JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Partiene setter barn i fengsel

Farlige ungdommer bør i fengsel heller enn i barneverninstitusjon. Det mener alle partier unntatt Venstre.
16.08.2013
14:15
16.12.2013 23:30

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

Flere partier, som Krf og SV, var ganske lunkne til å opprette ungdomsfengsler før valget i 2009, ifølge FOs spørrerunde til partiene den gang.

I mellomtiden har den rødgrønne regjeringen sørget for en ungdomsavdeling i Bergen, hvor to av fire planlagte plasser er i drift. Justismyndighetene jobber også med å plassere enda en ungdomsavdeling på Østlandet, denne med seks plasser. Fengslene er for ungdom i alder 15–18 år.

I dag tar bare Venstre klart avstand fra å plassere mindreårige bak murene, selv dem som begår grov voldskriminalitet.

Hensynet til de ansattes og samfunnets sikkerhet veier tungt for partiene som besvarte vår henvendelse.

– Er ungdomsfengsel riktig vei å gå for å fange opp mindreårige som begår alvorlige lovbrudd?

Venstre: Nei, ingen barn i fengsel

«Etablering av ungdomsfengsler er feil utvikling. Ingen barn skal sitte i fengsel. Barnevernet skal ha ansvar for barn frem til myndighetsalder. Venstres utgangspunkt er at ungdomskriminalitet må møtes med sosialfaglige virkemidler og behandling fremfor straff.

Det betyr at det må bygges opp en rekke ulike tilbud i regi av barnevernet, med tanke på rehabilitering av unge kriminelle med faglig dyktige ansatte som evner å stå i krevende situasjoner med ungdom.

Mindreårige med kriminell adferd har ofte mange og sammensatte problemer, og fengselsstraff er en lite egnet metode til å løse disse. Vi vet at omsorgssvikt er en viktig årsak, og derfor må alle deler av barnevernet i Norge styrkes, både 1.- og 2.-linjetjenesten, og vi må satses langt mer offensivt når det gjelder tidlig intervensjon.

Camilla Edi Hille, rådgiver i Venstres stortingsgruppe

(Partienes svar er redigert av plasshensyn)

FO: – Befriende fra Venstre

– Det er befriende å lese at Venstre er såpass prinsipielt imot ungdomsfengsel, sier Ellen Galaasen, medlem i arbeidsutvalget i Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere.

– På mange måter er det en fallitterklæring for et samfunn å etablere ungdomsfengsler, fordi dette betyr at samfunnet har sviktet sin oppgave i å verne barn og sikre deres utvikling.

Prinsippet om hva som er barnets beste må også gjelde for unge lovbrytere, understreker hun.

Men i mangel av egnede tiltak som beskytter samfunnet mot konsekvensene av ungdommenes handlinger, eller som beskytter ungdommene mot seg selv, er ungdomsfengsel bedre enn å plassere dem på voksenavdeling, vedgår FO-eren.

– Jeg opplever at det statlige barnevernet ikke har hatt nok ressurser og ikke har fått jobbet godt nok med omsorgstilbudet til de mest utagerende og vanskeligstilte ungdommene, de som kan sette en barneverninstitusjon på huet. Dette er viktig for at alternative straffereaksjonar kan videreutvikles, sier Ellen Galaasen.

Høyre: Ja, unngår forbryterskolen

«Ungdomsfengsel bør brukes som et siste alternativ hvor lovbruddets karakter eller barnets adferd gjør det nødvendig. Alternative reaksjonsformer er vesentlig bedre siden det er grunn til å anta at fengselsopphold øker risikoen for senere kriminalitet.

Gard Olav Gabrielsen, justispolitisk rådgiver

FrP: Ja, barnevern inn i fengselet

«Ungdomsfengsel kan brukes for ungdommer under 18 år som gjør seg skyldige i til dels grove og mange straffbare forhold.

Men for unge førstegangsforbrytere ønsker FrP primært samfunnsstraff og konfliktråd. Egne fengselsavdelinger for ungdom må ha et sterkt barnevernfaglig innslag, i kombinasjon med kriminalomsorgens tilbakeføringsarbeid.

Å sette ungdom i fengsler for voksne kriminelle kan virke som forbryterskoler for de unge.

Vidar Brein-Karlsen, justispolitisk rådgiver, Frps stortingsgruppe

Krf: Ja, endret standpunkt siden 2009-valget, da partiet gikk imot å sette barn i fengsel.

«Vi ønsker å etablere flere soningsinstitusjoner for straffedømte under 18 år som er særlig tilrettelagt og hvor de soner adskilt fra voksne for å hindre rekruttering til et kriminelt miljø.

KrF mener at det enkelte barn skal sone borte fra voksne for å sikre at de ikke blir mer etablert i det kriminelle miljøet og at de dermed skal få en ny start.

Jorunn Hallaråker, politisk rådgiver i Arbeid- og sosial-komiteen og Justiskomiteen

Ap: Ja, nødvendig for samfunnsvernet

«Selv om vi hovedsakelig ønsker andre straffereaksjoner enn fengsel for ungdommer, er det likevel noen ganger nødvendig. Vi mener kriminalomsorgen bør ha ansvaret for samfunnsvern, ikke barnevernet. I tillegg er kunnskapen om tilbakeføring i kriminalomsorgen svært verdifull. Barneverntjenesten bør imidlertid spille en aktiv rolle ovenfor disse ungdommene.

For å redusere antall barn i fengsel har vi innført ungdomsstraff for de mellom 15 og 18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Det virker ikke rehabiliterende på ungdommer å være sperret inne sammen med tunge voksne kriminelle.

Vi har derfor gitt barneverntjenesten plikt til å møte i fengslingsmøter. Barnevernet skal også ha en viktig rolle i gjennomføringen av ungdomsstraff, og under soning i ungdomsenhetene.

Fengsel skal likevel bare benyttes i helt særlige tilfeller.

Jan Bøhler, justispolitisk talsmann i Arbeiderpartiet

Sp: Ja, god kompetanse i kriminalomsorgen

«Ungdomsfengsel brukes som siste utvei, for å ha kontroll over de som kan være en trussel. Kompetansen rundt kriminalitet og rehabilitering er god i kriminalomsorgen.

Det er uhensiktsmessig at unge førstegangskriminelle settes inn sammen med kriminelle med en lengre karriere. Med ungdomsfengsel har vi muligheten til å følge ungdommen opp spesielt, med mål om tidlig å hjelpe dem ut av problemene. Vi bør uten tvil ha flere slike plasser.

Lars Vangen, politisk rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe

SV: Ja, vil skjerme samfunnet

«Ungdomsfengsel kan brukes unntaksvis, ut fra et behov for å skjerme samfunnet. Ubetinget fengsel skal imidlertid bare idømmes mindreårige når det er særlig påkrevd, og da i en så kort periode som mulig.

Ungdomsfengsler er et langt bedre tilbud enn vanlige fengsler. Her kommer ikke den unge inn i etablerte kriminelle miljøer, og personalet består av personer med barnevernfaglig og pedagogisk kompetanse i tillegg til vanlig fengselsfaglig kompetanse.

Men alternative reaksjonsformer er alltid bedre for barn. SV har i regjering satt i gang arbeidet med egne ungdomsstraffer. Her må ungdommer som har begått alvorlig kriminalitet stille i stormøte og møte ofre, foreldre, naboer, politi og hjelpeapparatet. De følges tett av et oppfølgingsteam.

SV ønsker at bruken av andre reaksjonsformer skal utvides, slik at antall som soner i fengsel kan senkes heller enn økes.

Adam Reiremo, SV / internasjonal leder i SU

Rødt: Ja, gir større mulighet til tvang

«Ungdomsfengsel kan brukes i enkelttilfeller der det er snakk om svært alvorlige lovbrudd og barna utgjør en sikkerhetsrisiko, er ungdomsfengsel nødvendig. Barnevernet skal ikke drive med tvang og straff og kan ikke utføre samme type oppgaver som ungdomsfengsel.

Ungdomsfengsel er en fordel der opphold i barneverninstitusjon ville innebære fare for liv og helse for ansatte og eventuelt andre barn. Barneverninstitusjoner vil likevel i de aller fleste tilfeller være beste alternativet.

Stian Nicolajsen, arbeidsutvalget i Rødt

16.08.2013
14:15
16.12.2013 23:30