UROVEKKENDE: Antallet voldsepisoder i arbeidslivet øker, ifølge Arbeidstilsynet. Bildet er tatt etter at en mann skjøt i taket og tok en NAV-ansatt ved NAV Gamle Oslo som gissel 1. juni 2012.

UROVEKKENDE: Antallet voldsepisoder i arbeidslivet øker, ifølge Arbeidstilsynet. Bildet er tatt etter at en mann skjøt i taket og tok en NAV-ansatt ved NAV Gamle Oslo som gissel 1. juni 2012.

Eirik Dahl Viggen

Flere opplever vold og trusler på jobben

Mens volden i samfunnet for øvrig går ned, øker omfanget av vold og trusler i arbeidslivet.
30.08.2016
07:45
30.08.2016 12:51

ragnhild@lomedia.no

– Vi ser en økende tendens til vold og trusler i arbeidslivet, forteller direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen.

En rapport som Arbeidstilsynet la fram i mars, viser en dobling i registrerte vold- og trusselhendelser fra 2011 til 2014. Også antallet personer som ble meldt skadet etter å ha vært utsatt for fysiske angrep, ble doblet i denne perioden.

Med unntak av en liten nedgang fra 2003 til 2006, har andelen som oppgir å ha vært utsatt for vold og trusler på jobb, vært stigende siden slutten av 80-tallet, viser tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami). Det skjer samtidig som volden i samfunnet for øvrig ser ut til å gå ned.

I SSBs levekårsundersøkelse fra 2015 oppga 3,3 prosent av befolkningen at de hadde vært utsatt for vold eller trusler om vold i løpet av det siste året. Det er den laveste andelen siden 1983.

Flere i omsorgs- og serviceyrker

Ingrid Finboe Svendsen sier at de ikke vet hvorfor vold og trusler ser ut til å øke i arbeidslivet. En mulig forklaring kan være at flere arbeider innenfor helse og tjenesteytende sektor, altså i yrker som tradisjonelt har vært utsatt for slike hendelser.

Samtidig peker Arbeidstilsynet på en rekke risikofaktorer for at slike hendelser kan oppstå, som alenearbeid, natt- og kveldsarbeid, lav bemanning og mangelfull opplæring. Tilsynet utelukker ikke at tendensen til mer vold kan knyttes til endringer som økende tidspress og økonomisk innstramming.

– Tidspress er et økende problem i det norske arbeidsliv. Flere av Arbeidstilsynets kampanjer har avdekket at tids- og arbeidspress i arbeidet kan medføre at planlagte tiltak knyttet til vold og trusler ikke gjennomføres, påpeker Finboe Svendsen.

Skal ha tilsyn i alle fengsler

De nye tallene bekymrer Arbeidstilsynet, som har gjort forebygging av vold og trusler til en av sine hovedprioriteringer i år. I løpet av året skal de gjennomføre tilsyn i alle norske fengsler og friomsorgskontorer, samt en rekke barnevernsinstitusjoner for å kontrollere om arbeidsgiverne gjør det som gjøres skal for å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler. Nylig gikk tillitsvalgte i Bergen fengsel ut og advarte om at liv kan gå tapt dersom det ikke gjøres noe med bemanningen og arbeidsforholdene i fengselet.

– Alle virksomheter der det kan være risiko for vold og trusler, må jobbe aktivt for å forebygge og beskytte sine ansatte, sier Finboe Svendsen.

Hun understreker arbeidsgivers ansvar.

– Det er viktig å ha en kultur for at vold og trusler ikke skal tåles. Slike hendelser skal en forsøke å forebygge så langt det er mulig.

– Et stort problem

– Vold og trusler er et stort arbeidsmiljøproblem for våre medlemmer, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO).

FO organiserer blant andre sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere – yrkesgrupper som alle er blant de mest utsatte når det gjelder vold og trusler på arbeidsplassen. Hele seks av ti FO-medlemmer i tilrettelagte boliger, barnevernsinstitusjoner og kommunalt barnevern har vært utsatt for slike hendelser i løpet av det siste året.

– Ofte er det først når en skade har skjedd, at arbeidsgiver våkner og setter inn full innsats, sier Kvisvik.

Hun mener at det mange steder er behov for å jobbe langt mer systematisk og helhetlig med å forebygge og sikre god oppfølging etter uønskede hendelser. Det betyr blant annet at arbeidsgiver må sikre tilstrekkelig bemanning, god organisering og sørge for at risiko og kompetansebehov er noe som vurderes kontinuerlig.

– Den organisatoriske sikkerheten er langt viktigere enn fysiske sikkerhetstiltak som alarmsystemer og låste dører, påpeker hun.

Får nytt verktøy

De siste årene har FO, med LO på laget, jobbet for å få på plass en egen forskrift om vold og trusler som, med Mimmi Kvisviks ord, «plasserer ansvaret der det hører hjemme – hos arbeidsgiver».

– Det som står i arbeidsmiljøloven i dag er for generelt. Derfor har LO lenge jobbet for å få på plass en forskrift som konkretiserer hva arbeidsgiver skal gjøre, både forebyggende, når situasjonen oppstår, og i oppfølgingen i etterkant, forteller Marianne Svensli i LOs HMS-avdeling.

Nå ser det endelig ut til at arbeidstakerne blir hørt. Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til forskriftsendringer, og LO og Fellesorganisasjonen er i all hovedsak fornøyd.

En ny forskrift vil tydeliggjøre arbeidsgivers ansvar og samtidig gi vernetjenesten og Arbeidstilsynet langt større mulighet for å følge opp, mener Kvisvik.

– Jeg tror det er mye mangel på kunnskap om arbeidsgivers plikter, særlig i små virksomheter. Der tror vi en forskrift vil kunne bidra sterkt, sier Svensli.

Hva skaper risiko for vold og trusler?

• Å yte tjenester overfor personer som er i en sårbar situasjon, for eksempel pasienter, innsatte, kunder, elever.

• Alenearbeid.

• Å jobbe med penger og verdier.

• Natt- og kveldsarbeid.

• Hvordan arbeidsplassen er utformet, mangel på rømningsmuligheter, alarmsystemer og dårlig belysning.

• Høye kvantitative krav, som at det er høyt tidspress, høyt arbeidstempo og overtidsarbeid, ikke tid til å planlegge å jobbe sikkert.

• Rollekonflikt, som at man for eksempel får oppgaver uten nødvendige ressurser til å utføre disse.

Kilde: Arbeidstilsynet

Vold og trusler i arbeidslivet

I en serie her på FriFagbevegelse vil vi fortelle om mennesker som har opplevd vold og trusler på jobb.

Da pasienten tok fram kniv, visste Carl Robert og Anette hva de måtte gjøre

Har du opplevd noe lignende? Send en e-post til frifagbevegelse@lomedia.no

Eva-Lill Bekkevad

30.08.2016
07:45
30.08.2016 12:51

Hva skaper risiko for vold og trusler?

• Å yte tjenester overfor personer som er i en sårbar situasjon, for eksempel pasienter, innsatte, kunder, elever.

• Alenearbeid.

• Å jobbe med penger og verdier.

• Natt- og kveldsarbeid.

• Hvordan arbeidsplassen er utformet, mangel på rømningsmuligheter, alarmsystemer og dårlig belysning.

• Høye kvantitative krav, som at det er høyt tidspress, høyt arbeidstempo og overtidsarbeid, ikke tid til å planlegge å jobbe sikkert.

• Rollekonflikt, som at man for eksempel får oppgaver uten nødvendige ressurser til å utføre disse.

Kilde: Arbeidstilsynet

Vold og trusler i arbeidslivet

I en serie her på FriFagbevegelse vil vi fortelle om mennesker som har opplevd vold og trusler på jobb.

Da pasienten tok fram kniv, visste Carl Robert og Anette hva de måtte gjøre

Har du opplevd noe lignende? Send en e-post til frifagbevegelse@lomedia.no

Eva-Lill Bekkevad