Utfordringer i kø for FO

FO frykter at det kan komme til å utvikle seg to forskjellige løp i etableringen av ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV), ved at man på et tidlig tidspunkt ikke oppretter felles strukturer for tjenestene.- Skjer ikke det allerede nå, kan det bli vanskeligere å koble disse to sammen til en helhet senere, sier nestleder Ingri-Hanne Brænne i FO.
01.07.2005
12:55
15.12.2013 21:05

Reformen innebærer to vesentlige endringer. For det første skal det opprettes en ny statlig etat for arbeid og velferd, noe som skal erstatte dagens Aetat og trygdeetat. Denne skal være etablert allerede fra høsten 2006. Den andre endringen er at den nye statlige etaten sammen med kommunene skal opprette en ny felles førstelinje med arbeids- og velferdskontorer i alle kommuner. Samarbeidet med kommunene skal etableres gjennom en rammeavtale med KS, samt lokale avtaler i hver kommune. Dette skal skje innen 2010. - Det skjer mye aktivitet rundt om i landet med mange spennende samordnings- og fagutviklingsprosjekt, men inntrykket er at den statlige etaten har kommet lengst når det gjelder å etablere de formelle strukturene, sier Ingri-Hanne Brænne.

Sikre helheten

FO organiserer rundt 3000 medlemmer som jobber i sosialtjenesten, men har også rundt 100 medlemmer som jobber i Aetat og trygdeetaten. Nå har FO satt ned en ressursgruppe med medlemmer både fra både den kommunale og statlige etaten.. Gruppa skal komme med innspill til FO om utfordringer i feltet og peke på aktuelle strategier og tiltak, samt holde organisasjonen informert om hvilke problemstillinger som dukker opp underveisVedtaket om en felles 1. linje i hver kommune blir en utfordring. Brænne sier at det i ressursgruppa allerede er uttrykt en uro i forhold til at vedtaket bare sikrer et minimum av samordning mellom stat og kommune. I stedet for å fokusere på det brede spekteret av tjenester som utøves av den kommunale sosialtjenesten, har man i lovs form bare pålagt samordning av tjenestetilbudet i dagens statsetater og den økonomiske sosialhjelpen i kommunene. Det er viktig at tjenesten ikke fortolker denne formuleringen avgrensende, men ser på intensjonen om et godt og samordnet tjenestetilbud for den enkelte bruker. -- Sosialtjenesten har en stor jobb å gjøre for å sikre at helheten blir ivaretatt og at man oppnår intensjonen om bedre samordning og en dør inn til tjenestene, sier Brænne.

Kulturforskjeller For FO blir det nødvendig å ha mange baller i luften i tiden framover. For det første blir det viktig å ivareta medlemmene gjennom hele denne omfattende omorganiseringen. I tillegg til å få faglige strukturer på plass, gjenstår mange praktiske og formelle avgjørelser – i tillegg til å få til et nytt lønnssystem.

-- Tidligere har inntrykket vært at det er store kulturforskjeller i de tre etatene og at Aetat og trygdeetaten mer har vært opptatt av praktiske løsninger som husleiekontrakter og datasystemer. Hva er din kommentar til det? -- Mitt inntrykk er at alle grupper nå er opptatt av å finne både gode faglige og praktiske løsninger. Når det gjelder kulturforskjeller, så er den største utfordringen å bli kjent med hverandres fagforståelse. I ressursgruppa hadde vi eksempelvis oppe temaet brukermedvirkning. At den arbeidssøkende selv kunne registrere seg på internett ble av Aetat definert som brukermedvirkning. Det er noe helt annet enn det vi i sosialtjenesten legger i begrepet, sier Brænne.For FO blir det nå en utfordring å koble seg på den prosessen som skjer i den statlige etaten. I tillegg blir det viktig å følge opp oppgjøret fra KS-området hvor partene fikk inn en setning som sier at det i denne prosessen er viktig å legge til rette for veiledning og faglig utvikling.-- Det gode samarbeidet med brukerorganisasjonene, og da spesielt Velferdsalliansen, er også viktig for FO i det videre arbeidet med å utforme den nye tjenesten, sier Ingri-Hanne Brænne.

01.07.2005
12:55
15.12.2013 21:05