BITTER STRID: Tidligere papirarbeidere ved Tofte papirfabrikk har havnet i bitter strid med Fellesforbundet om eiendomsretten til til blant annet disse hyttene på Rødtangen i Hurum.

BITTER STRID: Tidligere papirarbeidere ved Tofte papirfabrikk har havnet i bitter strid med Fellesforbundet om eiendomsretten til til blant annet disse hyttene på Rødtangen i Hurum.

Katrine Strøm, Dagsavisen Fremtiden

Bitter strid om hytter

Skal medlemmer i avdelinger og foreninger som legges ned ha rett til å bestemme over framtida for eiendom og verdier som er bygget opp i fellesskap? Fellesforbundet vil ha nye og klarere regler.
10.07.2015
10:38
27.08.2015 20:01

hanne@lomedia.no

Tidligere papirarbeidere på Tofte står steilt mot Fellesforbundet som krever eiendomsretten til 12 hytter og en 23,5 mål stor eiendom på Rødtangen i Hurum, samt tre fjellhytter som fagforeninga ved fabrikken eide.

I 2013 opprettet de ansatte ved Tofte en stiftelse som tilgodeser aktive medlemmer og pensjonistmedlemmer i Tofte og Hurum Fagforening, samt deres livsarvinger.

Advokat Nils Petter Hansson representerer Fellesforbundet i denne saken. Til Dagens Næringsliv sier han at eiendommen tilhører den lokale foreningen og at den skulle blitt med når bedriftsforeningen skulle slås sammen med avdelingen i Drammen. Nå er det duket for rettssak.

Skaper irritasjon

Det er ulike praksis rundt om i avdelingene i Fellesforbundet, der noen har vært mer «kreative» enn andre når det gjelder å forvalte formuen ved nedleggelser og sammenslåinger. Ordninger som unndrar avdelingenes formuer fra fellesskapet i forbundet har skapt stor irritasjon hos andre avdelinger og i forbundet sentralt i mange år. På den andre siden står medlemmer som synes det er bittert å gi slipp på verdier de har bidratt til å bygge opp gjennom medlemskapet i forbundet og den lokale avdelingen.

Hytter og fritidseiendommer

Det dreier seg blant annet om hytter og fritidseiendommer som er bygget opp av avdelinger og har vært disponert av medlemmene i fellesskap opp gjennom årene. Når avdelingen legges ned, har det vært gjort ulike tiltak for å slippe å «gi fra seg» eller dele retten til å bruke hyttene eller andre verdier med en ny og større avdeling eller forbundet sentralt.

En avdeling bevilget for eksempel avdelingens verdier til den lokale pensjonistforeningen, en avdeling tegnet husleiekontrakt på ti år for et lokale det ikke var bruk for og betalte husleie for ti år inn på forskudd. Noen avdelinger har også overført betydelige midler til stiftelser eller egne «hytteforeninger».

Juridiske betenkninger

Representantskapet i Fellesforbundet har sett seg lei på slike tilfeller, og går nå inn for å endre vedtektene for å lage klare kjøreregler for avdelinger og klubber. Det er landsmøtet til høsten som til slutt bestemmer hva som skal gjelde.

I landsmøteheftet om vedtekter går det fram at Fellesforbundet har innhentet en juridisk betenkning angående det rettslige ansvar som hviler på Fellesforbundet i tilfelle en avdeling går konkurs. Advokatfirmaet Ro Sommernes konkluderer med at en avdeling er et eget rettssubjekt og at forbundet ikke er ansvarlig for forpliktelser en avdeling pådrar seg.

Advokat Nils Petter Hansson i advokatfirmaet er enig med Geir Woxholth som i boka «Foreningsrett – med samvirkeloven» skriver at «... medlemmer av en forening, i motsetning til selskapsdeltakelse, ikke kan beslutte å likvidere sammenslutningen og dele dens nettoformue».

Et selskap har eiere, mens en forening eier seg selv, ifølge Woxholth, som skriver at når medlemmene ikke kan tildeles foreningens midler, så kan de heller ikke gjøres økonomisk ansvarlig for avdelingens eller klubbens virksomhet.

Hovedkonklusjonene er at styret har et overordnet ansvar for forvaltningen av foreningen, og godkjenning eller forslag om ulovlig utdeling av foreningens midler, vil kunne medføre erstatnings- og/eller straffeansvar.

Vil stramme inn

Representantskapet i Fellesforbundet vil stramme inn praksisen med unndragelse av verdier fra fellesskapet, og kommer med følgende innstilling til endring av vedtektene for avdelingene og klubbene: «En avdeling kan ikke begunstige medlemmer privat gjennom utdeling av verdier til medlemmene utover de situasjoner og rammer som er fastlagt i vedtektene. En avdeling kan heller ikke overføre verdier til stiftelser eller andre sammenslutninger med en selvstendig formuesmasse som etter sitt formål skal tilgodese medlemmene, uten at disposisjonen og vedtektene for stiftelsen/sammenslutningen på forhånd er godkjent av forbundsstyret.»

Tre forslag til landsmøtet

Tre avdelinger har sendt inn forslag til landsmøtet om avdelingenes mulighet til å bruke avdelingenes midler til oppgaver som ligger utenfor forbundets formål. Avdeling 3 - Agder fagforening – ønsker å sette en stopper for den gjeldende praksisen. Avdeling 436 – Papirarbeidernes forening og avd 483 – Borregaard fagforeningen mener det fortsatt skal være en mulighet for å disponere midler fritt.

... medlemmer av en forening, i motsetning til selskapsdeltakelse, kan ikke beslutte å likvidere sammenslutningen og dele dens nettoformue.

10.07.2015
10:38
27.08.2015 20:01