JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Gir barn gode opplevelser

Flere barn enn før lever i lavinntektsfamilier. Nav Kristiansand jobber for å gi flest mulig av dem en brukbar barndom.
07.11.2012
15:54
16.12.2013 20:50

mia.paulsen@lomedia.no

I Kristiansand har Nav i ett år jobbet for mer barneperspektiv i tjenesten.

– Noen barn lever på sosialhjelp gjennom hele barndommen. Vi ønsker å kompensere dem for det. Og hvis foreldre mister inntekt, er det viktig å se på hva det fører til for barna. Vi har ekstra fokus på familier med enslige forsørgere, innvandrere og andre i overgangen mellom ulike stønader, sier sosialarbeider Gry Veronica Solstad I Nav Kristiansand. Hun er prosjektansvarlig for barneprosjektet i Norges største Nav-kontor. Prosjektet er en arv fra HUSK- prosjektet i sosialtjenesten før Nav ble opprettet.

Årskort til dyreparken

Kristiansand kommune har de siste åra bevilget om lag en million kroner årlig til tiltak for barn i fattige familier.

– Barn skal ikke lide og være avstengt fra å delta på barnas arenaer. Vi er opptatt av å dekke utgifter til kontingenter og eventuelt nødvendig utstyr som fotballutstyr og sykler, forteller Solstad. I skattkammeret sitt har hun liggende årskort til Kristiansand Dyrepark for hele familier, svømmekort og busskort. Storskala innkjøp gjør at hun får mye ut av pengene.

Tror det jevner ut

– Noen vil kalle det klatting. Men vi tror dette bidrar til å utjevne forskjeller. Det er viktig for barn å kunne fortelle historier om ting de har opplevd på lik linje med andre når de kommer tilbake fra ferier, sier Solstad.

Enkelte kommuner har valgt å dele ut såkalte aktivitetskort, en form for klippekort til aktiviteter. Ulempen med det er at de som bruker kortene kan utpekes som nav-brukere.

– Men vi vil ikke at det vi gir skal identifisere barna som brukere av nav. Derfor gir vi gavekort, slik som du kunne fått av bestemor til jul, sier Gry Veronica Solstad.

Åtte barneansvarlige

I Nav Kristiansand har de utpekt åtte barneansvarlige. De åtte skal være spesielt oppmerksomme på barnas synsvinkel og kan veilede kolleger som jobber med familier. En viktig oppgave er å veilede familiene om hvilke tjenester det kan være aktuelt å søke hjelp fra.

Flertallet av de barneansvarlige er sosialarbeidere, men hovedsaken er ifølge Solstad å få tak i dem som ønsker å gjøre en ekstra innsats for barna. De barneansvarelige beholder nemlig sine øvrige oppgaver. Til gjengjeld er de så heldig å få tilgang på en mengde kurs. Kompetansehevingen har vært massiv på områder som traumer, vold, barn og rus med mer, forteller Solstad.

Prosjektet tar slutt i desember. Da må de barneansvarlige klare å koordinere seg selv og føre arbeidet videre.

En vei å gå

– VI burde nok hatt flere ressurser. En av utfordringene er å vedlikeholde et godt tverrfaglig og tverretatlig nettverk. Det er viktig å ta tak tidlig, sier Gry Solstad.

Hun mener også at det fortsatt er en vei å gå til en fullt ut barnevennlig tjeneste. Nav Kristiansand fikk nylig avvik under et tilsyn fra fylkesmannen. Tilsynet viste at noen barnefamilier ikke ble individuelt vurdert når de søkte om økonomisk sosialhjelp, og at det ikke i stor nok grad ble brukt skjønn.

– Kristiansand har som mange andre kommuner satser for maksimum stønad. Det var nok en viktig grunn til avviket. Dessuten hender det at vi kartlegger barnas situasjon uten at det går fram av saken. Det er flott at vi fikk besøk av Fylkesmannen. Det markerte at vi på systemnivå må ha rutiner som viser at vi følger loven, sier Gry Solstad.

Nav bør i sin alminnelighet ha mer fokus på barn, mener hun. Nav har ifølge loven et særskilt ansvar for å ivareta barna i familier som mottar stønad. Barna skal sikres en trygg oppvekst, og de skal kunne delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter.

– Loven er klar på navs ansvar for å ta barneperspektivet. Det bør være barneansvarlige på alle nav-kontorene, sier Gry Solstad.

Flere fattige

Andelen fattige i Norge har økt de siste tiåra, viser en ny rapport fra Nav. Økningen har imidlertid stoppet opp.

Men andelen fattige blant barna i Norge har økt det siste tiåret. Fattigdommen kan føre til at barna ikke kan være med på de samme aktivitetene som andre barn får. Barn fra lavinntektsfamilier går sjeldnere i barnehager og på skolefritidsordninger, de har ofte en dårligere og mer utrygg bosituasjon, og de rapporterer oftere dårligere helse enn andre barn, viser rapporten.

Nav ønsker å rette mer oppmerksomhet mot barn i fattige familier, og vil ha samarbeid med andre etater som yter tjenester for barn.

07.11.2012
15:54
16.12.2013 20:50