JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bare en av ti barnevernssaker i fylkesnemnda i Agder har sosialarbeider som fagkyndig

Nemndslederen i Agder oppfordrer flere sosionomer og barnevernspedagoger til å søke om å bli fagkyndige for fylkesnemnda.
Hvert år er det rundt hundre forhandlingsmøter i fylkesnemnda i Agder. Nemndsleder Siv Torunn Skagestad innkaller fagkyndige til å sitte i nemnda.

Hvert år er det rundt hundre forhandlingsmøter i fylkesnemnda i Agder. Nemndsleder Siv Torunn Skagestad innkaller fagkyndige til å sitte i nemnda.

Jacob Johannes Buchard

anne@lomedia.no

– Den fagkyndiges blikk påvirker utfallet av en barnevernssak. Det er derfor vi har dem, sier Siv Torunn Skagestad, nemndsleder i Agder.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker består som hovedregel av nemndsleder, en fagkyndig og et alminnelig medlem. Det er de tre som avgjør en barnevernssak. Den fagkyndige kan være psykolog, barnevernspedagog, sosionom, lege eller ha annen relevant utdanning og skal tilføre nemnda faglig perspektiv. Hver nemnd i landet har sine utvalgte fagkyndige.

I Agder ble sosionomer og barnevernspedagoger brukt i ca ti prosent av barnevernssakene i 2017 og 2018. Det viser en opptelling nemnda har gjort for Fontene. Av 45 fagkyndige som er tilknyttet denne nemnda har ni sosialfaglig bakgrunn.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Nemndslederen i Agder ser på problematikken i en sak som skal opp for fylkesnemnda. Ut fra det bestemmer hun hvilke fagkyndige som får tilbud om å stille. Av de som melder seg, trekker hun lodd.

Nemndslederen i Agder ser på problematikken i en sak som skal opp for fylkesnemnda. Ut fra det bestemmer hun hvilke fagkyndige som får tilbud om å stille. Av de som melder seg, trekker hun lodd.

Jacob Johannes Buchard

Familiens levekår og stress

– Sosionomer og barnevernspedagoger brukes lite som fagkyndige. Jeg har tatt det opp med nemnda flere ganger, sier Sigrid Nordstoga, dosent ved Universitetet i Agder og med i utvalget av fagkyndige i Agder.

Nordstoga er med i utvalget av fagkyndige som kan engasjeres i Agder, men har ikke hatt oppdrag på lenge. Det handler blant annet om habilitetshensyn og at datoene ikke har passet.

– Selv om jeg ikke har anledning til å melde meg så ofte, mener jeg sosialfaglige profesjoner bør brukes mer. Sosialarbeiderkompetansen handler i tillegg til psykologisk kunnskap om familiens levekår, fattigdom, bolig, den type stress og hverdagsproblematikk. Vi er mindre spesifikt opptatt av tilknytning og psykologisk utvikling. Videre kjenner sosialarbeidere til barneverntjenestens arbeidsmåter og tiltakene de har til rådighet, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sigrid Nordstoga er dosent ved Universitetet i Agder og oppnevnt i utvalget av fagkyndige til fylkesnemnda i Agder.

Sigrid Nordstoga er dosent ved Universitetet i Agder og oppnevnt i utvalget av fagkyndige til fylkesnemnda i Agder.

Privat

Barnevernet fikk medhold i 79,2 prosent av sakene om omsorgsovertakelse (§ 4.12) i Agder i 2018.

– Ville sakene fått et annet utfall med en annen som fagkyndig?

– Det vet jeg ikke. Men det er en fare med psykologiseringen som for tiden preger barnevernets vurderingsgrunnlag. Kunnskap om barns utvikling og samspill med omsorgspersonene er selvfølgelig viktig, men ved å fokusere ensidig på det, kan man miste andre perspektiv. Dette handler om hvilken kunnskap som skal ha forrang i barnevernets beslutninger, sier hun.

Merethe ringte selv politiet og ba om at døtrene skulle hentes

Mange vil ha psykologer

Av 420 fagkyndige på landsbasis er 273 psykologer, 49 barnevernspedagoger, 8 spesialpedagoger, 58 sosionomer og 25 leger i inneværende periode. Sentralenheten for fylkesnemndene har ikke tall som viser hvor ofte yrkesgruppene blir brukt. Nemndslederne vurderer behovet for fagkyndighet i den enkelte sak og kaller inn.

– Det er ikke uvanlig at det etterspørres psykologfaglig kompetanse, sier direktør Pernille Pettersen Smith.

Nemndslederen i Agder ser på hva som er problematikken i en sak som skal opp. Ut fra det bestemmer hun hvilke fagkyndige som får tilbudet. Av de som melder seg, trekker hun lodd.

Nemnda består som hovedregel av nemndsleder, en fagkyndig og et alminnelig medlem.

Nemnda består som hovedregel av nemndsleder, en fagkyndig og et alminnelig medlem.

Jacob Johannes Buchard

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Vi ser at sosionomene og barnevernspedagogene ikke melder seg så ofte. De er få i utvalget og har nok også fastere arbeidstid enn psykologene. Noe som gjør dem mindre fleksible, sier Skagestad.

Hun oppfordrer flere sosionomer og barnevernspedagoger til å søke om å bli fagkyndige.

– Sosionomer kjenner tiltakssystemet, måten hjelpeapparatet jobber på, de har ofte god kunnskap om rusmidler og behandlingsinstitusjoner og vet mye om hvilke hjelpetiltak som kan ha effekt, sier hun.

Psykologisk dybdeforståelse

Ikke alle saker trenger psykologisk dybdeforståelse, men noen gjør det, påpeker hun.

– Forståelse av diagnoser hos foreldre og barn, personlighetsutvikling, hva som er normalt og ikke, spørsmål om tilknytning og samspill. Det er mange problemstillinger som man trenger den rette fagkunnskapen for å forstå. Barnevernspedagoger og psykologer har ulik tilnærming, sier hun.

• Færder prøver ut framtidens barnevern

I saker om omsorgsovertakelse etter barnevernloven 4.12 fikk offentlig part medhold i 79,2 prosent av sakene i Agder i 2018. I de andre fylkesnemndene var medholdsprosenten høyere.

I saker om omsorgsovertakelse etter barnevernloven 4.12 fikk offentlig part medhold i 79,2 prosent av sakene i Agder i 2018. I de andre fylkesnemndene var medholdsprosenten høyere.

Jacob Johannes Buchard

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det føres ikke statistikk på vedtakene basert på hvem som har sittet i nemnda, men nemndslederen sier hun kan telle på en hånd de gangene det har vært dissens.

Enstemmige avgjørelser

Thekla Hiorth Østenstad (66) er sosionom og oppnevnt som fagkyndig for nemnda i Agder, og i Oslo og Akershus. Det siste året har hun hatt tre, fire saker i Agder, men ingen i Oslo og Akershus.

– Jeg synes det er vanskelig å ha sterke meninger om fagkyndige. Men psykologer med embetseksamen har nok mer tyngde overfor partene i saken, enn oss sosialarbeidere, som lenge har hatt rykte som «halvstuderte røvere», sier hun.

Thekla Hiorth Østenstad er sosionom, har videreutdanning i barnevern, familieterapi og har lang erfaring med barn og familier i krise og konflikt. Hun har også sittet i UDI-nemd og har hatt ti oppdrag i utlandet for Redd Barna.

Thekla Hiorth Østenstad er sosionom, har videreutdanning i barnevern, familieterapi og har lang erfaring med barn og familier i krise og konflikt. Hun har også sittet i UDI-nemd og har hatt ti oppdrag i utlandet for Redd Barna.

Privat

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Bør deres faggrupper brukes mer?

– Det er vanskelig å si. Jeg tenker også at alder spiller inn. Det er skjedd mye i forskningen de siste årene, og yngre folk med spesialutdanning ser andre ting enn vi eldre gjør. Dette er vel så viktig som hvilken grunnutdanning man har, sier hun og utdyper:

– Jeg tror det er lite som i grunnen skiller. Nemnda er opptatt av å finne fram til de minst skadelige løsningene for barnet når vi er kommet så langt som til behandling i en fylkesnemnd. De nemndsforhandlingene jeg har deltatt i de siste årene har gjort enstemmige vedtak, sier hun.

Vold og trusler mot ansatte er mer utbredt i skolen enn i helse- og sosialsektoren

Vi ser at sosionomene og barnevernspedagogene ikke melder seg så ofte

Siv Torunn Skagestad, nemndsleder i Agder

Vil du søke om å bli fagkyndig?

Du må ha høyere grads utdanning (master eller tilsvarende).

Minst fire års arbeidserfaring fra direkte arbeid med barn, ungdom og familier.

Les mer om kriterier på fylkesnemndene.no

Fylkesnemnda:

Fylkesnemnda har saker etter både barnevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven.

Nemndsledere er jurister som fyller kravene for dommer.

Fagkyndige og alminnelige medlemmer tar oppdrag. Satsen er 958 kroner per time for fagkyndige.

Kilde: Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Får papirene en time før

Fagkyndig og alminnelig medlem får sakspapirene en time før forhandlingsmøtet starter.

– Det er flere årsaker til denne praksisen, blant annet prinsippet om muntlighet i saksbehandlingen, og at det har vært regnet som usikkert å sende ut sakspapirene, som ofte inneholder svært sensitive opplysninger, i vanlig post. Dersom nemndleder vurderer at det er behov for det, kan nemndas medlemmer få tilgang til saksdokumentene til gjennomlesning tidligere, sier direktør Pernille Pettersen Smith.

Fagkyndig Thekla Hiorth Østenstad lager seg tidslinje og familiekart når forhandlingene begynner for lettere å følge med på det muntlige framlegget og utspørringen.

– Man skal ta avgjørelser ut fra det som skjer i rommet. At alle har hørt det samme, synes jeg er et viktig prinsipp. Men det ligger noen ganger års arbeid i det skriftlige materialet, så det hadde vært greit å kunne forberede seg mer. Man hadde da kanskje stilt bedre utdypende spørsmål, sier hun.

Vil du søke om å bli fagkyndig?

Du må ha høyere grads utdanning (master eller tilsvarende).

Minst fire års arbeidserfaring fra direkte arbeid med barn, ungdom og familier.

Les mer om kriterier på fylkesnemndene.no

Fylkesnemnda:

Fylkesnemnda har saker etter både barnevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven.

Nemndsledere er jurister som fyller kravene for dommer.

Fagkyndige og alminnelige medlemmer tar oppdrag. Satsen er 958 kroner per time for fagkyndige.

Kilde: Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker