Kongressen, oss og politikken

Både omdømmeundersøkelsen og medlemsundersøkelsen har den konklusjon at vi må tydeliggjøre en demokrati- og styringslinje fra kongress - landsstyre – arbeidsutvalg – avdeling og klubb.
13.03.2015
16:30
27.08.2015 20:01

På FO Vest-Agders representantskapsmøte i går løftet vi fram det å sette fokus på politikken utover egen organisasjon. Vi mener at flertallets foreslåtte endringer av organisasjonens vedtekter vil gjøre oss til en bedre organisasjon for å få til dette. Forslagene til endringer framstår som et klart svar på medlemsundersøkelsene vi har hatt etter forrige kongress.

Den type organisasjonsdebatt vi nå har, har mange likhetstrekk med tidligere debatter om samme tema. FOs organisasjonsstruktur har vært diskutert siden før samlingskongressen i 1992. I vår avdeling er det meget stor grad av enighet om at vi trenger vedtektsendringer i tråd med dem et stort flertall i landsstyret krever. Debatten i avdelingen har vært meget grundig, og vi håper innspurten kan ha et like grundig og gjennomtenkt preg.

FO har gjennomført en omdømmeundersøkelse. Undersøkelsen viste ”negative følger av sterkt profesjonsfokus”. Videre blir vi blant annet oppfattet som å ha ”liten grad av samhandling og tverrfaglighet” og ”manglende evner til å se helhet”. Både denne undersøkelsen og medlemsundersøkelsen har den konklusjon at vi må tydeliggjøre en demokrati- og styringslinje fra kongress - landsstyre – arbeidsutvalg – avdeling og klubb.

For vår del vekker resultatene og konklusjonene av undersøkelsene gjenklang og gjenkjennelse, og styrker vår oppfatning av mer integrering, mer helhet og mer tverrfaglighet.

Våre yrkesgrupper arbeider på felles arenaer der vi skal gjøre hverandre sterke og der yrkes(tverr)faglighet, helse og sosialpolitikk, lønn og tariff er tre gjensidig avhengige faktorer. Vi som medlemmer vil altså ha dem slik at de sammen og hver for seg skaper en felles organisasjon. Den nye modellen vil også bidra til at det er de valgte landsstyremedlemmene som er den samlende styringslinjen i dette arbeidet. Slik sett får vi en styrket demokratilinje med kort vei fra lokale medlemmer til beslutninger i landsstyret. Organisasjonen vår vil fortsatt ha styrke på profesjonsdelen av denne helheten, fordi sammensetningen i arbeidsutvalget og i landsstyret fortsatt skal gjenspeile de ulike profesjonene.

Blant de viktigste verdiene i samfunnet vårt er solidaritet og likeverd, økonomisk utjevning og omfordeling. Vår utøvende praksis er selve hovedprøven for yrkene våre. Samspillet mellom politikk – profesjon – arbeidsvilkår er her grunnleggende. Utfordringene for oss i dag ligger i kutt i offentlige tjenester, ”tellekanttyranni” og omstruktureringer som uvegerlig rammer både brukere, tjenester, og til syvende og sist de fellesskapsløsningene som samfunnet vårt er så avhengig av.

Dette fellesanliggende er etter vår mening en inspirasjon for økt felles innsats og felles engasjement i tiden framover!

Den nye modellen vil også bidra til at det er de valgte landsstyremedlemmene som er den samlende styringslinjen.

13.03.2015
16:30
27.08.2015 20:01