Få det unnagjort!

27.04.2005
10:52
15.12.2013 21:01

Sosialombudet i Fredrikstad, Krishna Chudasama, utfordrer sosialarbeiderne og sier at hun tror ikke det først og fremst er rammevilkårene som fører til at brukere av sosialtjenesten føler seg dårlig behandlet. Men hva er det, og hva kan gjøres for at et flertall av brukere i sosialtjenesten skal føle seg godt behandlet?Svaret er sannsynligvis knyttet til et flertall av tiltak som kan omfatte både rammer, holdninger og verdier. Sosialtjenesten fungerer ikke i et vakum, men er en del av samfunnet vårt. Våre holdninger til mennesker med problemer er en del av det vi mottar fra våre omgivelser og gjør til vårt. Holdningene kan være lite bevisste, og dårlig innarbeidet i vår samfunnsanalyse.

Dårlig arbeid vil kunne finnes i alle yrker, men bør får særskilt oppmerksomhet når det skjer i yrker som omfatter kontakt med svært sårbare grupper. Blant leger, psykologer, vernepleiere og sykepleiere er det innarbeidet en sanksjonsmulighet mot dårlig arbeid gjennom autorisasjonsordningen. FO har i mange år arbeidet for å få en tilsvarende ordning for sosionomer og barnevernpedagoger. En viktig hensikt er å gjøre det klarere hvilket ansvar som tilligger den enkelte yrkesutøver, og å ha en sanksjonsmulighet dersom vedkommende ikke skulle være seg sitt ansvar bevisst. FO mener også at autorisasjon vil gi et klarere bilde av hvilken kompetanse yrkesutøverne har.

Politikere høyt opp i systemet har flere ganger bedyret at dette er en god ide. Likevel kan det se ut som om ingenting skjer. Denne tregheten er det vanskelig å se bakgrunnen for.Nå har de en ny sjanse. I forbindelse med høringsrunden om ny felles lov for helse- og sosialpersonell kan departementet gripe sjansen og hente fram forslaget om autorisasjon. Det burde være nokså raskt unnagjort, og så får departementet frigjort litt kapasitet til de virkelig store og tunge problemene i helse- og sosialsektoren. Som for eksempel hvordan vi kan skape et samfunn som reduserer behovet for sosialkontor.

27.04.2005
10:52
15.12.2013 21:01