GOD BEGYNNELSE: - Men sikkerheten i Nav må følge sopp videre, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

GOD BEGYNNELSE: - Men sikkerheten i Nav må følge sopp videre, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Eirik Dahl Viggen

Kvisvik vil ha fart på sikkerhetsarbeid

– Seks av ti Nav-ansatte er truet med vold i løpet av det siste året. Med et så alvorlig arbeidsmiljøproblem er jeg bekymret over at en del tiltak skyves ut i tid, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.
27.01.2014
14:55
27.08.2015 20:01

Hun er kritisk til at mange tiltak for å bedre sikkerheten i Nav kan ta svært lang tid. I dag kom en gjennomgang fra arbeidsgruppa som har sett på sikkerheten i Nav.

– På flere av områdene kunne man valgt å handle raskere, sier Kvisvik.

Kvisvik ønsker seg en egen forskrift om vold og trusler knyttet til arbeidsmiljøloven.

Mange steder sier ansatte at de ofte opplever trusler, men at det varierer sterkt hva som meldes videre. Da blir det vanskelig å vurdere hvor stort problemet er og hvilke tiltak som trengs.

– Rapporten er klar på at dette skal meldes. Det er en forutsetning for at arbeidsgiver skal kunne følge opp både overfor tjenesten og den ansatte. Et arbeidsmiljø preget av individuelt ansvar for å melde er uheldig, sier Mimmi Kvisvik til Fontene.

På kort sikt vil arbeidsgruppa ha minimumskrav til fysisk sikring, felles forståelse av hva som ligger i begrepene trusler, sjikane og vold pluss tydelige krav til gjennomført sikkerhetsarbeid.

Temaet fikk topp aktualitet etter at en ansatt på Nav Grorud ble drept i august. Men det har lenge vært kjent at Nav-ansatte ofte utsettes for trusler. Enkelte har opplevd livstruende voldsepisoder.

Mimmi Kvisvik er glad for at Nav-ledelsen fulgte opp hendelsen på Grorud med å nedsette arbeidsgruppa, som har vært sammensatt av representanter for tillitsvalgte, vernetjeneste og arbeidsgivere. I tillegg til Nav har KS og Oslo kommune vært representert. Tove Rydning representerte FO.

– De har jobbet godt og grundig, og gitt oss mye å jobbe videre på. Rapporten forplikter både Nav, KS og Oslo kommune til å følge opp, sier Mimmi Kvisvik.

Vil ha vurdering av ressurser

Det er store forskjeller mellom Nav-kontor, både når det gjelder arbeidsbelastning og trusselsituasjon. Men å se på ressurssituasjonen i forhold til trusler og vold kommer langt nede på lista over forslag som bør vurderes nærmere.

– Dette bør man jobbe raskt videre med. I det arbeidet må man se på ressurser som en kombinasjon av antall medarbeidere, medarbeidernes kompetanse og hvilket spekter av tiltak de ansatte har til rådighet, sier Kvisvik.

Rapporten understreker behovet for kommunikasjonskompetanse, relasjonskompetanse og sikkerhetskompetanse, noe Kvisvik er glad for.

FO ønsker tverrfaglighet

I etterkant av drapet på Grorud kom det opp ønsker om at psykiatriske behandlingsinstanser skulle melde fra om potensielt truende klienter til Nav.

Arbeidsgruppa legger vekt på å utvikle mer samarbeid med omgivende instanser, noe de beskriver som «informasjonsdeling og dialog».

– Mange trenger tjenester fra flere. Et systematisk og kontinuerlig tverrfaglig samarbeid, på flere plan enn rundt enkeltbrukere, er nødvendig. Det må ligge i bunnen for samarbeid rundt de enkelte brukere. Det er for seint å begynne å samarbeide når situasjonen har tilspisset seg, sier Mimmi Kvisvik.

Hun mener at kontinuerlig samarbeid på flere plan dessuten gjør det enklere å få aksept fra brukeren for et samarbeid mellom tjenestene.

Ifølge rapporten bør regler og rutiner for alenearbeid vurderes nærmere, men noen tidsfrist er ikke satt. Kvisvik er fornøyd med at temaet er kommet med, men kunne ønske seg at det var høyere prioritert.

Utvalget mener også at Nav-kontorene bør utarbeide rutiner rundt brukere som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Dette ble blant annet tatt opp av ansatte som ble intervjuet.

– Nav bør bruke den kompetansen de har

Arbeidsgruppa mener også at Nav bør vurdere å styrke fagkompetansen.

– Jeg hadde ønsket at Nav erkjente at det ligger fagkompetanse i bunnen. Spørsmålet er hvordan man nyttiggjør seg kompetansen som er der. Nav bruker ikke alltid kompetansen på best mulige måte. Men det er bra at arbeidsgruppa vil styrke fagkompetanse og opplæring, sier Kvisvik.

FO-lederen mener rapporten vil bidra til å styrke Navs omdømme, og hun nøler ikke med å anbefale medlemmer å søke jobber i Nav.

– Navs ledelse både på statlig og kommunal side viser med dette at de tar sikkerheten til ansatte og brukere på alvor, og at sikkerhet er noe annet enn kontroll, overvåking og vektere. De har ikke stukket hodet i sanden, men tatt ansvar. Så får vi som representerer de ansatte sørge for å skyve på for å få økt tempoet, sier Mimmi Kvisvik.

Hun understreker at Nav er en helt sentral tjeneste både for enkeltpersoner og lokalsamfunn.

– Og som jeg har sagt tidligere, bør kontorene ikke være størst mulig, men tettest mulig på der mennesker og samfunn utvikles. Det skal være lave terskler. Da er Nav en utrolig god arena for sosial arbeid.

Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad lover å følge opp sammen med sine partnere i KS og Oslo.

– Vi fortsetter dette arbeidet med full styrke i 2014, og det er satt av ekstra midler i Arbeids- og velferdsdirektoratets driftsbudsjett for 2014, sier han.

27.01.2014
14:55
27.08.2015 20:01