Elendige forhold påvist i barnevernstjenesten i Land i Oppland. Alvorlige meldinger om vold har blitt liggende, mens barnevernet har prioritert mindre alvorlige saker.

Elendige forhold påvist i barnevernstjenesten i Land i Oppland. Alvorlige meldinger om vold har blitt liggende, mens barnevernet har prioritert mindre alvorlige saker.

Eirik Dahl Viggen

Omfattende brudd hos barnevernet i Land

Fylkesmannen i Oppland har funnet lovbrudd i 89 prosent av sakene hos Land barnevernstjeneste. Kommunen vil nå jobbe for å rette opp feilene.
01.03.2017
10:06
26.04.2017 16:46

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med barnevernstjenesten. I tilsynet er sakene til 253 barn gjennomgått, og Fylkesmannen har vurdert at det har blitt begått brudd på barnevernsloven og FNs barnekonvensjon i 89 prosent av sakene, fremgår det av en pressemelding fra fylkesmannen.

Svikt på alle områder

Land barnevernstjeneste er et samarbeid mellom Nordre Land kommune og Søndre Land kommune. Nordre Land er vertskommune og utfører oppgavene etter barnevernsloven.

Fylkesmannen skriver at tilsynet viser at tjenesten svikter på alle områder, fra kommunens arbeid med meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterhjem.

Nordre Land skriver på sin hjemmeside at kommunene tar fylkesmannens funn på alvor.

– Disse funnene ligger allerede til grunn for det forbedringsprosjektet som kommunene har igangsatt. Kommunenes fokus er nå å rette opp avvikene, heter det.

Prioriterer ikke alvorlige saker

I tilsynet fant Fylkesmannen ut at det er gjennomgående at sakene ikke blir fulgt opp, og at ingen fanger opp at de ikke er fulgt opp. Det blir ikke foretatt prioriteringer av sakene, eller i sakene.

Videre viser tilsynet at alvorlige bekymringsmeldinger om blant annet vold har blitt liggende ubehandlet over lang tid, mens barnevernstjenesten har brukt tid på mindre alvorlige saker.

Barn har blitt mangelfullt ivaretatt, og kommunen har utvist passivitet blant annet i saker hvor det har vært begrunnet mistanke om pågående vold og overgrep mot barn, heter det.

Kommunen har kjent til svikten

Fylkesmannen har fått opplyst at kommunen i lengre tid har vært kjent med svikten i tjenesten, uten å ha satt i verk tilstrekkelig tiltak for å avhjelpe dette.

Til tross for gjentatte varslinger er det ifølge rapporten ikke blitt sikret at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, har fått nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Kommunen ble gjort kjent med Fylkesmannens funn på et «sluttmøte» etter tilsynet i kommunen 30. januar. En foreløpig rapport er nå sendt kommunen, og de er gitt frist på to uker til å gi tilbakemelding på den denne.

01.03.2017
10:06
26.04.2017 16:46

Mest lest