Likelønna drøyer for lenge

Gerd Kristiansen mener likelønnsutviklingen går for sakte. LO har verktøy å jobbe med, påpeker FO-leder Mimmi Kvisvik.
17.02.2015
15:29
27.08.2015 20:01

sym@lomedia.no

mia@lo-media.no

– Likelønnsutviklingen går alt for sakte. Arbeidet må forsterkes med tiltak mot kjønnsdelingen av arbeidsmarkedet. Her må også myndighetene på banen, sa LO-leder Gerd Kristiansen på dagens representantskapsmøte i LO.

Kvinners lønn henger seks år etter mennenes.

Kjøpekraft og sosial profil

LO-lederen fremmet et opplegg for vårens tariffoppgjør som sikrer kjøpekraften og har en sosial profil. Det som skal følges opp fra hovedoppgjøret er at medlemmenes kjøpekraft sikres ved:

• En kombinasjon av egne sentrale tillegg, bedring av minstelønnssatser og garantiordninger som fremmer likelønn og motvirker lavlønn.

• Prioritering av kvinnedominerte grupper innenfor sentralt avtalte rammer i offentlig sektor.

• Prioritering av likelønn i relevante bransjer i privat sektor.

Representantskapsmøte gir LO-sekretariatet og forhandlingsutvalgene fullmakt til å utforme de endelige kravene basert på de ovennevnte retningslinjene.

Samme prinsipper som før

Frontfagsmodellen og rettferdig fordeling er fortsatt styrende for LO i tariffoppgjørene, understreket Kristiansen. Men forventningene er ikke av de høyeste for dette mellomoppgjøret.

Mellomoppgjøret skal handle om lønn. Lønnsutviklingen for 2014 er lavere enn på mange år, men ga en reallønnsvekst på en prosent for de aller fleste gruppene.

– Vi har innfridd kravene fra i fjor om å sikre kjøpekraften. Systemet for lønnsdannelse fungerer optimalt. Vi fikk også hevet minstelønnssatsene, som alltid mot arbeidsgivernes ønsker. Dette er ett av LOs varemerker. Og vi vil også legge opp til dette i år.

– Det er bare LO som bruker tariffoppgjørene til å kjempe fram sosiale reformer – som 5. ferieuke og avtalefestet pensjon, påpekte LO-lederen.

Krevende situasjon

Fagbevegelsen står i en mer krevende situasjon enn på lenge, påpekte LO-lederen.

Kristiansen understrekte at en lavere bruk av oljepenger også betyr at det blir enda viktigere å prioritere bruken av pengene.

Jobber for likelønn

FO-leder Mimmi Kvisvik satte pris på at LO fortsatt vil fremme likelønn.

– I 2013 var kvinners gjennomsnittlige lønn 85,8 % av menns lønn omregnet for fulltids stilling. Kvinner med inntil 4 års høyere utdanning tjener bare 79 % av menns lønn (sammenlignet med menn på samme utdanningsnivå). Kvinner ligger gjennomsnittlig 6 år etter menn i lønnsutviklingen. Ikke alt her kan løses gjennom tariffoppgjør. Det handler om generell likestillingspolitikk, velferdspolitikk og fordelingspolitikk. Og ikke minst fordelingen av arbeidstid. Uten en heltidspolitikk vil vi ikke nærme oss mål om likestilling og likelønn, sa FO-leder Mimmi Kvisvik til representantskapet.

Hun oppfordret til fortsatt satsing på lavlønn og likelønn, og understreket særlig at alle grupper må inngå i beregnet lønnsvekst i frontfaget.

– Fronfaget skal være en ramme for hele arbeidslivet, men ikke til hinder for at det kan gis kompensasjon til grupper som systematisk over tid er blitt hengende etter i lønnsutviklingen. Utjevningen går for langsomt. Mange kvinnedominerte yrker gir for lav uttelling for god kompetanse, påpekte hun, i pakt med den framlagte skissen.

Også strukturelle tiltak

Kvisvik pekte også på følgende sentrale punkter:

– Likelønnsprofil på sentralt og lokalt avtalte tillegg må videreføres og understøttes av strukturelle tiltak mot kjønnsdelingen og for mer likestilling gjennom trepartssamarbeid rettet inn mot mekanismer i arbeidslivet, fastslår Kvisvik.

– En kombinasjon av egne sentrale tillegg, bedring av minstelønnssatsene og garantiordninger som fremmer likelønn og motvirker lavlønn.

– Prioritering av kvinnedominerte grupper innenfor sentralt avtalte rammer i offentlig sektor.

– Prioritering av likelønn i relevante bransjer i privat sektor.

Dette er formuleringer som forplikter, understreket hun.

Neste års hovedoppgjør er i planleggingsfasen.

– FOs ønsker for Hovedoppgjøret 2016 er at det blir et pensjons- og likelønnsoppgjør, og det haster det med å forberede. Det vil handle om store penger for å legge til rette for en robust pensjonsordning i det private og for en god pensjonsordning for de unge innen det offentlige, sa Kvisvik blant annet.

17.02.2015
15:29
27.08.2015 20:01