FORVENTET MER: Tone Faugli er ikke overbevist om at en vaksine sorterer under likestilling.

FORVENTET MER: Tone Faugli er ikke overbevist om at en vaksine sorterer under likestilling.

Tri Nguyen Dinh

LO: – Regjeringen har ingen likestillingspolitikk

Regjeringens likestillingsmelding er i tynneste laget, mener FO-nestleder Tone Faugli.
09.10.2015
15:35
09.10.2015 16:14

ragnhild@lomedia.no

Kun kort tid etter at regjeringen Solberg tiltrådte, valgte den å trekke Likestillings- meldingen som kom under den rødgrønne regjeringen. I dag, snart to år senere, la barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) fram sin likestillingsmelding.

– Regjeringen er opptatt av likestilling, sa Horne da hun åpnet pressekonferansen i dag.

Men etter framleggelsen er Peggy Hessen Følsvik, LOs førstesekretær med ansvar for likestillingspolitikk, ikke overbevist om det.

– Denne meldingen føyer seg bare inn i rekken av manglende likestillingspolitikk, er hennes første reaksjon.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp)

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp)

Tri Nguyen Dinh

10 millioner til likestilling

– Likestilling skapes ikke av det offentlige alene. Likestilling skapes på arbeidsplassene, der folk bor, det skapes i samarbeid med frivilligheten. Derfor er det viktig for regjeringen å støtte opp om de gode initiativene, prosjektene og forbildene som bidrar positivt til likestilling og til å endre tradisjonelle mønstre, sa Horne.

I statsbudsjettet for 2016 bevilger regjeringen til sammen 10 millioner kroner til likestillingstiltak. Dette omfatter:

• 2 millioner kroner til prosjektet «Jenter og teknologi» hvor formålet er å rekruttere flere jenter til mannsdominerte realfag.

• 3 millioner kroner til prosjekter som skal styrke det kommunale krisesentertilbudet.

• 2 millioner til tilbud for unge som har vært utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold.

I tillegg trekker Horne fram regjeringens bevilgning på 72 millioner kroner for å gi kvinner opp til 26 år gratis HPV-vaksine.

FO: – Tynt

Å kalle dette et likestillingstiltak er i tynneste laget, mener Tone Faugli som er nestleder i Fellesorganisasjonen (FO).

– HPV-vaksinen er viktig i et kvinnehelseperspektiv. Men jeg kan ikke se hvordan det fører til økt likestilling mellom kvinner og menn, sier Faugli.

Faugli savner de store grepene

Faugli mener regjeringens likestillingspolitikk kjennetegnes av spredte prosjekter og enkelttiltak, samtidig som den unnlater å ta de store strukturelle grepene som reelt sett kan bidra til økt likestilling i samfunnet. Hun viser blant annet til at likelønn knapt er nevnt i meldingen.

– Regjeringen tar ikke inn over seg at likestilling er et samfunnsansvar, men privatiserer likestillingen og gjør det til den enkelte kvinne og den enkelte families ansvar, mener Faugli.

LO kritisk

Det mener også førstesekretær i LO, Peggy Hessen Følsvik.

– Mitt inntrykk etter at det her er mange ord og mye situasjonsbeskrivelse, men veldig lite konkret når det kommer til handling og tiltak, sier Hessen Følsvik som presiserer at hun ikke har rukket å studere meldingen i detalj.

LO har ved flere anledninger kritisert regjeringens likestillingsprofil. Blant annet har LO uttalt seg kritisk til:

• Reduksjon av fedrekvoten i foreldrepermisjonen fra 14 til 10 uker.

• Forslaget om en utvidet adgang til å overføre fedre- eller mødrekvoten til den andre forelderen.

• Økningen i kontantstøtten.

• At endringene i arbeidsmiljøloven vil gå ut over kvinner spesielt, blant annet fordi det er flere kvinner enn menn som er midlertidig ansatt.

• At regjeringen har økt maksprisen for barnehageplass.

Frp: Ny arbeidsmiljølov gir mer likestilling

Den nylig framlagte meldingen føyer seg bare inn i rekken av manglende likestillingspolitikk, mener Hessen Følsvik.

Hun reagerer særlig på at meldingen framhever endringene i arbeidsmiljøloven som bra for likestillingen fordi det fremmer kvinners valgmuligheter.

– Bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven er endret slik at det blir større mulighet for å finne lokale løsninger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sa Horne på pressekonferansen.

– Likestilling handler også om menn

Statsråden påpekte også at meldingen retter spesielt fokus mot likestilling i et manns- og innvandrerperspektiv.

– Jeg mener mannsperspektivet bør løftes mer fram enn det som har vært gjort før, sa Horne og viste blant annet til at gutter er overrepresentert blant dem som ikke fullfører videregående opplæring og at gutter ofte velger kjønnstradisjonelle yrker og utdanninger.

LOs førstesekretær mener regjeringen i for liten grad tar inn over seg de likestillingsbarrierer kvinner fortsatt står overfor og at dette gjenspeiler seg i forslaget om å slå likestillingsloven og diskrimineringslovene sammen til én felles lov. Med det vil også bestemmelsen i likestillingsloven om at den særlig skal ta sikte på å fremme kvinnens stilling, bli borte, frykter LO. Forslag til ny diskrimineringslov vil gå ut på høring i neste uke.

Likestilling skapes ikke av det offentlige alene

Solveig Horne

09.10.2015
15:35
09.10.2015 16:14