JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Venstre om!

– Statsbudsjettet for 2006 er endringer for fellesskap, velferd og bedre fordeling, avsluttet finansminister Kristin Halvorsen sin finanstale til Stortinget.Den rød-grønne regjeringen vil forsøke å avskaffe fattigdommen i Norge.
18.11.2005
14:29
15.12.2013 21:27

Kristin Halvorsen presiserte at regjeringens endringer skjer innenfor ansvarlige budsjettrammer, basert på samme bruk av oljepenger som Regjeringen Bondevik la opp til. Flertallsregjeringen endrer Bondevik-regjeringens budsjett med til sammen 8,1 milliarder kroner. Blant annen økes kapital– og formuebeskatningen for de ti prosent rikeste. Skattelettelsene for neste år avlyses, og skatte– og avgiftsnivået økes med om lag tre milliarder i forhold til inneværende år.

Trenger flere fagfolk

Som kommunal- og regionalminister Åslaug Haga bebudet i Soria Moria-erklæringen øker de frie inntektene til kommunene med 5,7 milliarder kroner sammenliknet med i år. Det er 3,8 milliarder mer enn Bondevik-regjeringens forslag.– På en rekke områder mener vi budsjettforslaget tar positive grep som kan føre til bedre tilbud, høyere kvalitet og økt kompetanse innenfor både sosialtjenesten, barnevernet, rusomsorgen og tilbudet til mennesker med psykisk utviklingshemning, sier forbundsleder Randi Reese i FO. – For at dette skal oppnås må kommunene prioritere tjenestetilbudet til befolkningen. De har fått muligheten til dette med den markante økingen av overføringene til kommunene. Hun mener den økte satsingen krever flere fagfolk og høyere kompetanse. – Antall kommuner som overskrider fristene innenfor barnevernet er økende, og helsetilsynet har avdekket mange tilfelle av ulovlig bruk av tvang innenfor omsorgen for mennesker med psykisk utviklingshemming. Det er klart behov for flere stillinger for våre yrkesgrupper. Derfor er vi skuffet over at Bondevik-regjeringens forslag om å redusere antallet studieplasser innefor bachelorprogrammene i sosialt arbeid, barnevern og vernpleie med i alt 210 ikke blir reversert, sier Reese.

Vil avskaffe fattigdommen

Allerede i statsbudsjettet for neste år vil regjeringen styrke innsatsen mot fattigdom med 493 millioner kroner, i tillegg til Bondevik-regjeringens vekst på 327 millioner kroner. De målrettede tiltakene som er iverksatt med utgangspunkt i Tiltaksplan mot fattigdom i perioden 2002 – 2005 videreføres. Økningen vil i hovedsak skje gjennom Regjeringens forslag om å øke barnetillegget for personer som mottar rehabiliteringspenger og attføringspenger. Regjeringen ønsker også å gjeninnføre integreringstilskuddet for familiemedlemmer som blir gjenforent med personer som har opphold på humanitært grunnlag (100 millioner kroner). – Siden kommunene igjen vil motta integreringstilskudd for familiegjenforente, bør bosettingen kunne gå raskere, og dermed på sikt gi mulighet for en økning av kvoten for overfingsflyktninger, sier arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hansen.

Barnehagetid for minoritetsbarn

Regjeringen forslår å omprioritere 10 millioner kroner til forsøk med gratis kjernetid i barnehage for alle barn i områder med høy andel minoritetsspråklige barn.– Soria Moria-eklæringen har ambisiøse og gode målsetninger i kampen mot fattigdom. Derfor er det skuffende at regjeringen ikke gjør mer med sosialhjelpssatsene enn det som lå inne fra regjeringen Bondevik, sier forbundslederen. – Når dette er sagt er vi selvsagt glade for at de rød-grønne plusser på en rekke viktige og gode tiltak som vil ha fattigdomsbekjempende effekt, for eksempel en økning av tiltaksplasser, det økte barnetillegget i attførings- og rehabiliteringsytelsene, gjeninnføring av integreringstilskuddet, tiltak for rusmisbrukere og bedre tannhelse for innsatte i fengsel. Gledelig er det også at universelle ordninger styrkes gjennom senkingen av maksimumsprisen i barnehagene og øking av bostøtten, fortsetter hun.

Styrker arbeidsmarkedspolitikken

Som et ledd i kampen mot arbeidsledighet foreslår Regjeringen å sette inn vel 2.000 flere ordinære tiltaksplasser i 2006 enn Bondevik-regjeringen. Samlet foreslås det et gjennomsnittlig nivå på om lag 12.500 plasser i 2006, fordelt med 14.000 plasser i 1. halvår og 11.000 plasser 2. halvår. Nivået for 2. halvår 2006 skal vurderes på nytt i Revidert nasjonalbudsjett 2006.Regjeringen ønsker å styrke Aetat med 40 nye stillinger, og vil bruke 20 millioner kroner for å få dette til. Regjeringen opprettholder forslaget fra forrige regjeringen om målrettede arbeidsmarkedstiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp og innvandrere, og å gjøre tiltakene landsomfattende. – Vi vil legge fram en helhetlig plan for avskaffelse av fattigdom. Planen skal blant annet inneholde en målrettet politikk med tiltak, slik at flest mulig kan leve av arbeidsinntekt. Vi vil også foreta en gjennomgang av sammenhengen mellom ulike trygde– og sosialytelser for å sikre et godt samlet stønadsnivå, lover Bjarne Håkon Hansen i en pressemelding.

Litt penger til mange

Ferietillegget for dagpengemottakere gjeninnføres basert på opptjening fra 1.7.2006. Helårseffekten av dette tiltaket anslås til 750 millioner kroner (bare en halvårseffekt i 2007). Regjeringen vil sikre 34 ukers dagpenger under permittering. I dag er det mulig å få dagpenger under permittering i 42 uker (midlertidig forskrift). I følge Bondevik-regjeringen skulle den lovbestemte trygdeperioden på bare 26 uker tre i kraft fra 1.1.2006. Økningen av antallet uker innebærer en kostnad på 180 millioner kroner.Regjeringen ønsker også å fjerne arealkravet i bostøtten for personer med grunnstønad, hjelpestønad og sosialhjelp. Dette er beregnet til 35 millioner kroner.Regjeringen vil bevilge 10 millioner kroner for å styrke arbeidet med retur av utlendinger med ulovlig opphold, og intensivere innsatsen for å få til tilbaketakelsesavtaler med andre land.

Likelønnskommisjon

I Soria Moria-erklæringen lovet Regjeringen å opprette en likelønnskommisjon. – Vi er veldig fornøyde med at regjeringen allerede i år setter av penger til denne, fortsetter forbundsleder Randi Reese. – Det er feil at kvinner med høyskoleutdanning skal tjene mindre enn menn med tilsvarende utdanningsnivå. Som fagforbund er vil glad for at regjeringen vil gi oss drahjelp i likelønnskampen. Gledelig for fagorganiserte er at Regjeringen foreslår å øke fradraget for fagforeningskontingenten fra 1.800 kroner til 2.250 kroner. Anslått helårseffekt av dette tiltaket er 115 millioner kroner.

18.11.2005
14:29
15.12.2013 21:27