Enslige mindreårige asylsøkere:

– Ulovlig arbeidstid i asylbarnevernet

Sosial dumping er merkelappen Jan Aarskog setter på arbeidstiden i private botilbud for enslige asylbarn. Selskap får advarsel fra Arbeidstilsynet.
19.02.2016
15:24
23.02.2016 15:40

edv@lomedia.no

Asylbarn som kommer alene til Norge, såkalt enslige mindreårige asylsøkere opp til 15 år, plasseres i egne omsorgsinstitusjoner driftet av enten staten eller private aktører. De ansatte i private selskaper jobber tre og fire døgn på jobb avbrutt av sju dagers hvile. Total arbeidstid utgjør betydelig mer enn i statens institusjoner og bryter loven, mener topptillitsvalgte i statens barnevernetat, Bufetat.

Tillitsvalgte fra FO og Fagforbundet varslet Arbeidstilsynet.

Private selskaper kan nå bli pålagt å legge om sin utstrakte bruk av lange turnusperioder.

FO-tillitsvalgt Jan Aarskog: – Sosial dumping

VARSKU: Virksomhetstillitsvalgt FO i Bufetat Jan Aarskog advarer om sosial dumping.

VARSKU: Virksomhetstillitsvalgt FO i Bufetat Jan Aarskog advarer om sosial dumping.

Eirik Dahl Viggen

– Vi meldte til Arbeidstilsynet for at de som jobber der skal få ordnede lønns og arbeidsforhold, samt for å stoppe en form for sosial dumping, sier virksomhetstillitsvalgt for FO i Bufetat, Jan Aarskog til www.fontene.no.

Botilbudene drives med såkalt medleverturnus. De ansatte skal leve med barna er tanken. De oppholder seg på arbeidsstedet i betydelig lengre perioder enn det som er vanlig i offentlige omsorgstilbud.

– Vi opplever at dette medfører til et utidig press på våre opparbeidede rettigheter og våre lønns- og arbeidsvilkår, sier Aarskog.

– Bruk av medleverforskriften er sosial dumping. De ansatte arbeider 30 prosent mer, men tjener omtrent samme årslønn som statlig ansatte. I boligene for asylbarn er det dessuten ulovlig siden det ikke er snakk om rus- eller atferdsinstitusjoner.

Arbeidstilsynet ber om forklaring

Arbeidstilsynet sendte 17. februar et brev til Aberia Ung, som driver et av botilbudene Bufetats topptillitsvalgte nå anklager for lovbrudd.

I brevet, som Fontene har fått tilgang til, skriver Arbeidstilsynet:

«Arbeid i bofellesskap/institusjoner for enslige mindreårige asylsøkere medfører vanligvis ikke at arbeidstidsordning etter medleverforskriften kan brukes. I utgangspunktet er det likevel den enkelte virksomhet selv som må ta standpunkt til hvorvidt situasjonen er slik at man har behandlings- eller omsorgsoppgaver overfor barn/unge med rus- eller adferdsproblemer.»

Arbeidstilsynet ber Aberia Ung om å redegjøre for turnusbruken og lover å følge opp med tilsyn.

Fontene lyktes ikke fredag, etter gjentatte forsøk på e-post og telefon, med å komme i kontakt med ledelsen i Aberia Ung.

Men Aleris svarer. Som Norges største omsorgsselskap står også de på bekymringlista til FO og Fagforbundet.

Aleris: – Useriøst av FO

Erik Sandøy, administrerende direktør i Aleris Ungplan og BOI, mener Aarskogs utspill om sosial dumping er grunnløst og «vitner om total mangel på respekt for og kunnskap om de arbeidstakerne som faktisk utsettes for ulovlige arbeidsvilkår», som han skriver i en e-post til Fontene. Ifølge Sandøy drives barneboligene fullt lovlig.

OVERRASKET: Administrerende direktør i Aleris Ungplan & BOI, Erik Rune Sandøy, tar ikke anklagen fra FO og Fagforbundet på alvor. -Respektløst overfor de virkelige ofrene for sosial dumping, mener han.

OVERRASKET: Administrerende direktør i Aleris Ungplan & BOI, Erik Rune Sandøy, tar ikke anklagen fra FO og Fagforbundet på alvor. -Respektløst overfor de virkelige ofrene for sosial dumping, mener han.

Eirik Dahl Viggen

Sandøy mener ulike varianter av langturnus er en forutsetning for at vi skal få gode helse-, omsorgs- og trygghetstjenester i Norge.

– FO prøver å gjøre langturnus til noe verre innenfor privat barnevern. FO bør heller benytte sine ressurser og sin kampvilje til å fokusere på tjenestene de enslige mindreårige asylsøkerne får, skriver Sandøy.

Aleris har medleverturnus i samtlige av sine bofellesskap med heldøgns drift, det vil si for hele barnevernsfeltet, bekrefter Erik Sandøy.

– Hva er begrunnelsen for å bruke medleverforskriften?

– Medleverskap i våre institusjoner skjer i full forståelse med oppdragsgiver Bufetat, skriver Sandøy.

– Det er i tråd med en særavtale framforhandlet med sentrale parter i Fagforbundet, FO og Parat.

Det er også, ifølge Sandøy, i tråd med midlertidig forskrift om medleverturnus.

Bufdir: – Vi er kjent med problemstillingen

Statens barne-, ungdoms- og familieverndirektorat Bufdir står som ansvarlig innkjøper av de private tilbudene.

– Vi er kjent med problemstillingen, sier seksjonssjef i Bufdir Nils Christian Thomsen, til Fontene.

– Vi har tatt dette opp med vårt departement, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Vi venter svar fra dem, og vil følge opp saken i henhold til de muligheter og anbefalinger som framkommer av svaret. Oppfølging av leverandørene vil avhenge av dette.

– Barnevernsfaglig positivt

– Hvis Aleris blir pålagt ordinær arbeidstid, hva vil det si for videre drift av boligene for enslige mindreårige asylsøkere?

– Dersom det skulle komme endringer i dette, sier Erik Sandøy i Aleris, – vil vi vurdere det når det eventuelt kommer. Langturnuser er barnevernsfaglig positivt, våre miljøarbeidere trives med det og barna selv ønsker det. Bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år drives i dag etter akkurat samme regelverk som ordinære bofellesskap i barnevernet. Det er ingen grunn til å tro at langturnus oppfattes noe mindre positivt blant enslige mindreårige asylsøkere.

Hva er medleverturnus?

• Arbeidstidsordning brukt i private selskaper og stiftelser som tilbyr institusjonsplasser for atferdsungdom eller rusavhengige.

• Betyr at de ansatte er på institusjonen flere døgn enn det arbeidsmiljøloven tillater.

• Er likevel tillatt takket være en midlertidig forskrift iverksatt under Bondevik-regjeringen, men som regel dersom institusjonen er opprettet for brukere med rus/psykiatri og/eller alvorlige atferdsproblemer.

• Ble opprettet for å imøtekomme de tradisjonelle ruskollektivenes arbeidsfellesskap.

• Betyr også at det trengs færre ansatte til å fylle turnusen.

• Har lenge blitt kritisert av FO, som mener mange private selskaper bevisst bruker ordningen for å senke lønnskostnadene.

• Gjør ifølge FO at bedriften får mer arbeidstid ut av hver ansatt, uten å kompensere tilstrekkelig med økt lønn.

• Gir ifølge selskapene færre avbrudd og overganger. Dermed, mener de, er det til beste for barna og ungdommene de skal hjelpe.

• Framheves også av barnevernsbarnas organisasjoner som positivt for barn og unge i institusjon.

19.02.2016
15:24
23.02.2016 15:40