegaer fra Forsvaret jobber som kommunedirektører, havnesjefer, ledere i private bedrifter, i idrettsforbund, på universitet og skoler, sier han.

Grimsrud trekker fram trening i stridsledelse som et særlig fortrinn å ha i Nav.

– Det handler om å ta hurtige beslutninger. Å ha trening i stridsledelse er en fordel i jobben, sier han.

Da nyheten om trygdeskandalen sprakk, opplevde han at det kom godt med.

– Jeg måtte raskt finne ut hvem er berørt, hvem skal jeg snakke med, hvilken informasjon skal jeg gi. Jeg har ansatte som har stått i rettssaler på et regelverk som viser seg å være feil. Det er en utrolig lei situasjon.

– Burde du hatt sosialfaglig utdannelse?

– Nei, jeg er omgitt av dyktige fagfolk. Den største yrkesgruppen hos oss er sosionomer. I tillegg har vi teologer, økonomer, vernepleiere, og barnevernspedagoger. Jeg har aldri tenkt at det er for lite sosialfaglig ledelse. Det er fordi Nav er så mye mer enn rene sosiale tjenester. Utenom fag dreier veldig mye av driften seg om personal, kompetanse, samarbeid, og logistikk.

– Man må ikke ha gått en bestemt skole

Per Morten Nyeng, leder Nav Midt-Gudbrandsdal, utdannet fra Krigsskolen og 10 år i Forsvaret

Da Per Morten Nyeng sluttet i Forsvaret i 1994 var han kaptein. Han har vært Nav-leder siden 2007. Før det var han personalsjef i Ringebu i 13 år.

Da Per Morten Nyeng sluttet i Forsvaret i 1994 var han kaptein. Han har vært Nav-leder siden 2007. Før det var han personalsjef i Ringebu i 13 år.

Privat

– Jeg tror ikke folk flest kjenner til hva utdannelse og yrkeserfaring i Forsvaret innebærer. Det er mange forutinntatte holdninger. Jeg tok naturfaglinja ved Krigsskolen og har realfag, språk, pedagogikk og psykologi i fagkretsen.

– Selvsagt er utdannelsen fagrettet mot jobben Forsvaret skal gjøre, men opplæringen gir relasjonskompetanse, opplæring i samhandling, analytisk tenkning, kommunikasjon og strategisk vurderingsevne.

– Har du savnet å ha grunnutdanning i sosialfag?

– Nei, gjennom utdanning og yrkeserfaring mener jeg å ha god sosialfaglig forståelse. For å være en dyktig Nav-leder må man først og fremst ha de rette personlige egenskapene. Selvsagt skal man ha kjennskap til faget, men det skaffer man seg gjennom kurs, livserfaring, og dyktige ansatte. Man må ikke ha gått en bestemt skole. Det å være Nav-leder er mer enn å ha fagkompetansen. Man skal ha kontroll på budsjett, delta i planarbeid i kommunen, som å se sosialfag i sammenheng med boligpolitikk for eksempel.

– Hvilket fortrinn gir den militære bakgrunnen deg?

– Evne til å tenke strategi, bygge relasjoner, lytte og jobbe med å få det beste ut av mine kollegaer. Det er ikke nødvendig å gå sosionomutdanning for å få det.

12.02.2020
08:00
12.02.2020 16:58

Nav-lederes kompetanse

Alle fylkene har svart på Fontenes henvendelse. De har rapportert utdanningsbakgrunn for statlige Nav-ledere.

Fire fylker har ledere med militær utdannelse: Nordland, Troms/Finnmark, Innlandet og Vestfold/Telemark.

Noen fylker peker seg ut med å ha en del sosionomer blant lederne: I Vest-Viken er seks av 14 ledere sosionomer. I Rogaland har alle de ti statlige lederne utdanning i enten sosiologi, sosialt arbeid, spesialpedagogikk eller jus.