Forkaster fusjonsplan

Det blir ingen felles generalistutdanning for sosialarbeidere, lover forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. Men alle må tåle å forandre seg.
06.10.2011
08:08
16.12.2013 17:13

solfrid.rod@lomedia.no

Kunnskapsdepartementets skisser av en felles sosialarbeiderutdanning har vakt harme. Tora Aasland roer nå gemyttene og forsikrer en framtidig treenighet som ligner dagens utdanningsstruktur.

Tre profesjonsutdanninger

Aasland vil bygge framtidas FO-utdanninger på det hun kaller tre grunnpillarer: En bachelor i sosialt arbeid tilsvarende dagens sosionomutdanning, en sosialpedagogisk bachelor tilsvarende dagens barnevernpedagogutdanning og en bachelor i sosial- og helsefag tilsvarende dagens vernepleierutdanning.

- Nå som arbeidet med stortingsmeldingen går over i en fase med mer politisk snekring, var det viktig for meg å prøve ut mine tanker med FO. Det har jeg nå gjort. Vi er fremdeles i prosess. Men hovedgrepet er å utvikle utdanningene ut fra disse tre grunnpillarene, sier Aasland til Fontene.

- Betyr tre grunnpillarer fortsatt tre selvstendige profesjonsutdanninger?

- Ja. Alle tre må styrkes, alle må være forberedt på endring. Det skal mer inn i hver av utdanningene for å styrke dem på det som ikke er godt nok dekket i dag, og for enda bedre å kunne møte framtidas behov.

Åpent på godt og vondt

- Mange har fryktet for profesjonen sin. Kan du berolige dem med at fellesutdanningen ikke dukker opp igjen?

- Den voldsomme uroen har vært unødig. Jeg har hele tiden understreket at jeg ikke har konkludert. Det har aldri vært snakk om å svekke utdanningene. Vi er alle enige om at de skal styrkes. Så er det mange meninger om hvordan vi best gjør det. Det er ulike profesjoner og ulike profesjonsinteresser.

- Hva har reaksjonene den siste tiden betydd for det hovedgrepet du nå tar med tre profesjonsutdanninger?

- Dette har vært en ekstremt åpen prosess, på godt og vondt. Jeg har ønsket det fordi jeg mener det er viktig å få innspill. Men det betyr også at uferdige dokumenter har nådd ut til mange. Jeg har hele tiden understreket at jeg ikke har konkludert. Men noen har misforstått og trodd at vi nærmest hadde en fastspikret konklusjon, og så har de reagert ut fra det

Mye gjenstår

Aasland understreker at mange spørsmål gjenstår før meldingen kan legges fram ved årsskiftet. Balansen mellom bredde- og spisskompetanse er et stort tema. Meldingen skal angi hva man skal lære på tre år og samtidig legge fornuftige veier for videreutdanning, master- og doktorgrader.

- En del nytt skal inn i hver av utdanningene. Kan det være aktuelt å utvide utdanningslengden til for eksempel fire år som lærerne har?

- I utgangspunktet vil jeg beholde alle disse tre som en treårig bachelor.

Styrker samhandlingen

Samarbeid, samhandling og kunnskap om andre profesjoners bidrag er blant de områdene Aasland vil ruste opp.

Profesjonsstolthet og profesjonsidentitet er i utgangspunktet bra, men kan også gjøre fagfolk blinde for andres kompetanse og kan stå i veiene for det samspillet som kreves i velferdstjenestene, mener hun.

Autorisasjon og mulig turnusår er blant sakene departementet nå skal ta stilling til. Et annet tema i meldingen er strukturen for videreutdanning, master- og doktorgradsløp. Det er viktig å sikre det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget, understreker Aasland.

- Har vunnet fram

Nestleder i FO, Mimmi Kvisvik, er svært fornøyd etter gårsdagens møte med Tora Aasland.

- Vi har vært bekymret for om vi ville klare å nå fram og få til den differensieringen vi vet at yrkesfeltene våre trenger. Nå kan vi slå fast at det politiske påvirkningsarbeidet har virket, sier Kvisvik.

- Betyr dette at dere nå puster helt ut i forhold til trusselen om sammenslåing?

- Det er ikke politisk konkludert. Men jeg opplever at statsråden er en alliert i å få til fortsatt tre profesjonsløp. Og jeg opplever at hun har hjerte for sosialfeltet.

Stille samtaler

FO har ikke ønsket å kommentere sitt eget arbeid med stortingsmeldingen i det siste. Mens andre har startet kampanjer, igangsatt opprop og skrevet kronikk, har forbundsledelsen blitt beskyldt for å være litt usynlig.

- Noen ganger er det tid for faner og flagg og ropert. Andre ganger er det tid for samtaler i lukkede rom, fastslår Kvisvik.

- Kan du si litt mer om hva FO har gjort de siste par ukene?

- Vi har argumentert og argumentert og argumentert overfor alle som kan tenkes å kunne påvirke denne prosessen, som for eksempel andre myndighetspersoner, høgskolemiljøer, Nasjonalt Råd for helse og sosialarbeiderutdanninger og referansegruppa for stortingsmeldingen.

Mye bra fra KD

Hittil har forslaget om å slå sammen utdanningene tatt mye oppmerksomhet. Med klare signaler fra statsråden om fortsatt tre profesjonsutdanninger blir det letter å løfte blikket mot langt mer positive tanker fra Kunnskapsdepartementet, mener Kvisvik.

Hun opplever at departementet virkelig ønsker å kvalitetssikre praksisperiodene. Og er også veldig fornøyd med signalene om et veiledet førsteår i yrkeslivet, noe KD vurderer for å lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv. Departementets planer for videreutdanning, master- og doktogradssløp er også musikk i FOs ører.

06.10.2011
08:08
16.12.2013 17:13