Frisk satsing

Tre forskningsprosjekter på barnevern har kommet gjennom nåløyet til Velferdsprogrammet.
05.06.2007
13:08
16.12.2013 01:21

" ”Snakk med oss”, Barnevern og barns deltakelse, prosjektleder Liv Mette Gulbrandsen ved Høgskolen i Oslo." " Norwegian Child Protection in a Comparative Perspective, prosjektleder Marit Skivenes ved UNIFOB Bergen. " Barnevern og Ettervern – Delprosjekt 1, prosjektleder Lars Bjarne Kristofersen, ved Nova.

Snakker med barna

Prosjektet ”Snakk med oss” – Barnevern og barns deltakelse har som målsetting å utvikle kunnskap om barns deltakelse i barnevernet, og hvordan man kan utvikle arbeidsformer som tar bedre vare på barna. Forskerne skal samarbeide tett med praksisfeltet og brukerne for å få fram den relevante kunnskapen. Forskerne ønsker å formidle resultatene fra prosjektet på en slik måte at det når både aktørene i feltet, politikere og planleggere, samt brukerne av barnevernets tjenester.Prosjektperioden varer ut 2008, og har fått en bevilgning på 1 500 000 kroner.

Offentlig versus privat ansvar

Hovedmålet med Norwegian Child Protection in a Comparative Perspective er å kartlegge offentlighetens ansvar for unge som befinner seg i risikosonen. Man vil analysere hvor skillelinjen mellom det offentliges og foreldrenes ansvar for barn går. Forskerne skal også granske innholdet i definisjonen ”barnets beste”. I tillegg skal forskerne gjøre sammenligninger med forholdene i europeisk og amerikansk barnevern både ut fra politisk, sosiologisk og helsefaglig perspektiv. Multietniske utfordringer vil ha spesiell oppmerksomhet i dette forskningsprosjektet. Forskerne mener resultatene vil få stor betydning for beslutningstakerne på samtlige nivåer i velferdssystemet.Prosjektet varer ut 2008 og har fått en bevilgning på 4 000 000 kroner.

Voksne barnevernsbarn

I prosjektet Barnevern og ettervern – marginalisering, multietnisitet og autonomi skal forskerne finne ut av ”karrieren” og utviklingstrekkene ungdom har hatt i barnevernet. De skal også se på den sosiale eksklusjonen som har funnet sted i løpet av ettervernsfasen og i tidlig voksen alder. Forskerne ønsker også å gjøre en analyse av hvor mange unge som frivillig fortsetter i fosterhjem og institusjonsopphold, og andre oppfølgingsformer. De skal videre se på utdanningsnivå, inntekt og helsestatusen for de unge voksne i alderen 18 til 30 år. I tillegg skal forskerne gjøre en analyse av dødelighet og dødsårsaker blant ungdommen og deres foreldre.Prosjektet skal vare ut 2008 og har fått en finansiering på 497 000 kroner.

05.06.2007
13:08
16.12.2013 01:21