Hanne Glemmestad (t.v.) og Marit S. Isaksen fra politisk ledelse i Fellesorganisasjonen  deltok i Nav-høringen på Stortinget.

Hanne Glemmestad (t.v.) og Marit S. Isaksen fra politisk ledelse i Fellesorganisasjonen deltok i Nav-høringen på Stortinget.

Ole Palmstrøm

Fellesorganisasjonen i Nav-høring:

Navs målstyring påvirker det faglige arbeidet negativt, sier Fellesorganisasjonen

De Nav-ansatte har kommet med sine tilbakemeldinger. Marit Isaksen og Hanne Glemmestad representerte Fellesorganisasjonen i Nav-høringen på Stortinget.
09.01.2020
17:37
12.01.2020 13:21

helge@lomedia.no

Fellesorganisasjonen er sterkt kritisk til hvordan styringsform, organisering og kompetanse må stå helt sentralt i arbeidet med å finne årsakene til feiltolkningen av lovverket, og hvem som har ansvaret for at dette kunne skje.

– Nav-skandalen påvirker organisasjonen og ansatte på ulike måter, avhengig av hvor i organisasjonen du befinner deg. I arbeidet med å finne forklaring på hvordan denne situasjonen kunne oppstå, er det viktig å anerkjenne organisasjonens kompleksitet, mener de to.

LO-forbundet har rundt 2.000 medlemmer innenfor kommunale sosialtjenester og i den statlige styringslinjen. Det var to alvorstyngede tillitsvalgte som møtte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Vi har stor respekt for sakens kompleksitet, for brukerne som er berørt og for dem som er ute i tjenesten, sier de til FriFagbevegelse.

Høring om Nav-skandalen: Knusende for arbeidsministeren, mener opposisjonen

Intern konkurranse

I sin kontakt med FO-medlemmene har de fått mange tilbakemeldinger på hva som kan ha ført til skandalen.

– Resultatenhetene sammenlignes og det blir en form for konkurranse dem imellom. Etatens sterke fokus på mål- og resultatstyring påvirker det faglige arbeidet negativt. Målekort blir styrende for ansattes innsats. Resultat på målkortene synes viktigere enn forsvarlig juridisk sakshandling med utgangspunkt i lovens formål. Profesjons- og erfaringskunnskapen hos de ansatte blir i mindre grad verdsatt eller tatt i bruk, hevdet de i sitt møte med kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

De mener det har utviklet seg en organisasjonskultur i deler av Nav som er preget av mistenksomhet og kontroll i møte med brukerne.

– Ansattes mulighet til å drøfte aktuelle faglige og organisatoriske problemstillinger er begrenset. Opplysningene i denne saken tilsier at flere deler av virksomheten meldte fra om det de oppfattet som feil tolkning av regelverket. Ingen tok det i tilstrekkelig grad på alvor. Direktoratet og departementet var sene til å følge opp meldingene. Forholdene kunne vært avdekket og rettet opp på et tidligere tidspunkt hvis organisasjonen i større grad hadde lyttet til sine ansatte, hevdet de.

Isaksen og Glemmestad mener det er behov for en kritisk gjennomgang av Navs organisering og rammebetingelser. Det må inkludere tilbakemeldinger og innspill fra ansatte på alle nivå i organisasjonen.

Det er blant annet behov for å se på samhandlingen og kommunikasjonen mellom de ulike enhetene og nivåene i Nav.

Kompetanse viktig

Isaksen og Glemmestad mener denne saken også handler om kompetanse.

– Det er en nøkkelfaktor for å forstå hvordan svikt i tjenestene kan oppstå og hvordan svikt kan forebygges.

– Sammensetningen av kompetansen i Nav er uklar og lite hensiktsmessig. FO har gjentatte ganger påpekt behovet for å stille krav om sosialfaglig kompetanse for å løse komplekse og sammensatte sosiale problemer, på samme måte som det bør kreves juridisk kompetanse for å utøve juridisk skjønn, hevder de.

– Vi kan ikke være sikre på at denne skandalen kunne vært avdekket tidligere, eller unngått hvis kompetansesammensetningen i Nav hadde vært annerledes. FO vil likevel hevde at Navs organisering, beslutningslinjer, medbestemmelsesapparat og kompetanse er kritiske faktorer. Noen vil til og med si at EØS-saken er toppen av et isfjell, mener de to.

De frykter det er flere områder av Nav sine forvaltningsområder hvor rettsanvendelse og skjønn utøves feil. FO anbefaler derfor en bred gjennomgang av Nav sin lovfortolkning på flere kritiske områder. Alt fra økonomisk sosialhjelp til uføretrygd bør gjennomgås. Er det noe denne saken bør ha lært oss, er det at vi må sikre oss at faglig praksis er i samsvar med god lovforståelse.

09.01.2020
17:37
12.01.2020 13:21