FN-konvensjon for funksjonshemmede

FNs hovedforsamling vedtok i forrige uke en egen konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nå gjenstår det å se om et tilstrekkelig antall stater ratifiserer avtalen.
19.12.2006
12:33
16.12.2013 00:00

- For første gang i verdenshistorien får man en konvensjon som gjelder alle mennesker med nedsatt funksjonsevne, fra vugge til grav, sier Knut Roger Andersen, leder for internasjonale avdeling i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU). Konvensjonen skal sikre at verdens 650 millioner funksjonshemmede får del i fundamentale menneskerettigheter på lik linje med alle andre.

Styrket rettssikkerhet

Foruten formuleringer om ikke-diskriminering og tilgjengelighet inneholder konvensjonen forpliktelser for statene til å gjennomføre tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne i praksis får de samme økonomiske, kulturelle, sosiale og politiske rettighetene som andre, samt det samme vern om integritet og rettssikkerhet.

Arbeidet med å skape en konvensjon for å beskytte og fremme funksjonshemmedes rettigheter har pågått i FN siden 2001.

Usikker ratifisering

Andersen fra NFU utrykker bekymring for hvorvidt avtalen blir ratifisert.

- Det er ingen grunn til å tro at for eksempel dagens administrasjon i USA vil ratifisere den. Tendensen er at de heller trekker seg fra avtaler, sier Andersen, og viser til at USA allerede har trukket seg fra FNs barnekonvensjon og landminekonvensjon.

Norge og EU foran

Han tror Norge og EU vil ratifisere konvensjonen, og håper på det samme fra de fleste afrikanske land. Kina er usikker, mens USA og en rekke arabiske land sannsynligvis ikke vil ratifisere, i følge Andersen.

Konvensjonen vil først tre i kraft når 20 land har ratifisert den. Ifølge en pressemelding fra Utenriksdepartementet vil konvensjonen etter planen bli åpnet for undertegning 30. mars 2007.

Radikal konvensjon

Flere stater vil sannsynligvis ikke ratifisere konvensjonen på grunn av radikale artikler. Funksjonshemmedes rett til å ta egne livsvalg og inngå rettslige avtaler er problematisk for flere stater. Konvensjonen gir funksjonshemmede rettslig handleevne på lik linje med andre.

- Dette er problematisk for flere stater. For eksempel arabiske land og Polen, som ikke har rettigheter for funksjonshemmede, sier Hedvig Ekberg, juridisk konsulent i NFU.

Integrering i skolen

- Integrering av funksjonshemmede i skolen møter motstand. Noen land argumenterer for at dette blir for dyrt økonomisk, mens andre er skeptiske til å integrere funksjonshemmede. Og de ønsker i hvert fall i ikke utviklingshemmede i skolene, forteller Ekberg.

Konvensjonen har et spesielt fokus på kvinner og barn med funksjonsnedsettelse. Retten til å bo for seg selv er et vanskelig punkt for arabiske land der ugifte kvinner ikke har lov å bo for seg selv. Videre er retten til seksualopplysning og eget seksualliv problematisk, opplyser Ekberg.

Konvensjonen om tvang

Under forhandlingene arbeidet den norske delegasjonen og representanter for norske interesseorganisasjoner for funksjonshemmede med avklaring av konvensjonens artikler om tvang og makt opp mot norsk lovverk. De var opptatt av at konvensjonen ikke ville komme i konflikt med kapittel 4A i sosialtjenesteloven, om begrensning av tvang og makt overfor utviklingshemmede.

- Den norske delegasjonens forståelse er at konvensjonen og norsk lovgivning ikke kommer i konflikt, sier Ekberg.

Lov mot diskriminering

- I forbindelse med ratifisering skal nåværende lovgivning og praksis gjennomgås for å sikre at vi oppfyller forpliktelsene, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding.

Regjeringen foreslår en egen lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, og tar sikte på å legge fram lovforslaget i løpet av 2007.

– Loven vil også inneholde krav til bedre tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Både offentlige og private virksomheter som skal betjene folk flest, må dermed tilrettelegge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha adgang på linje med andre mennesker, sier statsråden.

19.12.2006
12:33
16.12.2013 00:00