JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Minstenormer på sosialhjelp?

Vi har utfordret de største partiene på noen av FOs kjernesaker. Denne uka spør vi: Vil ditt parti støtte fastsetting av minstenormer for økonomisk sosialhjelp i kampen mot fattigdomsutviklingen?
01.09.2005
11:06
15.12.2013 21:09

Høyre: Det er i dag veiledende satser for sosialhjelp – og som vi støtter at skal finnes. Imidlertid mener Høyre det er såpass store individuelle forskjeller og behov, samt ulike kostnadsnivåer i vårt langstrakte land, at det vil være lite hensiktsmessig å ha statlige fastsatte normer. Det sier seg selv at utgiftsnivået er svært ulikt i Oslo enn for eksempel i en liten kommune i Finmark. Dette må også sosialstønaden ta høyde for. Generelt sett mener Høyre at den største utfordringen er å få folk fra passive stønadsløp og over på aktive tiltak. Det er varig manglende tilknytning til arbeidslivet som er blant de viktigste årsakene til fattigdom. For å motvirke sosialt reproduserende fattigdomsfeller må det alltid lønne seg å jobbe. I vårt arbeid i regjering har vi nettopp hatt arbeidslinjen for øyet, både da vi la frem Tiltaksplan mot fattigdom, videreførte Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv, styrket Aetat slik at arbeidssøkende skal få bedre og tettere oppfølging, arbeidet som er gjort med tanke på samordning av velferdsetatene, for å nevne noe.

FrP: Vi går inn for at den økonomiske sosialhjelpen skal være et statlig anliggende og at ytelsen skal være normert, dvs. være tilnærmet lik i hele landet basert på kostnadsnivået på bostedet. Økonomisk sosialhjelp må være mulig å leve av en kort periode men skal ikke være en ytelse over lang tid.

KrF: Vi tror ikke at en fastsetting av minstenormer for økonomisk sosialhjelp vil gi færre fattige. Den økonomiske sosialhjelpen må tilpasses individuelt og derfor skjønnsutmåles. Normer for sosialhjelp kan imidlertid være et praktisk og nyttig redskap som utgangspunkt for beregninger og kan bidra til å sikre lik behandling i samme kommune. Minstenormer kan aldri erstatte skjønnet som redskap for å sikre den enkelte det han/hun har lovmessig krav på etter en behovsprøving. Det kan imidlertid være en utfordring å utøve skjønn. Derfor er KrF glad for at regjeringen har gjennomført en rekke tiltak for å øke kompetansen i sosialtjenesten. I 2005 blir kompetanse innen økonomi- og gjeldsrådgivning vektlagt.

Ap: Arbeiderpartiet vil at det gis et tillegg til sosialstøtten om mottakere av sosialhjelp inngår Velferdskontrakt. Oppfylles kontrakten, skal de få utbetalt stønad opp mot normene fra Statens institutt for forbruksforskning, SIFO. Arbeiderpartiet vil også at alle brukere av sosialtjenestene må sikres den individuelle plan de har lovmessig rett til.

SV: Vi foreslo i forbindelse med behandlingen av utjamningsmeldinga i 2000 følgende: "Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om en normert minsteytelse til livsopphold basert på folketrygdens minstepensjon, for personer med behov for økonomisk sosialhjelp." Vi har også sagt at sosialhjelpssatsene må økes til SIFO-nivå. Det er nødvendig å innføre forpliktende minimumssatser for sosialhjelp slik at alle elementer i Statens institutt for forbruksforsknings satser blir inkludert. Hva man har å rutte med må også ses i sammenheng med utgifter til egenandeler og helse, skattetrykket og den generelle fordelingspolitikken.

01.09.2005
11:06
15.12.2013 21:09