Forbundsleder Mimmi Kvisvik, her i landsstyrets oktobermøte, leder utvalget som utreder Fontenes framtid.

Forbundsleder Mimmi Kvisvik, her i landsstyrets oktobermøte, leder utvalget som utreder Fontenes framtid.

Ylva Seiff Berge

En helhetlig kommunikasjonsstrategi for FO

06.11.2015
10:22
06.11.2015 10:22

FO ønsker å styrke kommunikasjons- og informasjonsarbeidet både eksternt og internt i organisasjonen. Bakgrunnen er, blant annet, at medlemmene våre etterlyser mer informasjon om hva FOs ledelse jobber med. De ønsker også en bedre synliggjøring av FOs politikk i media. Dette viser medlemsundersøkelsene våre. Det tar vi i FO-ledelsen på alvor.

Derfor arbeider vi nå med en ny, helhetlig, kommunikasjonsstrategi der vi ser på alle kommunikasjonskanaler vi har til rådighet, inkludert Fontene. God kommunikasjon er helt vesentlig i enhver organisasjons omdømmebygging - både overfor medlemmer, media, samfunnet generelt og ikke minst beslutningstakere. Målet er å nå de man ønsker å nå, der de er, og når de er der. Samtidig må vi ta hensyn til utgifter og inntekter.

Både FOs medlemsundersøkelser og Fontenes egne leserundersøkelser viser at medlemmene ser på Fontene og Fontene Forskning som viktige for å synliggjøre våre profesjoner og fagområdene de arbeider i. Samtidig sier medlemmene at de ikke får nok informasjon om hva forbundsledelsen jobber med. De etterlyser også et mer synlig FO i media.

Det vil være mulig å gjøre mer på disse områdene. Det forutsetter at vi klarer både å prioritere og å fornye oss. Denne prosessen har startet. Kommunikasjonsenheten på forbundskontoret er utvidet med en stilling. Vi produserer mer informasjon via nettsidene våre og i sosiale medier. I tillegg får vi god respons på våre to første elektroniske nyhetsbrev som sendes direkte til FO-medlemmene.

Vi bruker mer tid på Twitter, som er det viktigste sosiale mediet i politisk påvirkningsarbeid.

Etter vedtak i FOs landsstyre vurderes også Fontene i sammenheng med den nye, helhetlige, kommunikasjonsstrategien. Fagbladene utgjør også en betydelig utgiftspost. Som i resten av pressen, både fagpresse og annen presse, mister Fontene annonseinntekter. Det skjer samtidig som utgifter til porto og trykk øker. Vi ønsker likevel å finne løsninger som ivaretar det redaksjonelle arbeidet.

Fontene har tidligere skrevet at landsstyret satte ned en arbeidsgruppe som skal vurdere driften av bladet. Når dette skrives har arbeidsgruppen ennå ikke konkludert. Men det vil være rimelig å anta at utvalget anbefaler å øke den digitale produksjonen. Denne utviklingen ser vi også i andre deler av pressen. Økt digital produksjon vil være kostnadsbesparende, samtidig som det redaksjonelle innholdet beholdes. Økt digitalisering vil være mer miljøvennlig enn papirproduksjon.

Arbeidsgruppen skal avgi sin anbefaling til FOs arbeidsutvalg om kort tid. En helhetlig kommunikasjonsstrategi legges fram for landsstyret i desember. Da tas det også stilling til FOs budsjett for 2016, og til driften av Fontene. Som et ledd i gruppens vurdering av Fontenes drift, har antall utgivelser av Fontene og Fontene Forskning blitt vurdert. Arbeidsgruppen vil ventelig anbefale 12 utgivelser i 2016, i stedet for 14 som i dag. Det betyr i så fall to Fontene Forskning per år som i dag, og 10 utgivelser av Fontene.

Fornyingen av Fontene på nett og endringene som nå kan bli foreslått ønsker FO å foreta i et nært samarbeid med Fontenes redaktør. Det trengs tid for å bygge opp en digital plattform som er lett og god å bruke. Sykepleierforbundet har store ambisjoner her. Trolig kan vi lære noe av dem.

Det er, dessverre vil kanskje noen si, slik at prioritering handler minst like mye om å velge bort som å legge til. Denne erkjennelsen må både FO, tillitsvalgte, medlemmer og Fontenes redaksjon ta innover seg.

06.11.2015
10:22
06.11.2015 10:22