JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Dagpenger og barnetrygd:

Endringer fra Nav: Her er årets nye satser og regler

Økt barnetrygd og mer til vanskeligstilte kan bety mye for de som har lite fra før.
Den såkalte gjenlevendepensjonen fra Nav blir erstattet med en omstillingsstønad fra 1. januar.

Den såkalte gjenlevendepensjonen fra Nav blir erstattet med en omstillingsstønad fra 1. januar.

Hanna Skotheim

aslak@lomedia.no

1. januar gjorde Nav flere endringer i satser og regler. Her er en liten oversikt over noe av det som er nytt:

Barnetrygd

Satsen for ordinær barnetrygd for barn mellom 6 år til og med måneden før fylte 18 år, økte fra nyttår. Har du barn i denne aldersgruppen, får du mer utbetalt i barnetrygd i måneden.

Satsen øker med to 200 kroner per måned – fra 1.310 kroner til 1.510 kroner. I året blir det 2.400 kroner mer. Økningen kommer etter at SV fikk gjennomslag for sitt krav i forhandlingene med regjeringspartiene Ap og Sp om statsbudsjettet for 2024.

Mer til vanskeligstilte

Tidligere falt barnetillegget til de som har arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller kvalifiseringsstøtte bort hvis barnet hadde en inntekt som gikk over grunnbeløpet på snaut 120.000 kroner.

I år blir disse reglene opphevet i regjeringens statsbudsjett. Det betyr at du som forsørger får barnetillegg uavhengig av hva som inntekten til barnet ditt.

Satsene for barnetillegg til de med arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstøtte økes fra 35 til 36 kroner per barn per dag.

Endringene vil gjelde fra 1. januar for barnetillegg til kvalifiseringsstønad, fra 1. februar for barnetillegg til arbeidsavklaringspenger og fra 1. juli for barnetillegg til uføretrygd.

Ifølge regjeringen skjer endringene til ulike tider av administrative årsaker.

Dagpenger

Ventetiden på tre dager erstattes med en egenandel som trekkes i forbindelse med utbetalingen av dagpengene. Endringen trer i kraft fra 1. januar, ifølge Nav.

Egenandelen beregnes når en person får innvilget en ny periode med dagpenger. Beløpet beregnes individuelt, og tilsvarer tre ganger det beløpet en dagpengemottaker har rett til per dag. Det stilles ikke krav til hvor raskt egenandelen må være nedbetalt.

Aktuelt: Tilfeldig om barnevernet bryr seg om fattigdom, mener forskere

Gjenopptak av dagpenger

Dagpengegrunnlaget kan kreves beregnet på nytt ved gjenopptak, hvis søkeren har arbeidet i minst 12 uker. Dagpengegrunnlaget beregnes kun på nytt hvis det er til fordel for dagpengemottakeren.

Nav har siden mars 2021 vurdert om det vil lønne seg med ny beregning av dagpengegrunnlaget for alle som søker om gjenopptak og som har jobbet i minst 12 uker, uten at søkeren krever det. Denne praksisen er nå tatt inn i folketrygdloven.

Feriepenger på dagpenger

Feriepenger for arbeidsløse var et tiltak som dagens regjering gjeninnførte etter Solberg-regjeringens innstramninger. Ordningen blir videreført i år på samme måte som i 2023.

Alle som har mottatt dagpenger i mer enn åtte uker i 2023, får et ferietillegg utbetalt i 2024. Dette tillegget vil være 9,5 prosent av dagpengene som ble utbetalt i fjor.

Gjenlevendepensjon

Den såkalte gjenlevendepensjonen fra Nav blir erstattet med en omstillingsstønad fra 1. januar.

Dermed får om lag 50.000 enker og enkemenn ikke lenger oppregulert dette tillegget i alderspensjonen. Beløpet blir stående stille.

Enker og enkemenn kan dermed tape flere tusen kronet i året, ifølge Pensjonistforbundet. Hvor stort tapet blir avhenger av hvor mye tillegget utgjør av den enkeltes alderspensjon.

Gjenlevendepensjonen gis til enker eller enkemenn som får alderspensjonen sin beregnet basert på både egen og avdød ektefelles pensjonsopptjening.

Det er stortingsflertallet som har vedtatt at enker og enkemenn født i 1944 eller senere ikke lenger skal få en årlig oppregulering av gjenlevendetillegget de mottar i alderspensjonen fra folketrygden.

Regelendringen fra nyttår vil i hovedsak ramme kvinner som bor alene, ifølge tall fra Nav.

Omstillingsstønad

Gjenlevendepensjonen fra Nav blir altså byttet ut med en omstillingsstønad.

Denne stønaden vil være en inntektssikring hvis du har mistet ektefelle, partner eller samboer med felles barn. I noen tilfeller kan man få støtte hvis dere tidligere har vært gift. 

Støtten skal gi hjelp til selvhjelp i en omstillingsperiode etter dødsfallet. Etter 6 måneder må man som hovedregel jobbe eller være i yrkesrettet aktivitet slik at du etter hvert kan forsørge deg selv.

Den avdøde må som hovedregel ha vært medlem i folketrygden de siste 5 årene før dødsfallet.

Barnepensjon

Etterlatte-reformen vil gi bedre rettigheter til barn som har mistet én eller begge foreldre.

Retten til barnepensjon utvides fra fylte 18 år til 20 år, og satsene øker betydelig. Full barnepensjon gis ved 40 års trygdetid.

Barn som har mistet én forelder, vil få det som tilsvarer grunnbeløpet i folketrygden (G) per år. Det er 118.620 kroner.

Hvis begge foreldrene er døde, vil man få 266.895 kroner per år (2,25 G).

Barnepensjon etter nye regler og høyere satser gis også til barn som tidligere har fått barnepensjon, i tillegg til alle personer mellom 18 og 20 som etter de nye reglene får rett til barnepensjon.

Mye lest: 77.000 fikk for lite utbetalt av Nav. Da feilen skulle rettes, gikk det galt igjen