– Det er belastende aldri å få tid nok på sakene sine. Tilbakemeldinger fra ansatte er at de ønsker mer tid til å hjelpe familier med deres strev, sier Randi Pedersen, barnevernsleder i Rosendal. Foto: Privat

– Det er belastende aldri å få tid nok på sakene sine. Tilbakemeldinger fra ansatte er at de ønsker mer tid til å hjelpe familier med deres strev, sier Randi Pedersen, barnevernsleder i Rosendal. Foto: Privat

Privat

Barnevernsledere fortviler over få jobbsøkere

Ingen søkere eller en til to kvalifiserte kandidater i bunken. Slik er situasjonen i flere barnevernstjenester.
25.02.2019
12:23
10.04.2019 20:37

anne@lomedia.no

I Rosendal, Kvinnherad kommune i Hordaland, mangler det to ansatte for å dekke opp vikariater. Barnevernstjenesten har 14 årsverk. De siste årene har mellom to og fem ansatte sluttet eller gått ut i permisjon hvert år. De forteller om høyt arbeidspress og sykefravær mellom 12 og 19 prosent. Det svekker omdømmet, som igjen påvirker tilfanget av søkere. Hver gang er søknadsbunken tynn.

– Det er fortvilende. I tillegg tar det tid å få nye på plass, sier barnevernsleder Randi Pedersen.

• Kristine og Jeanett gjør samme jobb som før, men får 50.000 kroner mer fordi de jobber i Oslo

Må kjøpe privat hjelp

Nå er et vikariat lyst ut for annen gang. Den andre ledige stillingen skal lyses ut snart.

– Hvis jeg ikke får søkere nå, blir konsekvensen at vi må leie inn privat konsulent. Det er en dårlig løsning. Det koster mer i kroner og øre og vi får ikke investert i noen som blir værende hos oss, verken i kollegafelleskap eller kompetanse, sier Pedersen.

– Forstår kommuneledelsen at det må gjøres grep for å tiltrekke seg søkere?

– Det er en viss vilje hos mine ledere til å se på det, men vi trenger enda mer samarbeid for å gjøre oss attraktive. Lønn og gode rammer for kompetanseutvikling er stikkord, sier Pedersen.

Hun peker på at lærerne får lesedager med lønn når de videreutdanner seg.

– Tilskuddsordningene fra Staten bør legge til rette for videreutdanninger innen barnevern, slik lærerne har fått. Det bør ikke være kommunene som skal bære hele det økonomiske ansvaret. Jeg ønsker en bedre strategi for å holde på ansatte og gjøre dem trygge på det kompliserte og utfordrende arbeidet de gjør, sier Pedersen.

En til to kvalifiserte søkere

Fontene har kontaktet flere kommuner som har ledige stillinger utlyst. Nord-Salten barnevern (Tysfjord og Hamarøy) håper å få en til to kvalifiserte søkere til et vikariat.

– Noe mer kan vi ikke forvente, sier barnevernsleder Mathilde Marhaug.

– Er så få søkere tilstrekkelig for å gjøre gode ansettelser?

– Det er det alternativet vi har. Det er bedre enn å ikke få noen, sier hun.

– Kan kommunen lokke med god lønn eller andre ting?

– Lønnsnivået er helt ordinært. Strategien er å sørge for tilflytting til kommunen, sier hun.

• 13 problemkommuner får hjelp. I dette barnevernet førte ryddesjau til høyere lønn

Styrker omdømme

Ledige stillinger akkurat nå er det kommunene som har oversikt over. Men ved utgangen av 2017 var det 21 kommuner som hadde mer enn ett årsverk ledig. 380 kommuner hadde ingen ledige stillinger, i følge KOSTRA.

– Det er få ledige stillinger i det kommunale barnevernet på landsbasis, men undersøkelser viser at mange bytter jobb ofte, sier avdelingsdirektør for helse og velferd i KS, Åse Snåre.

Åse Snåre er avdelingsdirektør for helse og velferd i KS. Foto: KS

Åse Snåre er avdelingsdirektør for helse og velferd i KS. Foto: KS

Pressebilde KS

– Hvordan jobber KS for å sikre god rekruttering?

–Barnevernets omdømme og arbeidsmiljøutfordringer spiller inn. Det har KS satt på dagsorden. I vårt faste møte med Barne- og likestillingsdepartementet i høst tok vi opp behovet for en felles innsats for å styrke dette. Det ble enighet om en intensjonsavtale mellom departementet og KS, der også Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) involveres, sier Snåre.

KS samarbeider med 25 kommuner i Innlandet for å styrke det lokalpolitiske eierskapet til barnevernet. Kommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark skal nå inn i samme prosess.

– Fagforeningen ønsker flere stillinger. Er det nødvendig, så lenge stillinger står ledige?

– Det er et spørsmål som bør og skal vurderes lokalt. Barnevernstjenesten er avhengig av tilstrekkelig med kompetente ansatte for å gjøre en god nok jobb. Det er en utfordring i tilfeller der mange stillinger står ubesatt, men svaret er neppe å redusere antallet stillinger. Snarere må vi i fellesskap jobbe for å gjøre barnevernet til en attraktiv arbeidsplass for kompetente medarbeidere, ved å jobbe med omdømme, arbeidsmiljøutfordringer og et styrket lederskap i kommunen, sier Snåre.

• Barnevernsopprøret nådde Stortinget

Rask søknadsprosess

Benedikte Selsing er helse- og barnevernssjef i Vestby kommune og en av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets veiledere. Hun er opptatt av å jobbe godt med rekruttering.

– Alt henger sammen med omdømme, sier hun.

Kommunen hennes fikk nylig 24 søkere til to stillinger i barnevernstjenesten. Dagen etter at søknadsfristen gikk ut, ringte hun de aktuelle kandidatene. I løpet av en uke var intervjuene gjort, og før det var gått to uker var referanser hentet inn og jobbtilbud sendt ut.

Benedikte Selsing er helse- og barnevernssjef i Vestby kommune og veileder for Bufdir. Foto: Nadia Frantsen

Benedikte Selsing er helse- og barnevernssjef i Vestby kommune og veileder for Bufdir. Foto: Nadia Frantsen

Nadia Frantsen

– Jeg liker å gjøre dette raskt. Alle er tjent med at prosessen glir, både de som har søkt og de som må gjøre jobben mens man venter. Dette krever en god plan, at leder rydder og prioriterer, men det er alt å vinne. Man får godt omdømme og i neste omgang tiltrekker det søkere, sier Selsing.

Hun er for tiden Bufdir-veileder i Hurdal og Ullensaker. I Ullensaker kommune var tidligere i år åtte av 48 stillinger ledige. Der veileder hun i hvordan ledelsen kan jobbe med å få søkere.

Hvis jeg ikke får søkere nå, må vi leie inn privat konsulent

Randi Pedersen

Tips for å rekruttere

Godt omdømme må holdes høyt i tjenesten. Godt arbeidsmiljø vil trekke til seg søkere. Sørg for gode rutiner for å ivareta ansatte!

Det kan være lurt å samle opp og lyse ut ledige stillinger i en felles annonse. Det kan gi inntrykk av et løft eller satsing. Det motsatte, stadige utlysninger, kan gi inntrykk av gjennomtrekk.

Lag gode stillingsannonser. Har dere noe spesielt i tjenesten som kan løftes opp, ta det med. Har tjenesten en personalhytte, så skriv det i annonsen.

Planlegg tilsettingsprosessen. En god plan for intervjuer, innhenting av referanser og en leder som følger opp, gir positivt inntrykk. Slik unngår man også å gå for lenge med underbemanning.

Lover du fadder eller tett veiledning, må det innfris. Ta vare på kandidatene som begynner. Det igjen vil gi godt omdømme.

Husk at alle må starte et sted. Hvis du har gode rutiner og gir god oppfølging, kan folk bli veldig gode.

Kilde: Benedikte Selsing

Masseutlysning ga resultat

Barnevernstjenesten i Bergen valgte å lyse ut 22 fagstillinger samlet i høst. De fikk 130 søkere der 75 ble ansett som aktuelle. Det skal nå være ansatte i alle stillingene.

– Vi er godt fornøyd med antallet søkere. Det var en god løsning å lyse ut felles for alle de fire byområdene. Det er sjelden det er et så stort volum ledige stillinger, og det ga oss stor oppmerksomhet. Det gjorde at vi klarte å nå andre typer søkere enn vi har sett før. Tidligere har enkelte byområder i Bergen slitt med å få kvalifiserte søkere, sier Anita Fonnes, enhetsleder for barnevernstjenesten i Fana og Ytrebygda.

25.02.2019
12:23
10.04.2019 20:37

Tips for å rekruttere

Godt omdømme må holdes høyt i tjenesten. Godt arbeidsmiljø vil trekke til seg søkere. Sørg for gode rutiner for å ivareta ansatte!

Det kan være lurt å samle opp og lyse ut ledige stillinger i en felles annonse. Det kan gi inntrykk av et løft eller satsing. Det motsatte, stadige utlysninger, kan gi inntrykk av gjennomtrekk.

Lag gode stillingsannonser. Har dere noe spesielt i tjenesten som kan løftes opp, ta det med. Har tjenesten en personalhytte, så skriv det i annonsen.

Planlegg tilsettingsprosessen. En god plan for intervjuer, innhenting av referanser og en leder som følger opp, gir positivt inntrykk. Slik unngår man også å gå for lenge med underbemanning.

Lover du fadder eller tett veiledning, må det innfris. Ta vare på kandidatene som begynner. Det igjen vil gi godt omdømme.

Husk at alle må starte et sted. Hvis du har gode rutiner og gir god oppfølging, kan folk bli veldig gode.

Kilde: Benedikte Selsing