TURNUSSTRID: Medleverturnus er i prinsippet bra, problemet er at Aberia bruker medleverturnus overfor barn uten rus- eller atferdsbakgrunn, mener avtroppende hovedtillitsvalgt i Aberia Ung, Rune Aadalen. Valg av turnus kan ikke avhengige av beboernes problemer eller diagnoser, det avgjørende er kravene til kontinuitet og tilstedeværelse som følger av behandlingsopplegg og omsorgsbehov, skriver Aberia-direktør Nina Torp Høisæter i dette innlegget.

TURNUSSTRID: Medleverturnus er i prinsippet bra, problemet er at Aberia bruker medleverturnus overfor barn uten rus- eller atferdsbakgrunn, mener avtroppende hovedtillitsvalgt i Aberia Ung, Rune Aadalen. Valg av turnus kan ikke avhengige av beboernes problemer eller diagnoser, det avgjørende er kravene til kontinuitet og tilstedeværelse som følger av behandlingsopplegg og omsorgsbehov, skriver Aberia-direktør Nina Torp Høisæter i dette innlegget.

Eirik Dahl Viggen

Aberia:

Medleverturnus til beste for beboere og ansatte

Medleverordninger legger til rette for større grad av stabilitet og kontinuitet, noe som både brukere, fagfolk og pårørende mener har positiv betydning for barn og unge som bor i institusjonene.
04.03.2016
11:25
04.03.2016 11:35

Nina Torp Høisæter, administrerende direktør Aberia

Nina Torp Høisæter, administrerende direktør Aberia

Aberia

Fontene-artikkelen «– Aberia strekker turnusen for langt» utelater sentrale fakta og tegner et lite nyansert bilde av ordningen der medleverturnus benyttes i døgndrift av institusjoner for barn og unge.

I Aberia har vi fokus på to avgjørende forhold: kvalitet i tjenestetilbudet og ivaretagelse av personalet som vår viktigste ressurs for de brukerne vi er til for.Enkelte behandlings- og omsorgsinstitusjoner for barn og unge har oppgaver som enten krever at de ansatte er til stede kontinuerlig i lengre perioder eller hvor det er sterkt ønskelig ut ifra brukernes behov for omsorg eller behandlingsopplegg. Beboere ved institusjonene vil med en slik ordning forholde seg til samme omsorgsperson gjennom døgnet, og opplever på den måten mer kontinuitet, stabil voksenkontakt, færre avbrudd og personalskifter – noe som er svært viktig for omsorgs- eller behandlingstilbudet.

Les også: – Ulovlig arbeidstid i asylbarnevernet

Færre avbrudd og personalskifter var nettopp formålet da Arbeids- og sosialdepartementet fastsatte den midlertidige forskriften i juni 2005.

Barnevernpanelet, som avga sin rapport til Barne- og likestillingsdepartementet i 2011, anbefalte også at man i høyere grad bør vurdere medleverskap for ansatte i barnevernsinstitusjoner. Panelet begrunnet dette med at det er stressende for unge å måtte forholde seg til mange voksne i løpet av én dag. Dette er i tråd med flere gjennomførte undersøkelser og evalueringer som tar for seg medleverordninger og langturnuser, og effektene av disse. Disse studiene ser alle ut til å peke i retning av klare positive erfaringer.

Medleverordningen har nylig blitt evaluert av Fafo. Fafo fant at de ansatte i hovedsak er fornøyde med langturnus og medleverordninger. Flere av de som arbeider innenfor rammen av medleverordningene legger stor vekt på at turnusordningene har stor betydning for stabilitet og kontinuitet i tjenestetilbudet.

Når vi benytter medleverordningen er dette skriftlig avtalt og nedfelt i egen særavtale som er fremforhandlet i samarbeid med de ansattes organisasjoner. I årlige medarbeiderundersøkelser er arbeidstid og andre sentrale personalpolitiske spørsmål en viktig del av undersøkelsen vår. Når det gjelder personalets egen tilbakemelding på hvordan de opplever medleverturnusen er dette et av punktene som personalet flere år på rad har gitt en unison, positiv tilbakemelding på gjennom blant annet disse undersøkelsene. I trivselsundersøkelse gjennomført av Netigate i 2015; på en skala fra 1-5 får Aberia score 4,21 på spørsmål om personalet er fornøyd med arbeidstidsordningen. Tendensen er økende (4,18 i 2014).

Den økonomiske kompensasjonen for medleverturnusen er også fremforhandlet med tillitsvalgte og nedfelt i avtaleverket.

Ansatte har gjennom stillingsannonsen og intervju blitt godt informert om turnusen, samt skriftlig samtykket til turnusen i ansettelseskontrakten.

Mange ansatte oppgir også medleverturnus som en attraktiv ordning og en av årsakene til at de velger å søke jobb hos oss.

I anbud gjennomført av Bufdir brukes medleverturnusen i gjeldene behandling og prisen som er framforhandlet med Bufdir er basert på denne ordningen.

Utvalget som er nedsatt for å vurdere ordningen konkluderer med det bør vurderes å gjøre medleverforskriften til en permanent ordning. Videre mener utvalget at det må vurderes om det er behov for å endre dagens regulering til å gjelde flere institusjoner og driftsenheter med samme type brukerbehov.

Grunnen til at forskriften begrenser virkeområdet til institusjoner som arbeider med adferds- eller rusproblemer, skyldes først og fremst at det var i slike institusjoner medleverordningene var i bruk da forskriften ble fastsatt i 2005.

Begrunnelsen for medleverordningen er imidlertid minst like sentral i dag som den var da forskriften kom for mer enn 10 år siden. Samfunnet og utfordringene rundt oss har endret seg men det er ingen ting som skulle tilsi at behovet ikke også skal gjøre seg gjeldende for de aller mest sårbare unge i vårt samfunn i dag; enslige mindreårige asylsøkere.

Våre unge medmennesker som kommer alene til et fremmed land med stort behov for stabile omgivelser som mest mulig ligner på det de savner aller mest; et trygt tilholdssted med stabile voksne som skal støtte dem på den lange og vanskelige veien videre for å bli godt integrerte.

Medleverforskriften gjelder for både private og offentlige institusjoner. Undersøkelser viser likevel at den i dag hovedsakelig benyttes i private virksomheter. Arbeidstidsordningene i det offentlige åpner i liten grad åpner for arbeidstid ut over 40 timer per uke i snitt.

I Aberia vil vi fortsette å bruke denne muligheten som en av våre fremste fortrinn og styrker som en seriøs, privat aktør som vektlegger brukernes beste og et tjenestetilbud som tilrettelegger for å bygge relasjoner og oppnå behandlingsgevinst gjennom kontinuitet og tilstedeværelse, trygghet og tillit. Vi gjør det i nært samarbeid og gjennom god dialog med våre ansatte.

I 2016 kan ikke valg av arbeidstidsordningene være avhengige av hvilke typer problemer eller diagnoser pasienter og beboere har. Det avgjørende må være de krav til kontinuitet og tilstedeværelse som følger av beboernes behandlingsopplegg og omsorgsbehov.

Vi vet vi har våre ansattes støtte når vi står fast ved at det må være den faglige vurderingen av omsorgs- og behandlingsopplegget som er avgjørende.

Vi setter vår lit til at dette også blir konklusjonene hos lovgiver, våre samarbeidspartnere og arbeidstilsyn når dialogen er sluttført.

Hva er medleverturnus?

Arbeidstidsordning brukt i private selskaper og stiftelser som tilbyr institusjonsplasser for atferdsungdom eller rusavhengige.

Betyr at de ansatte er på institusjonen flere døgn enn det arbeidsmiljøloven tillater.

Er likevel tillatt takket være en midlertidig forskrift iverksatt under Bondevik-regjeringen, men som regel dersom institusjonen er opprettet for brukere med rus/psykiatri og/eller alvorlige atferdsproblemer.

Ble opprettet for å imøtekomme de tradisjonelle ruskollektivenes arbeidsfellesskap.

Betyr også at det trengs færre ansatte til å fylle turnusen.

Har lenge blitt kritisert av FO, som mener mange private selskaper bevisst bruker ordningen for å senke lønnskostnadene.

Gjør ifølge FO at bedriften får mer arbeidstid ut av hver ansatt, uten å kompensere tilstrekkelig med økt lønn.

Gir ifølge selskapene færre avbrudd og overganger. Dermed, mener de, er det til beste for barna og ungdommene de skal hjelpe.

Framheves også av barnevernsbarnas organisasjoner som positivt for barn og unge i institusjon.

Kilde: Fontene

04.03.2016
11:25
04.03.2016 11:35

Hva er medleverturnus?

Arbeidstidsordning brukt i private selskaper og stiftelser som tilbyr institusjonsplasser for atferdsungdom eller rusavhengige.

Betyr at de ansatte er på institusjonen flere døgn enn det arbeidsmiljøloven tillater.

Er likevel tillatt takket være en midlertidig forskrift iverksatt under Bondevik-regjeringen, men som regel dersom institusjonen er opprettet for brukere med rus/psykiatri og/eller alvorlige atferdsproblemer.

Ble opprettet for å imøtekomme de tradisjonelle ruskollektivenes arbeidsfellesskap.

Betyr også at det trengs færre ansatte til å fylle turnusen.

Har lenge blitt kritisert av FO, som mener mange private selskaper bevisst bruker ordningen for å senke lønnskostnadene.

Gjør ifølge FO at bedriften får mer arbeidstid ut av hver ansatt, uten å kompensere tilstrekkelig med økt lønn.

Gir ifølge selskapene færre avbrudd og overganger. Dermed, mener de, er det til beste for barna og ungdommene de skal hjelpe.

Framheves også av barnevernsbarnas organisasjoner som positivt for barn og unge i institusjon.

Kilde: Fontene