MÅ HOLDE SEG TIL VEDTAK: Kommunen kan ikke uten videre kutte i tilbudet de selv har vedtatt, sier statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnakspadepartementet.

MÅ HOLDE SEG TIL VEDTAK: Kommunen kan ikke uten videre kutte i tilbudet de selv har vedtatt, sier statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnakspadepartementet.

Mia Paulsen

- Tilbudet kan ikke reduseres når vedtak er fattet

Statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet svarer på spørsmål om kutt i spesialundervisning.
22.08.2014
10:46
27.08.2015 20:01

mia.paulsen@lomedia.no

Kvaløya videregående skole reduserer spesialundervisningen og legger opp til at elever med autisme og alvorlig utviklingshemning får 4-5 timer hver uke med pedagog, resten blir med assistent. Er dette en lovlig praksis?

Personale som ikke er ansatt i undervisningsstilling (assistenter) skal ikke skal ha ansvaret for opplæringen, verken ordinær opplæring eller spesialundervisning. I alle enkeltvedtak om spesialundervisning skal det presiseres om tilbudet skal omfatte assistent.

Hva betyr det at elever i videregående skole skal ha kvalifiserte lærere?

Den som skal ansettes i undervisningsstilling i grunnskolen og i den videregående skolen, skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Det er nærmere utdypet i forskrift til opplæringsloven § 14-1 og 14-4.

Er det lov å redusere et tilbud uten å informere foreldrene og elevene først?

Når en elev har fått et enkeltvedtak om spesialundervisning, kan dette tilbudet ikke reduseres. Eleven/foreldrene kan klage til Fylkesmannen dersom spesialundervisningen ikke gjennomføres slik det er fastsatt i enkeltvedtaket. Tilbudet skal, så langt det er mulig, utformes i samarbeid med eleven og foreldrene, og det skal legges stor vekt på deres syn.

Bakgrunnen for kuttene i Troms er pålegg om å spare i de videregående skolene. Er det for dyrt å gi skikkelige tilbud om spesialundervisning?

Dersom eleven oppfyller vilkåret for å få spesialundervisning, har hun krav på slik undervisning. Fylkeskommunen/rektor kan ikke avvise elevens individuelle rett til spesialundervisning eller begrense spesialundervisningen med begrunnelse i for eksempel ressurser eller økonomi.

Bør det settes noen grenser for hvor få lærertimer det skal være mulig å tilby elever som trenger spesialundervisning?

Jeg mener denne grensen allerede er tydelig. Spesialundervisning skal som hovedregel gis av dem som er ansatt i undervisningsstilling. Personale som ikke er ansatt i undervisningsstilling, kan hjelpe til i opplæringen dersom de får nødvendig veiledning. Denne hjelpen må bare gis på en slik måte og i et slikt omfang at eleven får forsvarlig utbytte av opplæringen. Personale som er ansatt for å hjelpe til i opplæringen, kan ikke ha selvstendig ansvar verken for ordinær opplæring eller for spesialundervisning.

Hva kan du gjøre for å sørge for at de som trenger spesialpedagogiske tiltak får et lovlig tilbud?

Regelverket kan ofte være utfordrende å navigere i, og vi har nylig revidert veilederen om spesialundervisning, som ligger på Utdanningsdirektoratets hjemmesider. Vi har dessuten laget brosjyrer som kan være til hjelp for blant annet foreldre. V gir ogsåi tilbud om rektorutdanning og andre statlige tilbud for skoleutvikling.

Vi gjennomfører et nasjonalt tilsyn for perioden 2014-2017 som omfatter alle elevenes utbytte av opplæringen, i særdeleshet elever med særskilte behov. Det gjelder også saksbehandlingsreglene knyttet til spesialundervisning. Vi legger opp til veiledning både i forkant og i etterkant av tilsynet.

Her kan du lese om kuttene i Tromsø.

22.08.2014
10:46
27.08.2015 20:01