JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

FO: Skeptisk til ny yrkesskadeordning

Regjeringen foreslår ny yrkesskadeordning. FO er skeptisk til et halvveis forslag, der flere sider ved ny arbeidsskadeforsikringslov ikke er klargjort.
22.08.2007
08:00
16.12.2013 01:54

Regjeringen sendte i mai forslag til ny yrkesskadeordning på høring. Regjeringen ønsker å innføre én yrkesskadeerstatningslov. Erstatningsloven skal fjernes fra Folketrygden og yrkesskadeerstatningen skal baseres på en arbeidsskadeforsikring. På høring er kun forslag til organisering.

- Hvis en skal få til arbeidstakervennlige ordninger, må vi se helheten i hvordan ny arbeidsskadeforsikringslov, organisering og tilrettelegging kommer til å bli. Ut fra det forslaget som presentert er FO fremdeles skeptisk til hvordan dette vil slå ut for den enkelte arbeidstaker, uttaler FO i sitt innspill til LO.

Mister erstatningsretten

I dag gis økonomisk kompensasjon ved yrkesskade og yrkessykdommer, dels gjennom folketrygden og dels gjennom lov om yrkesskadeforsikring. I avtaleverket for offentlig sektor er trygdens vedtak bindende for forsikringsoppgjøret. Med endringsforslaget vil denne tariffretten forsvinne, mener FO.

FO mener derfor at en ny arbeidsskadelov heller bør inneholde forslag om at trygdens vedtak gjøres bindende for oppgjør med forsikringen. LO har tidligere krevd det samme.

Oppretter arbeidsskadeenhet

Forslaget fra regjeringen innebærer at det blir opprettet en frittstående og uavhengig arbeidsskadeenhet, som skal avgjøre krav om erstatning ved yrkesskade. Gjennom å samle kompetansen på et sted ønsker regjeringen å sikre god og riktig saksbehandling på et vanskelig rettsområde.

Forsikringsselskapene skal saksfremstille yrkesskadeforsikringene. FO mener hele saksbehandlingen må ligge i arbeidsskadeenheten, hvis den blir opprettet. FO er også skeptisk til at det nye frittstående organet skal finansieres av forsikringsbransjen. Det kan indirekte føre til en for stor innflytelse fra forsikringsbransjen, mener forbundet.

Trygderetten bør være klageinstans

En klageinstans skal kunne overprøve alle sider av saken. Regjeringen ønsker innspill på klageinstansordning. De nevner spesielt to løsninger. Det ene forslaget er å opprette en uavhengig klagenemnd og det andre er å legge klagebehandlinga til Trygderetten. LO har støttet det siste forslaget ved høring til yrkesskadeutvalget.

Dette støtter FO i sitt innspill til LO. Trygderetten har gode og innarbeidede rutiner på hvordan slike klagesaker skal behandles, vil ikke ha behov for opparbeidelse av ny kompetanse og har opparbeidet en sterk tillit i befolkningen, mener FO.

Nok en utredning

Regjeringen utsetter på nytt gjennomgang av hvilke sykdommer som skal regnes som yrkesskade. Regjeringen vil gjennomføre en ny utredning. Ekspedisjonssjef Tomas Berg i Arbeids og inkluderingsdepartementet opplyser at det ikke er avgjort på hvilken måte saken skal utredes eller når det vil skje. Departementet mener det er gode grunner til å gjøre en ny og grundig utredning av dette spørsmålet, og vil vurdere hvordan dette best kan gjøres.

FO mener at en ny arbeidsskadelov ikke kan vedtas uten at yrkesskadelisten over arbeidsskader som skal godkjennes er oppdatert og ivaretar fysiske og psykiske belastningskader.

Mange arbeidstakere får psykiske og fysiske belastninger og skader som ikke omfattes av dagens yrkesskadeerstatning. Det er muskel- og skjelettlidelser som i hovedsak rammer kvinner som faller utenfor yrkesskadeforsikrings¬lovens dekningsområde. Yrkesskadeforsikring må også gjelde for arbeidstakere som på grunn av sitt arbeid blir utsatt for trusler og vold av klienter på fritiden, uttaler LO i sitt handlingsprogram.

Hva med NAV?

FO er skeptisk til at alle bestemmelsene vedrørende yrkesskadeerstatning skilles ut fra folketrygdloven. Dagens bestemmelser om yrkesskader i Lov om folketrygd har en klar sammenheng med andre ytelser etter Lov om folketrygd.

«FO ser at det er en nær og viktig sammenheng mellom yrkesskadeerstatningssakene og trygderettighetene/ordningene. Yrkesskadede arbeidstakere vil også i framtiden ha behov for tjenester fra NAV, dette gjelder både sykepengerettigheter, rehabilitering, attføring og eventuelt pensjonsrettigheter,» skriver de i innspillet til LO.

Tar stilling i september

Høringsfristen for forslaget fra regjeringen er 1. oktober. LO er i gang med å utarbeide et høringssvar på bakgrunn av innspillene fra fagforbundene. Sekretariatet vil i løpet av september behandle saken, opplyser jurist Kristin Robberstad i LO.

22.08.2007
08:00
16.12.2013 01:54