Statsbudsjettet for 2018 ble lagt fram torsdag formiddag.

Statsbudsjettet for 2018 ble lagt fram torsdag formiddag.

Eirik Dahl Viggen

Dette foreslår regjeringen i statsbudsjettet

Opptrappingsplaner for rus, vold og overgrep, økte egenandeler og kompetanseløft i barnevernet. Dette er blant budsjettpostene av interesse for helse- og sosialarbeidere.
12.10.2017
14:51
12.10.2017 15:33

solfrid@lomedia.no

anne@lomedia.no

jathushiga@lomedia.no

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for neste år å bevilge 300 millioner kroner til en opptrappingsplan for rusfeltet. Disse pengene inngår i kommunenes frie midler. I tillegg kommer en vekst i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), som i 2018 får 150 millioner kroner.

Regjeringen innrømmer at tilbudet til mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser er mangelfullt, og foreslår å videreføre regelen om at overføringene til rus og psykiatri skal øke mer enn overføringen til somatisk helse.

Ny mentorordning

584 millioner foreslås brukt til ulike tiltak samlet under Opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Statens barnehus får mer penger, og det satses på tiltak mot nettbaserte overgrep.

Regjeringen foreslår å bevilge to millioner kroner til en mentorordning for unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.

Mer til kommunene

Regjeringen foreslår å øke kommunenes frie midler med 3,8 milliarder. Veksten er ment å bedre den tidlige innsatsen i barnehager, skoler og helsestasjoner, og skal dekke den nevnte satsingen på hjelp til personer med rusproblemer. Det foreslås også et øremerket tilskudd på nærmere 300 millioner til skolehelsetjenesten og helsestasjonene i 2018.

Løfter barnevernet

80 millioner kroner er foreslått brukt til å heve kompetansen i kommunalt barnevern, en økning fra 30 millioner i år.

Solveig Horne: – Et historisk kompetanseløft i barnevernet

40 millioner settes av til bedre psykisk helse for barnevernsbarn. To barnevernsinstitusjoner, en i Søgne og en i Bodø, blir såkalte omsorgs- og behandlingsinstitusjoner. Dette er et tilbud til barn som trenger psykisk helsehjelp mens de er under barnevernets omsorg.

Her tetter de gapet mellom barnevern og psykiatri

Fylkesnemndene får økt sine bevilgninger med 7 millioner kroner, i hovedsak for å øke honoraret til de fagkyndige.

Hever egenandelene

Regjeringen foreslår å øke egenandelstak 1 med 53 kroner, til 2258. Egenandelstak 2 foreslås økt med 35 kroner, til 2025.

Fra 1. januar øker egenandeler for pasientreiser og opphold ved opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet. Egenandeler til lege- og psykologtjenester, spesialisthjelp, private laboratorier og røntgeninstitutt samt fysioterapi økes fra 1. juli.

Kutter asylpenger

Bevilgningene til Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda foreslås kuttet fra 4,6 i år til 3 milliarder i 2018. Forklaringen er at det kommer færre asylsøkere til Norge.

Regjeringen foreslår at UDI og politiet samlokaliseres på et ankomstsenter i den innledende asylfasen. Samlokalisering skal gi raskere asylsaksbehandling av økt kvalitet.

Må flere barn vokse opp med en sånn vask?

Flere i arbeid

Regjeringen foreslår å doble potten Nav kan bruke til IPS (Individuell jobbstøtte), fra 100 til 200 millioner. 70 millioner foreslås brukt på yrkesfag og fagskoler.

Nav Hadeland får over halvparten av de med psykiske utfordringer i jobb

Fontenehusene, en ressurs for personer med psykiske lidelser, får økt tilskuddet med 2 millioner kroner, og får 34 millioner kroner neste år, hvis regjeringen får det som den vil.

Regjeringen øker bevilgningene til varig tilrettelagt arbeid med 15 millioner kroner. Det betyr 125 flere plasser i 2018. I tillegg vil det bli foreslått å omdisponere 11 millioner kroner til forsøk med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi, som vil tilsvare om lag 75 plasser. Totalt vil det bety om lag 200 flere kan få varig tilrettelagt arbeid neste år.

Regjeringen foreslår å bevilge 86,3 milliarder kroner til uføretrygd i 2018, 2,5 milliarder mer enn i år. Økningen skyldes at mange vil gå fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd.

Hjelpemidler til flere

Regjeringen vil lette tilgangen på hjelpemidler, og foreslår blant annet:

• Servicehund skal være en permanent ordning

• Aldergrensen for parykk utvides til også å gjelde personer under 30 år

• Fordobling av antall timer blinde og svaksynte kan få stønad til lese- og sekretærhjelp

• Taleflythjelpemidler skal bli en permanent ordning i folketrygden

Kutter i kriminalomsorgen

Regjeringen foreslår 732 millioner kroner til å bygge et nytt fengsel i Agder, som skal stå ferdig i 2020.

Den omstridte avtalen med Nederland om leie av 242 fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå utløper 31. august 2018. Regjeringen foreslår å forlenge avtalen til september 2019. Samlet bevilgning til avtalen i 2018 utgjør 302 millioner kroner.

Kriminalomsorgen får et kutt på nesten 25 millioner, som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

Angelica Kjos vokste opp i 16 ulike hjem

1800 sosialarbeidere jobber på kanten av loven

12.10.2017
14:51
12.10.2017 15:33