Bymisjonen lager billigere pensjonister

Kirkens Bymisjon Oslo sliter med pensjonsutgifter og legger om. De 100 FO-medlemmene kan miste titusener hvert år.
26.02.2014
14:54
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Her er dilemmaet: Kirkens Bymisjon Oslo har 1200 ansatte i omsorgstjenestene sine, men fem ganger så mange tidligere ansatte er med i pensjonsordningen deres. Pensjonsutgiftene blir på flere hundre millioner kroner de neste årene og truer med å senke hele tjenestetilbudet, hevder konstituert generalsekretær Johannes Heggland i Kirkens Bymisjon.

Mister pensjonsavtalen

Styret bestemte seg i februar for å melde ut Bymisjonen Oslo fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Dermed opphører dagens tariffavtale og pensjonsordning 30. april.

Den ytelsesbaserte ordningen utgår. Det er også usikkert om de ansatte vil beholde særaldersgrensene som de har delt med offentlig sektor. I mellomtiden utreder Bymisjonen i Oslo medlemskap i en annen arbeidsgiverforening.

Etter det Fontene kjenner til vurderer Kirkens Bymisjon i andre byer det samme. Også Frelsesarmeen skal allerede være i gang med å legge om pensjonssystemet.

Redningsaksjon

– Vi har pensjonsforpliktelser som er så store og uforutsigbare at de tar kvelertak på ideell sektor, sier Johannes Heggland.

Styret holder likevel døren åpen for å tegne nytt medlemskap i Virke, forutsatt at fagforeningene er med på notene med innskuddspensjon. Det kan bli kinkig, skal vi tro styremedlem i FO-klubben, Liv Holther Schiller.

– Det som nå skjer er katastrofalt. De yngste ser nok ikke helt rekkevidden av det, men vi litt eldre er fortvilet, sier Schiller.

Endringene rammer rundt 100 FO-medlemmer. Selv fyller hun 65 år til sommeren og hadde egentlig tenkt seg å arbeide flere år til. Nå vet hun ikke om hun tør. Hun frykter å miste pensjon dersom særaldersgrensen på 65 forsvinner og hun må over på innskuddspensjon de siste årene av arbeidslivet.

Provosert av styret

– Jeg ble provosert over brevet styret sendte ut. De spiller på følelser og påstår at det er pensjonsordningens skyld at vi taper anbud, sier Schiller.

Hun er med på at AFP, særaldersgrenser og forpliktelse mot etterlatte er dyrt for arbeidsgiveren. Men det måtte gå an å framforhandle en løsning uten å miste ytelsesbasert pensjon.

– Jeg kan ikke forstå at det å betale inn lavere innskudd kan resultere i en like god pensjon for oss.

Løper fra regningen

De offentlige oppdragsgiverne er ikke villige til å dekke pensjonen til bymisjonærene – selv om det var den samme oppdragsgiveren som påla dem å sette opp samme ytelsesbaserte tjenestepensjon og særaldersgrenser som gjelder i offentlig sektor.

– Vi sitter med forpliktelser kanskje 40 år fram i tid også for dem som mister jobben når vi må legge ned institusjoner som Nybøle eller Bymisjonens psykiatriske døgnrehabilitering, sier Johannes Heggland.

– Det er helt urimelig når en offentlig myndighet ber oss om å opprette et tilbud, inkludert offentlig tjenestepensjon til de ansatte, og etter noen år sier opp avtalen. Vi må legge ned, men sitter igjen med uforutsigbare pensjonsforpliktelser.

Ordningene utgjør rundt 20 prosent av Bymisjonens personalutgifter. Andelen øker parallelt med vår tids framskredne levealder.

Blir ikke minimum

– Styret vårt har gang på gang understreket at vi skal være en seriøs arbeidsgiver med en god pensjonsordning selv om vi melder oss ut av Virke, sier Johannes Heggland og understreker at ingen vet ennå hvordan den fremtidige ordningen vil se ut.

Han lover at det ikke blir snakk om minimumsordninger.

Tvilsom idealisme

– Pensjonsbyrden har vært et viktig argument for å unnta de ideelle stiftelsene fra anbudskonkurranse med kommersielle aktører, mener leder i FO Oslo, Tore Kristiansen.

Ved å gå bort fra sine tariffestede pensjonsforpliktelser, mister de det argumentet, påpeker han.

– Det er problematisk for oss at en ideologisk fundert organisasjon tillater seg noe sånt. Diskusjonen settes på spissen når det er de ideologisk drevne arbeidsgiverne som setter seg i førersetet for å svekke ansattes arbeidsvilkår.

Dette er ansatte som framstår som svært lojale til sin arbeidsgiver, understreker Kristiansen.

– Vi blir ikke kommersielle bare fordi vi får et bærekraftig pensjonssystem, repliserer Heggland.

Bymisjonen har ingen vyer om å bli kommersielle, framholder den konstituerte generalsekretæren. Men de deltar i konkurranse med selskaper som håndterer en brøkdel av Bymisjonens utgifter takket være minimale, innskuddsbaserte pensjonsavtaler.

Utålmodig

Utfallet av omleggingen ennå ikke kjent: Hverken innskuddsnivå, pensjonsalder eller aldersgrenser er avgjort. Men Kirkens Bymisjon er ennå ikke innmeldt i en annen arbeidsgiverorganisasjon. FO-leder Mimmi Kvisvik melder at hun ser dette som et tegn på at arbeidsgiversiden ønsker å finne fram til en løsning med de ansatte.

– De må hoste opp noe fort som gjør at vi føler trygghet. Vi har ikke tid til å vente på lønn i himmelen, vi skulle gjerne hatt den litt før, sier Liv Holther Schiller.

Unntatt fra pensjonsendringen er sykepleierne, som i henhold til en egen lovhjemmel skal ha ytelsesbasert tjenestepensjon. Da blir det kanskje enklere for FO-klubben å sammenlikne utfallet av omleggingen i årene som kommer.

Vi har ikke tid til å vente på lønn i himmelen, vi skulle gjerne hatt den litt før.

Liv Holther Schiller, styremedlem i FO-klubben, Kirkens Bymisjon Oslo

Tjenestepensjon

Er den delen av pensjonen som dekkes av arbeidsgiver.

Kommer i tillegg til «grunnpakken» som er folketrygdens alderspensjon.

Kommer i to varianter, ytelsesbasert og innskuddsbasert. Den viktige hovedforskjellen er hvem som har ansvar og risiko for framtidig pensjon. I en innskuddsordning bærer den ansatte ansvaret for forvaltning og valg fram til pensjonering. I en ytelsesordning er det arbeidsgiver og forsikringsselskap som har ansvaret for at en pensjon er på et avtalt nivå i framtiden. Dette er spesielt en utfordring for yngre ansatte, der valg av aksjeandel og avkastning på disse i stor grad bestemmer hvor mye pensjon det blir i framtiden.

Kilde: LO Kommune

Særaldersgrenser

Er ordninger som gir utsatte grupper rett til ordinær alderspensjon fra 62 år tidligst i helsesektoren.

Gir bedre ytelser enn avtalefestet pensjon (AFP), og kan kombineres med både jobb og uttak av folketrygd. Hjelpepleiere, helsefagarbeider, vernepleiere, renholdere, fysioterapeuter m.fl. har i dag denne rettigheten.

Kilde: LO Kommune

26.02.2014
14:54
27.08.2015 20:01

Tjenestepensjon

Er den delen av pensjonen som dekkes av arbeidsgiver.

Kommer i tillegg til «grunnpakken» som er folketrygdens alderspensjon.

Kommer i to varianter, ytelsesbasert og innskuddsbasert. Den viktige hovedforskjellen er hvem som har ansvar og risiko for framtidig pensjon. I en innskuddsordning bærer den ansatte ansvaret for forvaltning og valg fram til pensjonering. I en ytelsesordning er det arbeidsgiver og forsikringsselskap som har ansvaret for at en pensjon er på et avtalt nivå i framtiden. Dette er spesielt en utfordring for yngre ansatte, der valg av aksjeandel og avkastning på disse i stor grad bestemmer hvor mye pensjon det blir i framtiden.

Kilde: LO Kommune

Særaldersgrenser

Er ordninger som gir utsatte grupper rett til ordinær alderspensjon fra 62 år tidligst i helsesektoren.

Gir bedre ytelser enn avtalefestet pensjon (AFP), og kan kombineres med både jobb og uttak av folketrygd. Hjelpepleiere, helsefagarbeider, vernepleiere, renholdere, fysioterapeuter m.fl. har i dag denne rettigheten.

Kilde: LO Kommune