STOVNER: Mohamed Hagi Khayre og Monika Libak Aaser jobber for at beboerne på Stovner skal utvikle et godt nærmiljø.

STOVNER: Mohamed Hagi Khayre og Monika Libak Aaser jobber for at beboerne på Stovner skal utvikle et godt nærmiljø.

Hanne Kullerud Nielsen

Sosialarbeiderdagen:

Bærekraftige lokalsamfunn skapes nedenfra

Medvirkning er nødvendig for å forankre endringer. Det gjelder også for å skape bærekraftige lokalsamfunn.
22.03.2017
15:11
26.04.2017 16:46

hanne@lomedia.no

For det var samfunnsarbeid og bærekraftige lokalsamfunn som var hovedtema for den 10. markeringen av Den internasjonale sosialarbeiderdagen. En halv million sosialarbeidere i 116 land feiret tirsdag Den internasjonale sosialarbeiderdagen. I Oslo benket 300 seg i auditoriet ved Diakonhjemmet for å høre gode eksempler på bygging av gode bomiljø, fra sosialarbeidere, beboere og politisk hold.

Mulighetenes hus

Stovner i Groruddalen er med sine 30.000 innbyggere som en middels norsk småby i antall innbyggere, men skiller seg kanskje fra Hamar og Larvik og landsgjennomsnittet ved andre statistiske forhold, som at 8.000 av dem er barn under 18 år, at 1.900 av barna lever i familier med fattigdom, at 50 prosent av befolkningen har innvandrerbakgrunn, at 10 prosent er uføre, lav sysselsetting, lav barnehagedekning, at det er 580 kommunale boliger der, hvorav 300 i tre heleide kommunale blokker.

På sosialarbeiderdagen fortalte lederen i beboerrådet, Mohamed Hagi Khayre, og prosjektleder Monika Libak Aaser fra Nav Stovner om prosjektet Mulighetenes Hus som tok utgangspunkt i en av de kommunale blokkene med 170 boenheter, med 60 barn og unge, med mange ulike grupper mennesker samlet. Det er en kilde til konflikt og belastning.

FO hedrer barnevernet i Kongsberg

Beboere som drivkraft

Målene for prosjektet var å utvikle samarbeidsmodeller mellom ulike tjenesteytere, skape trygghet for beboerne, bedre bomiljøet blant andre. I samarbeid med leieboerforeningen har det vært opplæring av beboerrådene i hvordan beboerne skal organisere seg og hvilke lover som gjelder, det er blitt laget en brosjyre om beboerrådene. Det har vært en nærmiljøskole med allmøte, med temaet mugg og sopp og konflikthåndtering.

Gjennom å bruke beboerne som drivkraft og drahjelp, har de løftet bomiljøet. Og beboerne har tatt regien på tiltak som kvinnekafe, kvelder med film, fotball og hockey, leksehjelp to ganger i uken, leksehjelp for kvinner på søndager, søppelaksjon og beplantning. En sommerfest med 300 deltakere har utartet til nærmest en festival.

Nedenfra på Tøyen

Ole Pedersen som har jobbet som kulturentreprenør og vært involvert i utviklingen av Hauskvartalet i Oslo, spør om sosialt entreprenørskap kan være samfunnsarbeid for en ny tid, og hva det kan bety for velferdsstaten. Områdeløft Tøyen er et femårig program som skal bedre levekårene for beboerne i området. Det handler om å få til en utvikling av stedet som kommer nedenfra og i tråd med innbyggernes egne behov og ønsker.

TØYEN: Dag Pedersen jobber for at folk på Tøyen skal bidra til å forbedre sitt eget nærmiljø.

TØYEN: Dag Pedersen jobber for at folk på Tøyen skal bidra til å forbedre sitt eget nærmiljø.

Hanne Kullerud Nielsen

Ole Pedersen mener sosialt entreprenørskap skal drives etter forretningsmessige, bærekraftige prinsipper, men med tydelige sosiale formål og begrensninger på hvordan profitt kan tas ut.

Prosjektet har fått støtte fra kommunen og bydelen og jobber med deltakelse, inkludering, medvirkning i byutviklingen med fokus på kultur og bolig. Gjennom flere verkstedserien «Bo på Tøyen - i ti år til» er beboerne, som både er eiere og leiere, engasjert i å utforske hvordan de bor og hvordan de ønsker å bo. Det kan handle om husleieøkninger, renovering og salg og useriøse utleiere som gjør det vanskelig å planlegge livet for mer enn tre år framover, det handler om å skape møteplasser og et godt nærmiljø.

Sjekk ut Facebook-sida til Nedenfra

Hvem sin krise?

Mens både Amela Pacuka fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Marit Nybø fra Kirkens Bymisjons ByBo var inne på at sosialarbeidere også har en politisk funksjon i og med at de skal vise fram behov og foreslå løsninger, så var tidligere forsvarsdvokat og nåværende Oslo-politiker Geir Lippestad invitert til å foredra om betydningen av boligsosialt arbeid og nærmiljøarbeid. Som byråd for næring og eierskap er han ansvarlig for de 30.000 kommunale boligene i Oslo, mens Inga- Marthe Thorkildsen er ansvarlig for de som bor der.

OSLO: Geir Lippestad vil sørge for rammene slik at bebeoerne i byen får et trygt nærmiljø.

OSLO: Geir Lippestad vil sørge for rammene slik at bebeoerne i byen får et trygt nærmiljø.

Hanne Kullerud Nielsen

Han påpekte at det utfordrende å bygge gode og trygge nabolag når den største trenden i verden akkurat nå er folk på flyttefot. Oslo har en netto tilflytting på 10.000 i året. Hvordan bygge gode nabolag når folk flytter, spurte han, og viste til at også den økende digitaliseringen er utfordrende fordi den gir endrede møteplasser for folk. Og begrepet «flyktningekrise» er flytningenes krise, framholdt han og viste til at Oslo bosetter 800 mennesker i en by med nær 700.000 innbyggere.

22.03.2017
15:11
26.04.2017 16:46