Rundt 3600 årsverk flyttes dersom Bufetat legges ned og oppgavene overføres til fylkeskommunene. LO advarer og ber om grundigere utredning. (arkiv)

Rundt 3600 årsverk flyttes dersom Bufetat legges ned og oppgavene overføres til fylkeskommunene. LO advarer og ber om grundigere utredning. (arkiv)

Eirik Dahl Viggen

3600 ansatte i Bufetat bør passe på at rettighetene deres følger med på flyttelasset til fylkeskommunen

• Bufetat kan legges ned
• LO: bekymret for ansattes rettigheter
• FO-tillitsvalgt: – Kan svekke felles fagutvikling
08.05.2018
10:36
08.05.2018 15:24

sym@lomedia.no

edv@lomedia.no

Fylkene blir færre og større. Innen 2020 skal vi ha bare 11 inkludert Oslo.

Større fylkeskommuner trenger flere oppgaver. Et ekspertutvalg har sett på hvilke oppgaver som kan flyttes fra staten. Professor Terje P. Hagen ledet utvalget, som la fram sin rapport i januar. De foreslår at rundt 5000 arbeidsplasser, de fleste av dem fra statens barnevernetat (Bufetat) og 23,5 milliarder kroner overføres fra statlige institusjoner til fylkeskommunene.

Nær 5.000 statlige arbeidsplasser foreslås flyttet til fylkeskommunene

LO er bekymret for om de statsansattes rettigheter følger med på flyttelasset over i fylkeskommunen. For at det skal skje, må prinsippene for omstilling og virksomhetsoverdragelse følges, slik de er nedfelt i Hovedavtalen og arbeidsmiljøloven. LO mener at disse prinsippene er for overflatisk behandlet i utvalgets forslag.

Bufetat kan bli nedlagt

Utvalget foreslår å overføre følgende oppgaver fra Bufetat:

• familieverntjenesten

• barnevernsinstitusjoner

• fosterhjem og adopsjon

I alt utgjør dette 3600 årsverk i Bufetat. I praksis betyr det at etaten legges ned.

Virksomhetstillitsvalgt for FO i Bufetat Jan Aarskog tror på mer demokrati, men frykter at felles fagtilbud i hele landet forvitrer hvis Bufetat forsvinner.

Virksomhetstillitsvalgt for FO i Bufetat Jan Aarskog tror på mer demokrati, men frykter at felles fagtilbud i hele landet forvitrer hvis Bufetat forsvinner.

Eirik Dahl Viggen

FO-tillitsvalgt: Svekker tillitsvalgtes medbestemmelse i fagutviklinga

– Forslaget vil kunne gi mindre avstand fra ansatte til beslutningstakerne, fylkespolitikerne. Det styrker demokratiet. Samtidig får vi tillitsvalgte mindre mulighet til medbestemmelse i utviklingen av faget, sier virksomhetstillitsvalgt for de FO-organiserte i Bufetat, Jan Aarskog, til Fontene.

– Vi har sammen med arbeidsgiver de siste 14 årene lagt ned et stort arbeid på utvikling av tjenestene landet rundt. Overføring til regionene kan svekke denne muligheten til likt tjenestetilbud. På den andre siden har vi enhetsskolen, så vi vet det er mulig å få til likt tilbud. Samlet sett er jeg likevel mot at Bufetat blir nedlagt og at de ansatte går over til regionene, sier Aarskog.

Videre vil utvalget utrede å overføre ansvaret for kommunalt barnevern til fylkesnivå. Mens LO mener at det løpende barnevernsfaglige arbeidet bør ligge på kommunalt nivå.

LO understreker i sitt høringssvar at det er avgjørende å bruke tilstrekkelig tid på å utrede grundig hele barne-, ungdoms- og familievernet. I dette arbeidet må utvalgsmedlemmene ha tilstrekkelig kompetanse om barnevern, og både forvaltningen og arbeidstakernes organisasjoner må ifølge LO være representert.

LO kritiserer rapporten

LO er gjennomgående kritisk til at vurderingene i rapporten fra ekspertutvalget er korte og overordnede. Rapporten tar i liten grad hensyn til de totale omkostningene ved forslagene de fremmer. LO påpeker at 4760 årsverk er direkte berørt, uten at konsekvensene for enkeltpersoner er vurdert, slik utredningsinstruksen krever.

Er reisetid arbeidstid? Nå avgjøres saken i Høyesterett

LO ønsker å styrke det folkevalgte regionale nivået. Men LO er kritisk til kvaliteten på rapporten og flere av forslagene. LO påpeker i høringssvaret sitt at konsekvensene av å flytte oppgaver ikke er godt nok utredet. For eksempel: Hva skjer med opparbeidede rettigheter som AFP.

I tillegg til statlig barnevern foreslås følgende flyttet til fylkene:

Sykehusene: LO støtter forslaget om å utrede organiseringen av sykehusene på nytt og at en fylkeskommunal modell inngår i arbeidet. LO vil styrke den politiske styringen, fagligheten og tilliten til sykehusene.

Innovasjon Norge: LO mener en overføring av ansvar fra Innovasjon Norge til regionene ikke må forhastes. Det primære er å ha gode virkemidler både sentral og i regionene for å bidra til økt bruk av forskning, verdiskapning, innovasjon og etablering i næringslivet.

SIVA: LO vil opprettholde SIVA som i dag, men at fylkeskommunens oppdragsgiveransvar øker betydelig.

Nordområdene: LO støtter målet om å styrke nordnorske perspektiver og kunnskap i nordområdepolitikken gjennom å gi de nordnorske fylkene økt myndighet over virkemidler og politikkutvikling.

Distriktssenter: LO er kritisk til å legge oppgavene og virkemidlene til fylkeskommunen og frykter at man mister den tverrfaglige knutepunktfunksjonen som Distriktssenteret har. Også Merkurprogrammet som bidrar til å opprettholde butikker i lokalsamfunn, må videreføres og forvaltes av Distriktssenteret.

Kompetanse Norge: LO sier nei til å legge ned Kompetanse Norge.

Studieforbund: LO støtter ikke forslaget om regional forvaltning av tilskuddet til studieforbund.

IMDi: LO ser at fylkeskommunene kan ta over oppgavene til Integrering. og mangfoldighetsdirektoratet, men etterlyser en grundigere behandling og utredning av roller og oppgaver.

Togtransport: LO støtter ikke forslaget om å overføre ansvaret for kjøp av persontransport med tog fra staten til fylkene og regionene.

Mineralutvinning: LO mener at Direktoratet for mineralforvaltning sine oppgaver ikke bør flyttes til fylkeskommunene.

Kraft: LO er ikke enig i at fylkeskommunene skal kunne gi konsesjon til små vannkraftverk og stor vindkraft, NVE må ivareta disse oppgavene som i dag.

Kultur: LO advarer mot at en rekke oppgaver og institusjoner innen kulturfeltet utenfor Oslo overføres fylkeskommunene. LO er også kritisk til at en rekke tilskudds- og støtteordninger på kulturfeltet skal flyttes fra staten til fylkeskommunene.

Folkehelse: LO støtter utvalgets forslag om at fylkesmannens oppgaver på folkehelseområdet overføres fylkeskommunene, med unntak av oppgaver som gjelder tilsyn som bør være hos fylkesmannen.

Bare to utviklingshemmede i Finnmark har tvangsvedtak

– Alle skoler bør ha minst én miljøterapeut i hel stilling

08.05.2018
10:36
08.05.2018 15:24