Varslingssak ryster Bodø

Krisesenteret krever granskning av barnevernstjenesten. – Varsleren skal få all nødvendig bistand fra FO, melder hovedtillitsvalgt Anders Eivik.
04.06.2015
14:54
27.08.2015 20:01

edv@lomedia

Krisesenteret i Salten mener barnevernet i Bodø ikke gjør jobben sin. Via advokat har de bedt Fylkesmannen granske barnevernstjenesten.

Bare 29 prosent av tillitsvalgte som sier ifra om kritikkverdige forhold i kommunene, opplever at det nytter, ifølge Fontenes undersøkelse.

Varslerbrevet har gått med kopi til kommunen og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Krisesenteret påpeker, slik brevet refereres i Avisa Nordland, det de anser som en rekke mangler i hvordan deres anmodninger håndteres av barnevernet:

• Manglende arbeid i undersøkelsesfasen

• Bruker uforholdsmessig lang til på undersøkelser

• Omdefinerer familievold til samlivsproblemer og barnefordelingskonflikter

• Bruker krisesenteret som "hvilepute"

• Nedprioriterer viktig samarbeid med blant annet krisesenteret

• Iverksetter ikke tilstrekkelige tiltak i etterkant av undersøkelsesfasen for å hindre ytterligere vold og omsorgssvikt

Varslerbrevet ble sendt etter at krisesenteret gjentatte ganger skal ha forsøkt å melde fra internt i den kommunale linja.

Barnevernet: Få bekymringer fra krisesenteret

Fontene har torsdag forsøkt å få kontakt med leder for barnevernstjenesten i Bodø, men ikke lykkes. I intervju med an.no påpeker barnevernlederen at av totalt 2500 bekymringsmeldinger de fem siste årene, kom bare 11 fra krisesenteret. Hun avviser at barnevernstjenesten har et ledelsesproblem.

Krisesenteret i Salten kommenterte onsdag barnevernlederens utspill på sin Facebook-vegg:

«Krisesenteret melder bekymring etter faste rutiner. I tillegg har vi kontaktet barnevernet i flere saker hvor det ikke er meldt bekymring. Det er ikke utelukkende de saker vi melder bekymring for, som er grunnlag for vårt utspill. Leder av barneverntjenesten bør for øvrig ta til etterretning at man ikke prosentberegner alvoret i saker som omhandler barn. Hver eneste sak, hvert eneste barn skal være det viktigste – 11 bekymringsmeldinger er minst 11 barn – ingen av disse har vi råd til å sette i fare.»

Leder ved krisesenteret: Står støtt på varslingen

– Jeg står veldig støtt bak det jeg har gjort, å gå til det drastiske tiltaket å varsle etter at alt er prøvd. sier leder for krisesenteret, Wanja Sæther, på telefon med Fontene.

Sæther har arbeidet ved krisesenteret i 23 år, de siste 11 som leder.

– Jeg er trygg på at det jeg har gjort er det rette. Jobben min er å sikre at barnas rettigheter blir ivaretatt. Min oppfatning er at hadde jeg ikke sagt ifra, så hadde jeg brutt loven, yrkesetikken og min egen moralske oppfatning.

– Hvilken støtte forventer du fra din egen ledelse i kommunen?

– Jeg forventer at vi har en ledelse som imøtekommer varsling og respekterer vår rett til å si fra om kritikkverdige forhold. Jeg skal ha den støtte jeg har krav på, både i loven og som ansatt i en stor organisasjon.

Politisk ledelse: Uheldig med medieoppslag

– Jeg synes det er uheldig at slike ting kommer ut i media. Det burde være en sak som ble løst internt i kommunen, sier Else Marie Torp (KrF), leder i Komité for levekår i Bodø kommunestyre til Fontene.

– Er Bodø tjent med ansatte som varsler utenom tjenestevei på denne måten?

– Nei, vanligvis ikke. Tjenestevei er den måten det bør løses. Hvis det ikke virker, kunne noen politikere blitt tatt med i dialogen mellom krisesenteret og kommunen.

– Bryter det grensene for ytringsfrihet?

– Det må være rom for å ytre seg, men det er uheldig at dette kommer ut i media, sier Torp.

Vedtok lojalitetsplikt

Bodøs kommunestyre vedtok i mars et nytt regelverk om ansattes ytringsfrihet. Politikerne konkluderte med at kommunalt ansatte har stor ytringsfrihet, men at de er underlagt lojalitetsplikt.

«Ansatte skal lojalt gjennomføre kommunale vedtak, men må også når vedtak er fattet kunne påtale kritikkverdige forhold eller utilsiktede virkninger», fastslår det vedtatte regelverket.

– Bør kommunalt ansatte ha mulighet til å fortelle politisk ledelse om kritikkverdige forhold i tjenestene?

– Ja, jeg synes det skal være åpen dialog med de som har kommunen som arbeidsplass. Jeg vil ikke si det er illojalt å komme og si fra til meg hvis det er noe. Men førsteprioritet er at alt går tjenestevei. Jeg vil understreke at de gjør en god jobb både i krisesenteret og i barnevernet, sier Else Marie Torp (KrF).

Torp vil be kommunaldirektøren informere nærmere om hva som har skjedd og hvorfor.

– Jeg var ikke kjent med situasjonen som var mellom krisesenteret og barnevernet. Den kom overraskende, sier Torp.

Rådmann: Tar varslingen til etterretning

– Saken bunner i en uenighet mellom krisesenteret og barnevernet om hvordan saker skal håndteres. Jeg registrerer at Krisesenteret har bedt om at Fylkesmannen skal føre tilsyn med barneverntjenesten. Det må vi bare ta til etterretning, sier rådmann Rolf Kåre Jensen til an.no.

– Handler ikke om økonomi

– En av de eneste tingene jeg kan svare sikkert på er at det ikke handler om økonomiske ressurser i barnevernet, sier leder i kontrollutvalget Inga-Lill Sundset til Fontene.

– Det er det siste året bevilget ekstra penger til å ruste opp barnevernet. Vi forventer at kommunen nå rydder opp i kommunikasjonen og lager felles møteplasser slik at man ikke ser seg tvungen til å bruke advokat for å si ifra, sier Sundset.

Fellesorganisasjonen: Wanjas forklaring står fjellstøtt

– Det som plager meg, slik det blir fremstilt, er at kommunen reagerer på metodikken hun har brukt, isteden på alvorligheten i det hun prøver å få fram. At hun har brukt advokat overskygger innholdet i det hun melder om, sier hovedtillitsvalgt for FO i Bodø kommune, Anders Eivik.

I et leserinnlegg på an.no torsdag, gir Eivik og ledelsen i FO Nordland sin uforbeholdne støtte til krisesenterlederen. Sæthers fagforening ber rådmannen lytte til innholdet i varslingen. At arbeidstakere sier i fra er ofte den eneste måten ukultur kan avdekkes, skriver de.

– Problemstillingen hun reiser er så viktig prinsipielt sett at hun må bli hørt, sier Eivik.

– Når krisesenteret med det mandatet, blikket og kompetansen de har, har brukt tilgjengelige kanaler for å si fra, så er det all mulig grunn til å lytte. Det forundrer meg at det ikke tas på alvor. Wanjas forklaring står fjellstøtt.

FO lover bistand

– Jeg forventer at Wanja Sæther nå får den lederstøtten hun trenger, sier Eivik.

– Arbeidsmiljøloven har vernebestemmelser for varsling, og jeg forventer at kommunen håndterer denne type varsling etter lovens bestemmelser. Dersom Wanja skulle havne i en konflikt på bakgrunn av varslingene, vil hun få all nødvendig bistand fra fagforeningen.

Når krisesenteret med det mandatet, blikket og kompetansen de har, har brukt tilgjengelige kanaler for å si fra, så er det all mulig grunn til å lytte. Wanjas forklaring står fjellstøtt.

Anders Eivik, hovedtillitsvalgt FO, Bodø kommune

04.06.2015
14:54
27.08.2015 20:01