JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Autorisasjon NÅ!

Barnevernpedagoger og sosionomer mangler fortsatt autorisasjon. Det innebærer at brukere innenfor sosial- og helsetjenestene ikke har god nok rettssikkerhet i møte med disse profesjonene.
10.06.2008
14:44
14.12.2013 12:42

Gjennom autorisasjon vil direktoratet og tilsynsmyndighetene få større ansvar og ikke minst sanksjonsmuligheter dersom barnevernpedagoger eller sosionomer opptrer uforsvarlig i tjenesten. Uten autorisasjon vil yrkesutøvere som er uskikket kunne fortsette å jobbe innen samme profesjon. FO-studentene mener at dette ikke kan forsvares i noen tjeneste som har som formål å hjelpe mennesker i en sårbar og utsatt livssituasjon. Det er viktig at barnevernpedagoger og sosionomer blir stilt overfor samme krav til faglig forsvarlighet som sine samarbeidspartnere, men arbeidsgivers adgang til å ilegge advarsel/foreta en oppsigelse vil ikke sikre dette på samme måte som en autorisasjonsordning. FO-studentene mener derfor at det snarest bør innføres autorisasjon for barnevernpedagoger og sosionomer etter helspersonelloven § 48.

Helsepersonellovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste. I departementets vurdering av hvilke yrkesgrupper som skulle omfattes av loven ble det sagt: «Sosionomer er i dag ikke først og fremst utdannet for arbeid innen helsevesenet. Departementet antar derfor at det inntil videre ikke er grunn til å autorisere gruppen i helsepersonelloven. Sosionomer som arbeider innefor helsevesenet vil etter lovutkastet ha status som helsepersonell i den grad de fyller vilkårene i lovutkastet § 3. Departementet vil ikke foreslå autorisasjon for yrkesgruppen.» Tilsvarende vurdering ble gjort for barnevernpedagoger.

Sosialt arbeid er altså ikke helsehjelp i følge departementet til tross for at § 3 i helsepersonelloven sier: «Med helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål.» Videre sier WHOs helsedefinisjon at: «Helse er ikke bare fravær av sykdom, men fullstendig psykisk og sosialt velvære.» Det kan synes som om departementet opererer med en klar grense for hvem som skal omfattes av autorisasjonsordningen etter helsepersonelloven, der helsebegrepet i loven kun omfatter somatiske og medisinfaglige forhold. Dette står i klar kontrast til de mål og formuleringer som er nedfelt i alle andre politiske dokumenter de siste årene, der det understrekes at livskvalitet, trivsel og sosiale forhold er av avgjørende betydning for god helse. Barnevernpedagoger og sosionomer arbeider med blant annet krise- og sorgarbeid, ulike former for korttidsarbeid/terapi, foreldrearbeid på området barn og unges psykiske helse, utstrakt informasjonsarbeid, formidling av tiltak og tjenester i nettverk og nærmiljø og ulike former for miljøterapeutisk arbeid i institusjoner. Alle disse områdene har en klar og direkte innvirkning på folks helse, og kan utvilsomt kalles helsearbeid i lys av både politiske og faglige definisjoner de seneste årene.

Per i dag arbeides det i to hovedretninger innenfor Helse- og Omsorgsdepartementet:

1. Faglig forsvarlighet i helse og sosialtjenesten som en del av Berntutvalget.

2. Gjennomgang av autorisasjonsordningene som omfattes av helsepersonelloven på oppdrag fra Stortinget i omsorgsmeldingen (26.03.07).

I henhold til pkt. 1 er det av Sosial- og helsedirektoratet foretatt en utredning på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som skal ut på høring våren 2008. Denne utredningen er unntatt offentlighet av departementet, men saksbehandler i saken sier vi er nærmere en lovfesting av faglig forsvarlighet i helse- og sosialtjenesten enn en autorisasjon. FO-studentene mener dette er to sider av samme sak og har ingen forståelse for at det ene skal utelukke det andre. En forutseting for å få og beholde autorisasjon er jo nettopp at det skal sikres utøvelse av faglig forsvarlighet i helse og sosialtjenesten!

I forhold til departementets arbeid med pkt. 2 er det noe uklart hvor langt arbeidet har kommet. SHdir har gjort forarbeidet for departementet og hadde frist den 21.01.08.

Slik FO-studentene har fulgt de to parallelle sakene oppfatter vi at det er støtte fra både Stortinget og SHdir for innføring av autorisasjon, men at det er motvilje innenfor Helse- og omsorgsdepartementet. Vår underskriftsaksjon «AUTORISASJON NÅ!!!» var opprinnelig tenkt rettet mot Stortinget, men slik saken nå ser ut mener vi det er mer hensiktsmessig å overlevere våre underskrifter til Helse- og Omsorgsdepartementet, og da helst direkte til Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad i løpet av denne våren. Tiden er overmoden for innføring av autorisasjon, og saken har vært utredet tilstrekkelig mange ganger med positivt resultat. FO-studentene ser ingen grunn til å utsette saken ytterligere og ber derfor departementet om snarest å ta endelig stilling til saken og å følge vår og FOs anbefaling: ”AUTORISASJON FOR BARNEVERNPEDAGOGER OG SOSIONOMER NÅ!!!”

10.06.2008
14:44
14.12.2013 12:42