JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Svakt kvalifiseringsprogram

FO mener forslag til kvalifiseringsprogram i Nav har flere svakheter. Stønadsnivået og forsørgertillegget som foreslåes er for lavt, er FOs viktigste ankepunkt.
18.09.2007
13:32
16.12.2013 02:16

Programmet skal hjelpe personer som er avhengig av sosialhjelp over tid, eller står i fare for å bli det, til å kvalifisere seg for arbeidslivet. Kvalifiseringsprogrammet skal inn som et nytt kapittel 5A i sosialtjenesteloven.

Midler til gjennomføringen av kvalifiseringsprogrammet må øremerkes, mener forbundet. Videre må den sosialfaglige kompetansen sikres gjennom bemanningsnormer og forskrifter. Dette er noen av endringene FO foreslår i sitt innspill til LO i forbindelse med Arbeids- og inkluderingsdepartementets forslag om Kvalifiseringsprogram for sosialtjenestemottakere.

Anstendig levenivå

I brevet som FO sendte til LO i begynnelsen av september skriver forbundet at størrelsen på stønadsnivået handler om viljen til å bekjempe fattigdom og å sikre at alle har et anstendig levenivå og et verdig liv:

«Det forutsetter at det innføres en nasjonal norm for sosialhjelp på minimum SIFOs standardbudsjett, der livsopphold for en mann (20 – 60 år) i 2007 utgjør 6 830 kroner i måneden. Boutgifter kommer i tillegg», skriver FO.

Forbundet mener kvalifiseringsstønaden bør ligge over dette. Slik at deltakerne i kvalifiseringsprogrammet skal kunne konsentrere seg om å kvalifisere seg og ikke tappes for energi på grunn av økonomiske bekymringer. Derfor er det bra at kvalifiseringsstønaden utløser bostøtte.

Heve satsene

I utredningene har diskusjonen om stønadsnivå vært preget av økonomisk insentivtenking. Tanken har vært at det nødvendig å begrense offentlige trygder og holde ytelsene på et lavt nivå for at folk skal «gidde» å jobbe.

«FOs erfaring er motsatt. Folk ønsker å jobbe, men har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet, eller blir utstøtt når helsa skranter og de ikke lenger kan yte 100 prosent. Det er heller ingen forskning som støtter opp under at incentivtenkningen fungerer i praksis. Tvert imot viser erfaringene at i kommuner der det er en viss raushet i utmålingen av sosialhjelp, kommer klientene seg raskere ut i jobb og blir økonomisk sjølhjulpne», skriver forbundet.

FO foreslår derfor en heving av stønadsnivået slik at kvalifiseringsstønaden tilsvar minst 3G, det vil si 200 436 kroner som skal skattlegges. Forbundet mener også at kvalifiseringsstønaden bør utløse dekning av utgifter til barnehage og SFO. FO mener også at forsørgertillegget minst må tilsvare det som i dag gis ved tidsbegrenset uførestønad (34 200 kroner per år per barn.) FO presiserer at beløpet ikke må underlegges behovsprøving.

Forlenge programmet

Programmet foreslås som et helårig program på full tid. Departementet åpner for forlengelse av kvalifiseringsperioden. I brevet til LO uttrykker FO glede over at lovforslaget åpner for forlengelse ut over 2 år, men mener lovteksten legger unødvendige prosedyrer til grunn for forlengelse. Fellesorganisasjonen foreslår at teksten endres

"”§5-4 får samme ordlyd som indroduksjonslovens §5: ”Programmet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Når særlige grunner taler for det, kan programmet var inntil tre år.””

Kvalifiserte ansatte

FO skriver til LO at forbundet er glad for at inngangskriteriene for å kunne delta i kvalifiseringsprogrammet er bred. Slik kriteriene er utformet forutsetter de stor grad av skjønn. Dette stiller store krav til ansattes kompetanse og fokus på etiske standarder i sitt arbeid. De fleste av sosialtjenestens fagpersoner har bachleor i sosialt arbeid. Mange har ett til to års videreutdanning.

«For å sikre høy kvalitet i tjenesten må det utarbeides en differensiert og tilpasset opplæringsplan for den enkelte ansatte som bygger på den utdanningsbakgrunn de har.»

For å sikre dette mener FO at Stortinget må legge rammer for faglig kompetanse og bemanningsnormer i Nav gjennom forskrift.

I sosialtjenesten må det være stillinger som etterspør sosionomer med mastergrad for å sikre evaluering av tjenesten og utvikling av tjenestens kvalitet, mener FO.

Statlig betaling

FO påpeker videre at ordningen med kvalifiseringsprogram og stønad må underlegges andre klage- og tilsynsordning som øvrige tjenester under sosialtjenesteloven.

«Det er viktig at ordningene gjennomgås og vurderes på nytt, både ut fra faglig og rettsikkerhetsperspektiv. FO er kritisk til at kommunene får finansieringsansvaret for kvalifiseringsstønader og kommunale tjenestetilbud knyttet til ordningen.»

Forbundet skriver til LO: «FO er i tvil om at Nav-reformen kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte uten øremerking av midler til den kommunale sosialtjenesten. Øremerkede midler må gå til bemanning, kompetanseutvikling og kvalifiseringsstønad.»

I høringssvare til Departementet utdyper FO begrunnelsen med undersøkelse utført av Kommunenes Sentralforbund som viser at de økte rammeoverføringene til kommunene ikke har kommet sosialtjenesteområdet til gode.

18.09.2007
13:32
16.12.2013 02:16