Bedre føre var enn etter snar

Alle vet at forebyggende arbeid både er god sosialpolitikk og god samfunnsøkonomisk politikk. Ungdomsklubber, kulturaktiviteter, idretts- og fritidstilbud kan skape positive miljøer og hindre at ungdom faller utenfor. Likevel satses det lite på dette viktige området.
06.09.2005
13:31
15.12.2013 21:11

Norske myndigheter har en plikt til å sikre alle barn og unge gode oppvekstvilkår og forebygge sosiale problemer. Barnekonvensjonen av 1991 er nedfelt i norsk lov og gjør dette ansvaret klart, det samme gjør barnevernloven og sosialtjenesteloven. Likevel er det flere forhold for barn- og unge i Norge som tydelig viser at samfunnets innsats ikke strekker til.

I 2002

var det 34 362 barn- og unge som fikk hjelp av barnevernet i Norge. Dette tallet økte til 36 000 fram til 2003, og foreløpige tall fra SSB viser en fortsatt økning i 2004. I tillegg til dem barnevernet hjelper er det mange barn som av ulike årsaker ikke fanges opp og som lider under den politikken som føres. Så mye som 26 000 barn lever i dag under fattigdomsgrensa. 25 000 barn blir slått eller har vært vitne til vold i hjemmet, og over 90 000 barn har psykisk syke foreldre. Det er meningsløst at så mange barn og unge skal lide i et land som rår over gode faglige og økonomiske ressurser til å forebygge mye av de lidelsene som er nevnt over. Alle vet at forebyggende arbeid både er god sosialpolitikk og god samfunnsøkonomisk politikk. Ungdomsklubber, kulturaktiviteter, idretts- og fritidstilbud kan skape positive miljøer og hindre at ungdom faller utenfor. Likevel satses det lite på dette viktige området. Tvert imot er forebyggende barne- og ungdomsarbeid noe av det første som skjæres ned når kommunebudsjettene salderes. FO vil derfor satse offensivt på at forebyggende barne- og ungdomsarbeid skal lovfestes som et offentlig ansvar, der konkrete tiltak skal framkomme av lovteksten.

De øvrige

skandinaviske landene har allerede en mer forpliktende lovgivning enn Norge. Dansk Lov om social service pålegger danske kommuner å ha tilstrekkelige klubbtilbud og sosialpedagogiske fritidstilbud. Dette gjelder for både funksjonsfriske barn, for barn- og unge med varig nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne og for barn med særlig behov for støtte og behandling. Det er derfor ikke tilfeldig at Danmark fikk skryt, mens Norge tidligere i år ble sterkt kritisert av FNs Barnerettskomité som var bekymret over at barn med funksjonshemninger har begrenset deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter. Noen gode forebyggende tiltak er heldigvis allerede initiert. Barne- og familiedepartementet puster nå liv i Foreldreveiledningsprogrammet. Dette har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Programmet ble iverksatt for å forebygge psykososiale vansker og redusere samspillsvansker mellom foreldre og barn. En vesentlig del av programmet innebærer tilrettelegging av møteplasser der foreldre kan ta opp spørsmål og utveksle erfaringer når det gjelder oppdragelse av egne barn. Justis og politidepartementet presenterte nettopp sin handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet. I tillegg til 21 konkrete tiltak påpekes det i planen at bærekraftig forebygging krever samarbeidsevne og –vilje, i tillegg til strukturer som tillater og legger til rette for felles innsats mellom ulike fagfolk og etater.

Inntil en ny lov om forebygging er på plass, vil FO slåss for at eksisterende klubber og fritidstilbud for barn- og unge får bestå og at nye tiltak utvikles. Forebygging kan være kostbart å finansiere i dag, men er den beste investeringen i framtiden. Det er jo mye bedre å være føre var enn etter snar.

06.09.2005
13:31
15.12.2013 21:11