Barneombudet: – Slapt tilsyn i barnevernet

Tilsyns- og klageordningene i barnevernet sikrer ikke barna. Fylkesmannen må også vurdere selve kvaliteten på barneverntiltakene, krever Barneombudet.
24.03.2010
11:30
16.12.2013 12:55

edv@lomedia.no

En rekke behov for forbedringer listes opp i Barneombudets rapport denne uken:

– Minst to nye stillinger til hvert barnevernkontor lokalt. Kommunalt barnevern må også få penger til å kunne rette opp mangler som avdekkes av Fylkesmannen til enhver tid.

– Det må bli lettere for barna å klage på saksbehandling og tiltak i barnevernet. Barnevernet må hjelpe dem med å klage.

– Informasjonsflyten fra Fylkesmannen til politiske myndigheter må bli langt bedre.

– Bedre statistikk om oppfølging av bekymringsmeldinger.

– Innføre frister for å rette opp avvik.

– Også Bufetat må underlegges tilsyn, ikke bare kommunalt barnevern.

Det er en stor svakhet at Fylkesmannen ikke kan ansvarliggjøre Bufetat, påpeker rapporten fra Barneombudet videre. Fylkesmannen bør kunne bøtelegge lokalt og statlig barnevern som ikke holder mål.

Dessuten anmelde dem ved mistanke om straffbare forhold, for eksempel i institusjonene.

Ikke minst bør Fylkesmennene ha flere egeninitierte tilsyn der de ser på innholdet, kvaliteten og tilgjengeligheten i barnevernet. Inkludert tilsyn med ettervernet for unge voksne over 18 år, konkluderer Barneombudet.

24.03.2010
11:30
16.12.2013 12:55